Želimir Ortolan dipl.ing.rudar.

Osnovni podaci

Kabinet: III.31

 

Zavod: Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju

 

E-mail: zortolan@gfos.hr , zelimir.ortolan@zg.htnet.hr

 

Telefon: (031) 544 689

 

Mobitel: 098/351-326

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni)

 

Doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu:

 • Odabrana poglavlja iz inženjerske geologije

Područje znanstvenog istraživanja

Inženjerska geologija, prostorno inženjerskogeološko i/ili geotehnočko modeliranje, s osobitim obzirom na sve vrste tala i meke stijene. Utemeljenje, razvoj i usavršavanje RNK-metode (metoda referentnog nivoa korelacije).

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1958. - 1970.
Mjesto Kutina
Ustanova Osnovnu školu i gimnaziju prirodoslovno-matematičkog smjera završio u Kutini, s odličnim uspjehom

 

Godina1970. - 1975.
Mjesto Zagreb
Ustanova Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zvanje Diplomirani inženjer geologije

 

Godina1975. - 1981.
Mjesto Zagreb
Ustanova Sveučilište u Zagrebu. Sveučilišni poslijediplomski studij.
Zvanje Magistar prirodnih znanosti iz područja geologije (inženjerska geologija i hidrogeologija)

 

Godina1989. -1997.
Mjesto Zagreb
Ustanova Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zvanje Doktor tehničkih znanosti iz znanstvenog polja rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana geološko inženjerstvo.

 

Godina2000.
Ispit Položio stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja.

 

Radno iskustvo
Datum 28.04.1975. -30.06.1996.
Ustanova Institut građevinarstva Hrvatske (jedno vrijeme Građevinski institut) u Zagrebu
Područje rada Znanstveno-istraživački i stručni rad.
 
Datum 01.07.1996. - 30.04.1997.
Ustanova GEOKON-ZAGREB d.o.o. za projektiranje, graditeljstvo i nadzor, Zagreb.
Područje rada Znanstveno-istraživački i stručni rad.
 
Datum 01.05.1997. - 30.09.2003.
Ustanova RNK-GEOMOD d.o.o. za geotehnička istraživanja i modeliranja, Zagreb.
Područje rada Znanstveno-istraživački i stručni rad.
 
Datum 01.10.2003. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastavni, znanstveno-istraživački i stručni rad.

Stručna aktivnost

U područjima rada: Inženjerska geologija, prostorno inženjerskogeološko i/ili geotehnočko modeliranje, s osobitim obzirom na sve vrste tala i meke stijene. Utemeljenje, razvoj i usavršavanje RNK-metode (metoda referentnog nivoa korelacije)

 

Područje radaVažnije reference
Radovi vezani uz projektiranja i izgradnje prometnica s pratećim građevinama
 • Geotehnički istražni radovi za kolodvore (Knjiga 18). Voditelji: Z.Tušar, Ž.Ortolan i V.Šikić. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Tušar, Z., Ortolan, Ž. i Stanić, B. (1982): Rekonstrukcija magistralne ceste br. 6a sekcija: Sučevići - Srb, III. dionica od km 11+400 do km 15+600, geotehnički elaborat sanacije usjeka i zasjeka. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. i sur. (1984): Cesta Srb-Sučevići, dionica II, km 6+036,4 do km 10+000. Geotehnički elaborat. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. i sur. (1985): Magistralna cesta br. 6 (Gračac-Knin). Dionica: Otrić-Zrmanja. Geomehanički elaborat od km 20+321 do km 29+000. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Stanić, B. i Ortolan, Ž.(1987): Magistralna cesta 2.1. Dionica: Lupoglav - Borut - Cerovlje od km 0+000 do km 11+900. Geomehanički istražni radovi za trasu. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. i sur. (1991): Geotehnički elaborat s geološko-hidrološko-ekološkim aspektima za odabir koridora buduće trase pruge Novska-Sisak. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2000): Županijska cesta Ž.C. 3195, Prekopa-Pokupsko (dionica Prekopa-Hađer-Mala Solina). Geotehnički elaborat za izradu glavnog projekta rekonstrukcije. Arhiva RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2002): Građevinsko-tehnička studija cestovnog koridora Ploče – Dubrovnik -Debeli brijeg. Elaborat o inženjerskogeološkim i hidrogeološkim istražnim radovima. Arhiva RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2005): Studija izvodljivosti i opravdanosti izgradnje cestovnog tunela kroz Medvednicu i pratećih objekata (geološka i geotehnička obilježja). Arhiva RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2007): Geotehnički elaborat s procjenom stanja državne ceste D53 (dionica Našice-Ruševo, km 6+000 do km 13+434,45). Arhiva RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
Radovi vezani uz stabilnost kosina i sanacije klizišta
 • Ortolan, Ž. (2008): Projekt sanacije klizišta «Kostanjek-Podsused», I. etapa: geološki istražni radovi. Inženjerskogeološki elaborat s prostornim modelom klizišta «Kostanjek-Podsused». Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. & Mileusnić, O. (2006): Aparthotel «Zajčeva» na padini južno od «KBC-Merkur» u Zagrebu. Inženjerskogeološki elaborat. Fond dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2005): Sanacija klizišta «Duzluk – 2» kod raskrižja u Duzluku na županijskoj cesti ŽC4030 (dionica Orahovica - Duzluk). Inženjerskogeološki elaborat s geotehničkim modelom terena. Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2003): Geotehnička istraživanja za redefiniciju inženjerskogeološkog i/ili geotehničkog modela kliznog tijela između profila 8 i 12 i osiguranje trajne stabilnosti stjenovitog pokosa s dijelom padine uz radilište za metalne konstrukcije «Brodogradilišta Viktor Lenac d.d.» u Rijeci: valorizacija inženjerskogeološkog i/ili geotehničkog modela nestabilnosti. Fond dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2003): Geotehnička istraživanja za redefiniciju inženjerskogeološkog i/ili geotehničkog modela kliznog tijela između profila 8 i 12 i osiguranje trajne stabilnosti stjenovitog pokosa s dijelom padine uz radilište za metalne konstrukcije «Brodogradilišta Viktor Lenac d.d.» u Rijeci. Fond dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2003/2004): Klizišta na državnoj cesti D31: V. Gorica – Pokupsko (sedam klizišta). Inženjerskogeološki elaborati s geotehničkim modelima klizišta. Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2003): Osnovna škola «Ljubo Babić» u Gorici Svetojanskoj. Inženjerskogeološki elaborat s geotehničkim modelom klizišta. Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2001): Sanacija klizišta "Čiritež" na državnoj cesti D-44, kod Buzeta. Inženjerskogeološki elaborat, Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2001): Nasip "Dugi Dol" u Km 65+0/4 željezničke pruge Oštarije-Knin: inženjerskogeološki elaborat s geotehničkim modelom. Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2000): Sanacija klizišta "Grmoščica": analiza rezultata mjerenja s reinterpretacijom inženjerskogeološkog modela klizišta, Fond str. dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
Vodoistražni radovi
 • Ortolan, Ž. & Pollak, Z. (1975): Vodoistražni radovi na širem području Grubišnog Polja. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. & Pollak, Z. & Jović, V. (1976): Vodoistražni radovi na lokaciji tvornice celuloze Torčec. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. & Pollak, Z. (1976): Vodoistražni radovi Dusina i Točak - Novi Travnik. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. i sur. (1988): Specijalizirani dom umirovljenika Krapinske Toplice. Studija utjecaja objekata na režim termalnih voda. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2001): Zahvaćanje voda izvora Bobinac u Sincu: hidrogeološka istraživanja. Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
Temeljenja objekata
 • Ortolan, Ž. (1998): Geotehnički elaborat za kapelu (crkvu) u Ostrni. Fond str. dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Ortolan, Ž. & sur. (1977): Elaborat o inženjerskogeološkim, geofizičkim i geomehaničkim istražnim radovima za objekte centralnog igrališta s tribinama i bazenima na Poljudu, te velike dvorane na Gripama - Split. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. & Sapunar, N. (1992): Predsjednički dvori - dogradnja Prekrižje. Geotehnički elaborat. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. & Verić, F. (1998): Geotehnički elaborat za skladišno-prodajni objekt "Strojoprometa" u Podsusedu. Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (1998): Geotehnički elaborat za skladišno-prodajni centar "Strojoprometa" u Kaštel Sućurcu. Fond str. dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
Hidrotehnički objekti
 • Ortolan, Ž. i sur. (1983): Brana Sidi Yacoub u Alžiru, geološke i seizmološke podloge. Arh. IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. i sur. (1989): Inženjerskogeološki, hidrogeološki i geofizički istražni radovi (akumulacija i nasuta brana Samarica) Arhiv IGH, Zagreb.
 • Brščić, Z. & Ortolan, Ž. (1997): Geotehnički istražni radovi za pozajmišta i pregradni profil s analizama stabilnosti brane Rešetarica. Fond str. dok. Geokon d.o.o., Zagreb.
Geotehničke i seizmičke mikrozonacije
 • Ortolan, Ž. & sur. (1976): Inženjerskogeološki istražni radovi za potrebe provedbenog urbanističkog plana Mokošica - Dubrovnik. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. i sur. (1987): Provedbeni urbanistički planovi - "Centar Črnomerec", "Južna Kostošija", "Pavleka Miškine - zapad". Geotehnička i seizmička mikrorajonizacija. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. i sur. (1987/88): Provedbeni urbanistički planovi - "Završje", "Pantovčak - Zelengaj" i "Gorenci-Krvarići". Geotehnički istražni radovi. Arhiva IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž., Grubić, N., Mavar, R., Aničić, D., Petrić-Jankov, T., Vukelić, I., Kelemen Pepeonik, V. & Mikulić, A. (2000): Projekt kompleksnih geotehničkih i seizmičkih istraživanja za potrebe planiranja i građenja na području grada Zagreba. Arh. IGH-Zagreb, Zagreb.
Nadzori nad izvođenjem objekata i ugradnjom oskultacijske opreme
 • Čagalj, M., Jašarević, I. & Ortolan, Ž. (1978): Izvještaj o nadzoru na izvedbi stadiona za MIS-'79. Arhiva IGH, Split.
 • Ortolan, Ž. (1999): Kratak završni izvještaj o izvršenom nadzoru na sanacijskim radovima klizišta "Granice" s nacrtima izvedenog stanja. Fond str. dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (1999): Elaborat o izvršenom nadzoru na ugradnji oskultacijske opreme klizišta "Granice u Zagrebu". Fond str. dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (1999): Elaborat o izvršenom nadzoru na ugradnji oskultacijske opreme klizišta "Grmoščica" u Zagrebu. Fond str. dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Dobričić, N. & Ortolan, Ž. (2000): Izvještaj o izvršenom projektantskom nadzoru na sanaciji klizišta "Potok Tounjski" na državnoj cesti D-23". Fond str. dok. RNK-Geomod d.o.o. i Trafficon d.o.o., Zagreb.
Izrada natječajne dokumentacije (Hrvatska uprava za ceste: javni i pozivni natječaji) za klizišta na državnim cestama Republike Hrvatske
 • Ortolan, Ž. (2000): Sanacija klizišta u Km 30+650 državne ceste D-6 (A - Geotehničko mišljenje o uzrocima aktiviranja klizišta s hitnim i potencijalnim trajnim sanacijskim mjerama; B - Projektni zadatak s programom geotehničkih istražnih radova i troškovnikom za izradu izvedbenog projekta sanaci-je). E-058-00, Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2000): Sanacija klizišta u Km 33+300 državne ceste D-6 (A - Geotehničko mišljenje o uzrocima aktiviranja klizišta s hitnim i potencijalnim trajnim sanacijskim mjerama; B - Projektni zadatak s programom geotehničkih istražnih radova i troškovnikom za izradu izvedbenog projekta sanaci-je). E-059-00, Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2000): Sanacija klizišta u Km 38+000 državne ceste D-6 (A - Geotehničko mišljenje o uzrocima aktiviranja klizišta s hitnim i potencijalnim trajnim sanacijskim mjerama; B - Projektni zadatak s programom geotehničkih istražnih radova i troškovnikom za izradu izvedbenog projekta sanaci-je). E-060-00, Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2000): Sanacija klizišta od Km 38+300 do Km 38+700 na državnoj cesti D-6, u naselju donji Žirovac (A - Geotehničko mišljenje o uzrocima aktiviranja klizišta s hitnim i potencijalnim trajnim sanacijskim mjerama; B - Projektni zadatak s programom geotehničkih istražnih radova i troškovnikom za izradu izvedbenog projekta sanaci-je). E-061-00, Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2000): Sanacija klizišta "Tounj-3" u Km 29+300 državne ceste D-23 (A - Geotehničko mišljenje o uzrocima aktiviranja klizišta s hitnim i potencijalnim trajnim sanacijskim mjerama; B - Projektni zadatak s programom geotehničkih istražnih radova i troškovnikom za izradu izvedbenog projekta sanaci-je). E-065-00, Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2000): Sanacija klizišta "Tounj-1" u Km 28+550 državne ceste D-23 (A - Geotehničko mišljenje o uzrocima aktiviranja klizišta s hitnim i potencijalnim trajnim sanacijskim mjerama; B - Projektni zadatak s programom geotehničkih istražnih radova i troškovnikom za izradu izvedbenog projekta sanaci-je). E-066-00, Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2000): Sanacija klizišta "Lužan Biškupečki" na državnoj cesti D-3 (A - Geotehničko mišljenje o uzrocima aktiviranja klizišta s hitnim i potencijalnim trajnim sanacijskim mjerama; B - Projektni zadatak s programom geotehničkih istražnih radova i troškovnikom za izradu izvedbenog projekta sanaci-je). E-067-00, Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2000): Sanacija klizišta "Kravarsko" u Km 16+500 državne ceste D-31 (A - Geotehničko mišljenje o uzrocima aktiviranja klizišta s hitnim i potencijalnim trajnim sanacijskim mjerama; B - Projektni zadatak s programom geotehničkih istražnih radova i troškovnikom za izradu izvedbenog projekta sanaci-je). E-068-00, Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2000): Sanacija klizišta "Jalševec Svibovečki" u Km 69+690 državne ceste D-24 (A - Geotehničko mišljenje o uzrocima aktiviranja klizišta s hitnim i potencijalnim trajnim sanacijskim mjerama; B - Projektni zadatak s programom geotehničkih istražnih radova i troškovnikom za izradu izvedbenog projekta sanaci-je). E-070-00, Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2000): Sanacija klizišta "Čiritež" na državnoj cesti D-44 (A - Geotehničko mišljenje o uzrocima aktiviranja klizišta s hitnim i potencijalnim trajnim sanacijskim mjerama; B - Projektni zadatak s programom geotehničkih istražnih radova i troškovnikom za izradu izvedbenog projekta sanaci-je). E-078-01, Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
Revizije, vještačenja i ekspertize
 • Ortolan, Ž. & Višić, I. (1978): Izvještaj o ispitivanju geološkog sastava tla na regulaciji rijeke Bosne kod Donje Lovnice. Fond str. dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Ortolan, Ž. & Pollak, Z.(1980): Izvještaj o rezultatima testiranja vodnih objekata crpilišta Delovi - vodovod Bjelovar. Fond str. dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (!988): Izvještaj o pregledu projektne dokumetnacije pod zajedničkim naslovom "Sanacija terena na lokaciji UNIS - ove industrijske toplane u Vogošći". Revizija. Arhiv IGH, Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (1999): Hidrogeološki elaborat s analizom rezultata mjerenja pijezometara i ocjenom efekata provedenih sanacijskih mjera klizišta "Granice" u Zagrebu. Fond str. dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Ortolan, Ž., Jašarević, I., Čačković, I. & Muhamedović, H. F.(2000): Izvješće revizione komisije o projektnoj dokumentaciji: "Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta Bagdale-Mionica u Gradačcu s glavnim projektom sanacije". Fond str. dok. RNK-Geomod, Zagreb.
 • Ortolan, Ž., Mikulić, J., Mihalinec, Z. & Salopek, Z. (2000): Izvješće povjerenstva za posebnu stručnu ocjenu uzroka nestabilnosti nasipa "Dugi Dol" u Km 65+0/4 pruge Oštarije-Split. Fond str. dok. RNK-Geomod d.o.o. i IGH, Zagreb.
Znanstvenoistraživački projekti (aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata)
 • ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI PROJEKT BR. 12131.04.06.31.00: Proučavanje i istraživanje klizišta - stabilizacija dreniranjem podzemne vode. Realiziran na temelju ugovora br. 6765/1-1989 od 19. rujna 1989. godine, između SIZ-a znanosti SR Hrvatske i Građevinskog instituta u Zagrebu. Voditelj projekta: Prof.dr. Ervin Nonveiller.
 • ZNANSTVENI PROJEKT BR. 2-11-098: Stabilnost geotehničkih objekata. Projekt realiziran u Institutu građevinarstva Hrvatske 1992.g. Voditelj projekta: Prof.dr. Ervin Nonveiller.
 • ZNANSTVENO-STRUČNI «Projekt kompleksnih geotehničkih i seizmičkih istraživanja za potrebe planiranja i građenja na području Grada Zagreba.» Kao član «Znanstveno-stručnog projektnog savjeta za vođenje i realizaciju projekta. Projekt i vođenje projekta financira Grad Zagreb.
Sudjelovanje u javnim raspravama
 • Ortolan, Ž.(1998): Primjedbe na "Urbanistički plan uređenja područja nekadašnje tvornice cementa u Podsusedu". Fond str. dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Ortolan, Ž. & Vukelić, I. (2000): Prostorni plan Grada Zagreba - primjedbe, mišljenja i prijedlozi. Fond str. dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2000): Valjanost postojećih geotehničkih podloga za planiranje i građenje na području Grada Zagreba s osobiti osvrtom na geotehničku mikrozonaciju prostora po kriteriju stabilnosti, alarmantno stanje klizišta "Podsused" i Grmoščica", nekontrolirana i trajna izgradnja "divljih deponija" u gradu. Fond str. dok. RNK-Geomod d.o.o., Zagreb.
Seminari i javna predavanja
 • Ortolan, Ž. (1990): Kvalitativni doprinos poznavanju utjecaja pukotinskih sistema na stabilnost stijenskih masa. Seminar: Geotehnički aspekti hidrotehničkih objekata", pod pokroviteljstvom Društva građevinskih inženjera i tehničara Hrvatske (DGITH). Seminar održan 05.-09.03.1990.
 • Ortolan, Ž. (1997): Formiranje prostornog inženjerskogeološkog modela dubokog klizišta s više kliznih ploha (na primjeru klizišta Podsused). Predavanje pod pokroviteljstvom Hrvatskog geološkog društva.
 • Ortolan, Ž. (1998):"Metoda referentnog nivoa korelacije i projektni profil tla (korelacijski geotehnički stup). Seminar: "Izbor i optimalizacija temeljenja - tehnički i gospodarski aspekti (Zagreb, 30.03.-01.04.1998.)". Hrvatska udruga za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo. Društvo građevinskih inženjera i tehničara Zagreb.
 • Ortolan, Ž. (2007): Sanacija nestabilnih padina: Geotehničko 3D – modeliranje padina RNK-metodom («Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva» u Opatiji: 14.06 do 16.06.2007.). Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu – razred inženjera građevinarstva.
 • Ortolan, Ž. (2008): Sanacija nestabilnih padina: Geotehničko 3D – modeliranje padina RNK-metodom (Zagreb, 2. i 3. lipanj 2008). Društvo građevinskih inženjera Zagreb.