Skip to content

Početna NASTAVA Studiji Razlikovna godina Otpornost materijala Otpornost materijala: Osnovni podaci
Otpornost materijala: Osnovni podaci PDF Ispis E-mail
OTPORNOST MATERIJALA
Nositelj: Izv.prof.dr.sc. MIRJANA BOŠNJAK-KLEČINA

 

Asistent:
Studijski program: Razlikovna godina
Status predmeta: obvezni
Godina: 1.
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6,0
Broj sati (P+V+S) 45+30+0

 

Ciljevi predmeta
Stjecanje teorijskih znanja o ponašanju deformabilnog tijela uslijed djelovanja vanjskog opterećenja.Stjecanje teorijskih znanja i njihova praktična primjena u postupcima proračuna čvrstoće i krutosti konstrukcije i njenih elemenata.Stjecanje praktičnih znanja potrebnih za razumijevanje manjih tehničkih problema koji su vezani za dimenzioniranje i provjeru čvrstoće elemenata inženjerskih konstrukcija

 

Uvjeti za upis predmeta
Završen stručni studij građevinarstva. /poznavati: vektorski račun, diferencijalni i integralni račun, trigonometriju, fiziku, izračun dijagrama unutarnjih sila, izračun naprezanja i deformacija za osnovne slučajeve opterećenja/

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Povezati pojam naprezanja i komponenata naprezanja sa pojmom deformacija i komponenata deformacija pri elastičnom ponašanju materijala./analizirati stanje naprezanja i deformacija/
 • Identificirati i analizirati složena stanja naprezanja i deformacija u konstrukcijama
 • Kod izračuna statički neodređenih nosača povezati primjenu jednadžbi ravnoteže i energetskih metoda /unutarnje sile, deformacije/
 • Prepoznati, analizirati i izračunati nosače izložene gubitku elastične stabilnosti
 • Analizirati stanja naprezanja i deformacija u konstrukcijama po teoriji plastičnosti /izračunati jednostavnije statički neodređene konstrukcije/

 

Sadržaj predmeta
Opće pretpostavke i osnovni elementi proračuna. Analiza naprezanja. Diferencijalne jednadžbe ravnoteže i jednadžbe transformacija. Analiza deformacija. Pojam pomaka i deformacija. Uvjeti neprekinutosti. Statički neodređeni štapni sustavi. Naprezanje i deformacija posuda tankih stjenki. Torzija tankostjenih štapova. Savijanje sastavljenih štapova i štapova promjenjive krutosti. Središte posmika. Deformacija ravnog štapa pri savijanju. Složena stanja naprezanja. Teorije čvrstoća. Energetske metode u teoriji elastičnosti. Izvijanje i gubitak elastične stabilnosti. Proračun konstrukcija po teoriji plastičnosti. Eksperimentalno utvrđivanje naprezanja i deformacija.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja X samostalni zadaci
seminari i radionice multimedija i mreža
X vježbe laboratorij
obrazovanje na daljinu mentorski rad
terenska nastava

 

Komentari

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave ( predavanja i vježbi), rješavanje domaćih zadaća, polaganje ispita (tijekom semestra kontinuirana provjera znanja ili na kraju semestra pismeni i usmeni ispit)

 

Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 2,5 Aktivnost u nastavi 0,5 Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit Usmeni ispit Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 3 Referat Praktični rad
Portfolio

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Na kraju semestra – pismeni i usmeni ispit

 • Na kraju semestra polaže se ispit koji se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita se boduje sa 100 bodova (četiri zadatka, svaki se boduje sa 25 bodova), usmeni dio ispita se boduje sa 100 bodova. Da bi student stekao pravo pristupa usmenom dijelu ispita treba na pismenom dijelu ostvariti najmanje 50 bodova, što podrazumijeva najmanje dva u potpunosti točno riješena zadatka.

Završnu ocjenu čini približni prosjek ocjene s kolokvija (pismenog i usmenog), odnosno ispita (pismenog i usmenog), uz uvjet da su oba ocjenjena pozitivno.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 1. Šimić, V.: Otpornost materijala I, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 2. Šimić, V.: Otpornost materijala II, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 3. Brnić, J., Turkalj, G.: Nauka o čvrstoći I, Teh.fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2004
 4. Brnić, J., Turkalj, G.: Nauka o čvrstoći II, Teh.fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2006

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 1. Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći I Tehnička knjiga i Golden marketing, 1994
 2. Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći II, Tehnička knjiga i Golden marketing, 1999
 3. Timošenko, S.: Otpornost materijala I i II, Građevinska knjiga, Beograd 1965
 4. Kostrenčić, Z.: Teorija elastičnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1982

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Šimić, V.: Otpornost materijala I, Školska knjiga, Zagreb, 1992. 19 37
Šimić, V.: Otpornost materijala II, Školska knjiga, Zagreb, 1992 27 37
Brnić, J., Turkalj, G.: Nauka o čvrstoći I, Teh.fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2004 5 37
Brnić, J., Turkalj, G.: Nauka o čvrstoći II, Teh.fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2006 10 37

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
-

 

 

 

 

NASTAVNI MATERIJALI (Otpornost materijala) (Razlikovna)

Nastavni materijal _Nastavni materijali
(RAR 7.653k)

Nastavni materijal _Pitanja
(PDF 118k)


Certifikat ISO 9001

Certifikat broj 44 100 071509
Građevinski fakultet primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO 9001:2000 u području sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog obrazovanja građevinskih inženjera, cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada.