Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

Odluke


Upisi - odluke

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu J.J. Strossmayera i znanstveno-nastavnim sastavnicama

 

Mirovanje obveza studenata - odluka

 

Odluka o linearnom modelu studiranja

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

ODLUKA_UVJETI UPISA U VISU GODINU.pdf

 

Odluka o utvrđivanju visine školarine i drugih studentskih naknada za sve studije koje ustrojava i izvodi Građevinski fakultet Osijek za strane državljane

 

Odluka o upisnoj kvoti za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitekture i urbanizma na Građevinskom fakultetu Osijek za akademsku 2017/2018. godinu 

 

Odluka o školarinama na specijalističkom diplomskom stručnom studiju građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina i školarinama na razlikovnoj godini za stjecanje uvjeta za upis diplomskog sveučilišnog studija građevinarstvo

 

Odluka o posebnim naknadama na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama

 

Odluka o školarinama i posebnim naknadama na Građevinskom fakultetu Osijek za preddiplomski sveučilišni, preddiplomski stručni studij i diplomski sveučilišni studij

 

Odluka o umanjenju participacije redovitih studenata u troškovima studiranja (školarine), načinu plaćanja školarine te olakšicama i potporama za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa te studente s invaliditetom