Interni znanstvenoistraživački projekti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek


NOVO, 18. siječanj 2019. godine

Odogovri na upite: Pitanja i odgovori, 18.1.2019.pdf


 

Natječaj Interni znanstvenoistraživački projekti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

(šifra natječaja: IZIP-GrAFOS-2018)

 

Ovaj je natječaj izrađen na temelju općih akata Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. Prijavljivanjem na natječaj prihvaćate njihovu primjenu. Izrazi u muškom rodu koji se u ovome natječaju koriste za osobe neutralni su i odnose se na osobe oba roda.

Prije podnošenja projektnog prijedloga potrebno je proučiti tekst natječaja, obrasce za prijavu i kriterije za vrednovanje projektnih prijedloga za natječaj „Interni znanstvenoistraživački projekti Građevinskog i arhitektonskog  fakulteta Osijek“ (natječajni rok: siječanj 2019.). 

O natječaju

Internim znanstvenoistraživačkim projektima Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (oznaka natječaja: IZIP-GrAFOS-2018) financiraju se istraživanja koja stvaraju novo i unaprjeđuju postojeće znanje o određenom području.

Cilj natječaja je pomoći u odabiru tema i mentora za studente Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo na način  da je tema istraživanja ujedno tema jednog doktorskoga rada ili više njih, te poticanje istraživača na prijavu ostalih nacionalnih ili međunarodnih projekata. Jedan od specifičnih ciljeva ovog natječaja je i naglasak na primjenjivim istraživanjima, kako bi se povećao interes gospodarstva za znanstvena istraživanja te da se osigura bolja suradnja sa gospodarstvom. Potreba za ovakvim usmjeravanjem internih projekata proizlazi iz uvjeta za natječaj za upis doktorskoga studija gdje je broj polaznika studija ograničen brojem odobrenih internih projekata (tema) te time i odabir željenoga smjera studija. Međutim, projekti ne moraju nužno biti i teme za doktorski rad, odnosno, ne moraju uključivati nužno novoga doktoranda, ali prioritet će biti dan prvotno navedenima. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna. Jedan od obaveznih specifičnih ciljeva ovog natječaja je i prijava novih projekta na ostale nacionalne ili međunarodne natječaje za znanstvenoistraživačke projekte.

 

Ukratko o natječaju:

Glavni cilj: poticanje znanstvenoistraživačkog rada Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

Obavezni specifični ciljevi:

- prijava nacionalnog ili međunarodnog znanstvenoistraživačkog projekta,

- diseminacija rezultata projekta kroz objavu radova u časopisima indeksiranim u WoS-u.

Datum raspisivanja natječaja: 20. prosinac 2018.

Rok za prijavu: 31. siječanj 2019. do 12:00 sati (CET)

Istraživačko područje: tehničke znanosti

Predlagatelj projekta: poslijedoktorand ili djelatnik Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (GrAFOS) u znanstveno-nastavnom zvanju

Proračun programa: 160.000,00 HRK

Najveći iznos financiranja GrAFOS po projektu: do 40 000,00 HRK

Trajanje financiranja projekta: 2 godine

Okvirni početak projekta: svibanj 2019. / lipanj 2019. godine

Očekivani broj financiranih projekata: najviše 4

 

Tko?

 

Predlagatelj projektnog prijedloga koji:

 • je zaposlen na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek;
 • je poslijedoktorand ili izabran u znanstveno-nastavno zvanje;
 • u trenutku prijave projekta nije voditelj projekta koji financira Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek ili Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;
 • na natječajnom roku IZIP-GrAFOS-2018 predlagatelj može prijaviti jedan projektni prijedlog u svojstvu voditelja projekta i pritom smije sudjelovati na još jednom projektu kao suradnik.

 

Što?

 

Istraživanja:

 • u polju građevinarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili arhitektura i urbanizam;
 • usmjerena na rješavanje znanstvenih problema, praktičnih ciljeva ili njihovih poboljšanja;
 • koja otvaraju nove istraživačke teme ili metodologije i nisu financirane iz drugih izvora;
 • koja obuhvaćaju međunarodno prepoznatljive i/ili nacionalno relevantne teme.

 

Istraživačka grupa:

 • najmanji broj članova istraživačke grupe je tri (uključujući voditelja projekta);
 • osim voditelja projekta članovi istraživačke grupe mogu biti: studenti preddiplomskog ili diplomskog studija, doktorandi koji će dio istraživanja vezanih za disertaciju provesti u sklopu projekta, asistenti, poslijedoktorandi i djelatnici u znanstveno-nastavnom zvanju GrAFOS-a, suradnici izvan GrAFOS-a.

 

Financiranje

 

Programom Interni znanstvenoistraživački projekti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek financiraju se projekti u trajanju od 2 godine. Ukupan proračun programa iznosi 160.000,00 kuna.

Tražena financijska sredstva moraju odražavati realnu procjenu troškova istraživanja i biti opravdana, o čemu će odlučivati stručnjaci za vrednovanje.

Ukupan iznos financiranja projekta raspoređuje se kroz 2 godine u skladu s potrebama projektnih aktivnosti.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi istraživanja (materijal, software, troškovi provođenja eksperimenta, terenski troškovi i sl.);
 • troškovi diseminacije, usavršavanja i suradnje za članove istraživačke grupe (do 10 000,00 kuna);
 • troškovi opreme (nabava sitne i srednje znanstvene opreme, održavanje postojeće opreme, nadogradnja postojeće opreme).

 

Prijava na natječaj

 

Rok prijave: 31. siječanj 2019. do 12:00 sati (CET)

 

Prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskom jeziku. Sva prijavna dokumentacija podnosi se putem elektroničke pošte na e-mail adresu: hrvoje.krstic@gfos.hr i u tiskanoj verziji u Ured za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom.

 

Elementi prijave

Prijava projektnog prijedloga unutar prijavnog obrasca koji se sastoji od:

 1. Cjeline A – sadrži detaljan opis projektnog prijedloga utemeljen na najnovijim spoznajama u području istraživanja, ciljeve, metodologiju, potrebne materijalne i ljudske resurse;
 2. Cjeline B – sadrži životopis voditelja projekta, sadrži popis, opis uloga i zadaća članova planirane istraživačke grupe te kratak životopis;
 3. Cjeline C – sadrži financijski i radni plan. Financijski plan sadrži razradu potrebnih financijskih sredstava povezanih s pojedinim ciljevima i aktivnostima u radnom planu. Radni plan koji sadrži pregled aktivnosti povezanih s ciljevima, njihovim slijedom i vremenom realizacije, točke provjere i rezultate.

 

Vrednovanje

 

Postupak vrednovanja projektnih prijedloga uključivat će hrvatske vrednovatelje u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju.

 

 1. Na vrednovanje se upućuju projektni prijedlozi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru, imaju potpunu i na odgovarajući način ovjerenu dokumentaciju te zadovoljavaju uvjete natječaja.
 2. Članovi Odbora za znanost ocjenjuju projektne prijedloge prema Kriterijima za vrednovanje - razina vrednovanja 1 za natječaj: IZIP-GrAFOS-2018. U istorazinsko vrednovanje upućuju se projektni prijedlozi ocjenjeni ocjenom A - projektni prijedlog je zadovoljavajuće kvalitete.
 3. Razinu 2 vrednovanja provest će hrvatski stručnjaci u znanstveno-nastavnim ili znanstvenim zvanjima prema Kriterijima za vrednovanje - razina vrednovanja 2 za natječaj: IZIP-GrAFOS-2018.
 4. Odbor za znanost nakon provedene razine 2 vrednovanja izrađuje rang listu koja je temelj preporuke za financiranje projektnih prijedloga.

 

 

Kriteriji za vrednovanje projektnog prijedloga dostupni su na dnu ove obavijesti.

 

Obaveza je voditelja projekta poznavanje i prihvaćanje načela financiranja i provedbe projekata koje financira GrAFOS te ispunjavanje i pribavljanje svih potrebnih zamolbi i dokumenata prije korištenja sredstava.

 

Kontakt

 

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se do 28. siječnja 2019. godine isključivo elektroničkom poštom na adresu: hrvoje.krstic@gfos.hr 

 

Rok za odgovore na upite je 2 radna dana od zaprimanja upita.

 

Natječajna dokumentacija:

Tekst natječaja.pdf

Prijavni obrazac.docx

Upute za razradu radnog i financijskog plana.pdf

Cjelina C - financijski plan.xlsx

Kriteriji za vrednovanje - razina 1.pdf

Kriteriji za vrednovanje - razina 2.pdf