Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Računalno programiranje u graditeljstvu (PSS-GRAD)


RAČUNALNO PROGRAMIRANJE U GRADITELJSTVU Oznaka: 2.09–102
Nositelj izv.prof.dr.sc. DAVORIN PENAVA dipl.ing.građ.
Asistent doc. dr. sc. MARIN GRUBIŠIĆ, mag. ing. aedif.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 15 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Pružiti studentima osnove računalnog programiranja s naglaskom na primjenu u graditeljstvu. Primjenjuje se programski jezik Matlab.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Student će moći:
 • Opisati svrhu primjene računalnog programiranja u graditeljstvu
 • Razlikovati vrste i način rada s podacima u programskom jeziku Matlab
 • Primijeniti pomagala za iscrtavanje i grafički prikaz
 • Napraviti i testirati manje programe
 • Upotrijebiti Matlab u svrhu rješavanja osnovnih problema u graditeljstvu

 

Sadržaj predmeta
Uvod u računalno programiranje; Osnove rada u Matlabu; Grananja; Petlje; Iscrtavanje i grafika; Korisničke funkcije i metode; Vanjske datoteke; Numeričke metode u Matlabu; Primjena u graditeljstvu.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
X obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
X multimedija i mreža
  laboratorij
X mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Ne izostati s više od 30 % nastavnih sati, domaće zadaće, kolokviji, završni projekt.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 1
Domaće zadaće 0.3
Kolokviji 0.4
Završni projekt 0.3

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra svaki će student dobiti zadatak za samostalno rješavanje izvan nastave. Za potpuno točno riješen zadatak (ispituje se i razumijevanje istog) student će dobiti 30 bodova. Ako student na prvoj predaji nije zadovoljio navedeni kriterij, uz pomoć i uvažavanje primjedbi asistenta/profesora na drugoj predaji može ostvariti najviše 15 bodova.

Ako student do kraja semestra nije predao zadatak gubi pravo polaganja kolegija (bez obzira na bodove sakupljene u drugim
aktivnostima). Kolegij upisuje ponovo iduće akademske godine.

Ukupan postotak uspješnosti studenta tijekom nastave čine 70 % ocjene od čega tri domaća rada čine 30 %, a međuispit 40 %. Studenti koji su tijekom nastave ostvarili više od 50 % ocjene mogu pristupiti završnom projektu/ispitu. Ukupan postotak uspješnosti na završnom projektu/ispitu čini 30 % ocjene. Studenti koji su ukupno ostvarili:

 • 50,0 do 59,9 % dovoljan (2)
 • 60,0 do 69,9 % dobar (3)
 • 70,0 do 84,9 % vrlo dobar (4)
 • 85,0 do 100 % izvrstan (5)

 

Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19  (koronavirusa) rad studenata tijekom nastave vrednovati će se s dva obvezna kolokvija, uključujući i jedan izborni ponavljajući kolokvij kojim se nadomješta nedostatan uspjeh na jednom od obveznih kolokvija. Ukupni ostvareni postotak uspješnosti rada studenta tijekom nastave određuje se kao prosjek ostvarenog uspjeha oba kolokvija, pri čemu je najveći ostvareni uspjeh na pojedinom kolokviju 100,0 %, a najmanji ostvareni uspjeh 60,0 %. Uspješnost studenta ocjenjuje na sljedeći način: 85,0-100,0 % izvrstan (5) ; 70-84,9 % vrlo dobar (4) ; 60,0-69,9 %dobar (3) i dovoljan (2) 50,0-59,9 %. Ukoliko student tijekom nastave ostvari uspjeh između 0,0 i 59,9 % upućuje se na pismeni i usmeni ispit.  

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  -

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Online 45

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Evidencija izostanaka s nastavnih sati, tri domaća rada koji se dodjeljuju svakih četvrtinu semestra osim posljednje četvrtine, međuispit na polovini semestra i završni projekt/ispit na kraju semestra.

 

Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19  (koronavirusa) rad studenata tijekom nastave vrednovati će se s dva obvezna kolokvija, uključujući i jedan izborni ponavljajući kolokvij kojim se nadomješta nedostatan uspjeh na jednom od obveznih kolokvija. Ukoliko student tijekom nastave ne ostvari potreban uspjeh, opućuje se na pismeni i usmeni ispit. Tijekom održavanja nastave na daljinu, putem mrežne platforme, biti će postavljani kratki testovi znanja.