Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Masivne konstrukcije II (STR-I)


MASIVNE KONSTRUKCIJE IIOznaka: S–503
Nositelj doc. dr. sc. Goran Gazić, dipl. ing. građ.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Izborni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 20 + 10
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente o teorijskim znanjima o ziđu i o osnovama dimenzioniranja zidanih elemenata
 • osbosobiti studenta za primjenu praktičnih znanja pri dimezioniranju elemenata zidanih konstrukcija

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Opisati zidove prema raziličitim podjelama
 • Usporediti pojedine vrste mortova prema njihovom sastavu
 • Nabrojati mehanička i deformacijska svojstva nearmiranoga ziđa i objasniti određivanje karakteristične tlačne i posmične čvrstoće
 • Prepoznati uzroke sloma zidanih zgrada pod potresnih djelovanjem i opisati kako se osigurava otpornost građevine na potres
 • Objasniti pojedine dijelove Tehničkog propisa za zidane konstrukcije
 • Provjeriti tlačnu i posmičnu nosivost nearmiranog zida

 

Sadržaj predmeta
Povijesni pregled zidanih konstrukcija; Građevni materijali zidanih konstrukcija: -elementi (blokovi) za zidanje. Mort, vrste mortova; Vrste zidova prema ulozi u konstrukciji, s obziron na način zidanja i izvođenja. Mehanička svojstva nearmiranog ziđa; Deformacijska svojstva ziđa; Tehnički propisi za zidane konstrukcije; Zidane konstrukcije u seizmički aktivnim područjima; Prikaz norme EN 1996. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Obveze studenata (UVJETI ZA POTPIS)
- Prisutnost na vježbama i predavanjima: Vježbe su obvezne i izostanak se mora opravdati, dok se na predavanjima izostanak do 30%
- Pozitivno ocijenjeni program koji se izrađuje na vježbama. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Seminarski rad 0,5
Pismeni ispit 1,0 
Usmeni ispit 1,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

UVJETI ZA DOBIVANJE POSPISA I KOLOKVIJI

Za ostvarenje prava na potpis studenti su dužni redovito pohađati predavanja i vježbe te izraditi jedan program. Tijekom semestra je dopušteno četiri puta izostati s predavanja i četiri puta s vježbi.
Tijekom semestra je moguće položiti ispit ili se osloboditi pismenog dijela ispita.

Pri tome se vrednuje:

 • aktivnost na predavanju max 10 bodova
 • aktivnost na vježbama max 10 bodova
 • dvije klauzurne zadaće sa po najviše 40 bodova- max 80 bodova.

Za polaganje ispita potrebno je iz svake klauzurne zadaće ostvariti najmanje 20 bodova. KRITERIJI OCJENJIVANJA SU SLIJEDEĆI:

40-49,9 % OSLOBOĐENJE PISMENOG ISPITA
>50% DOVOLJAN (2)
>60% DOBAR (3)
>70% VRLODOBAR (4)
>80% IZVRSTAN (5).

KRITERIJI I NAČIN POLAGANJA PISMENOG ISPITA

PISMENI ISPIT TRAJE DVA SATA ( 120 MIN ), A SASTOJI SE OD 4 ( ČETIRI ) ZADATKA. ZA IZLAZAK NA USMENI ISPIT POTREBNO JE POLOŽITI PISMENI ISPIT S MINIMALNO DOVOLJNIM USPJEHOM.
KRITERIJI OCJENJIVANJA SU SLIJEDEĆI:

>50-59,9% DOVOLJAN (2)
>60-69,9% DOBAR (3)
>70-79,9% VRLODOBAR (4)
>80% IZVRSTAN (5).

Konačna ocjena ispita dobiva se kao aritmetička sredina ocjena pismenog i usmenog ispita uz uvjet da je usmeni ocjenjen najmanje ocjenom dovoljan.

 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Zorislav Sorić (2004.) – Zidane konstrukcije 1, drugo izdanje, udžbenici sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Jure Radić i suradnici (2007.) – Zidane konstrukcije – priručnik, udžbenici sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • Stjepan Takač (2000.) – Zidane konstrukcije, Građevinski fakultet Osijek, Osijek

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Zorislav Sorić (2004.) – Zidane konstrukcije 1 18

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Sustavom bodovanja na kolokvijima i/ili rezultatom na ispitu.