Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Armirano-betonske i zidane konstrukcije (PSS-ARH)


Amirano-betonske i zidane konstrukcijeOZNAKA
Nositelj Doc.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko, dipl.ing.građ.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
 • stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o osnovama dimenzioniranja armiranobetonskih elemenata i konstrukcija
 • stjecanje teorijskih znanja i praktičnih znanja o osnovama dimezioniranja elemenata zidanih konstrukcija

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • objasniiti određeno fizikalno-mehaničko svojstvo gradiva armiranobetonskih konstrukcija
 • izraditi dispozicijsko rješenje jednostavnijih tlocrtnih dispozicija konstrukcija
 • provesti analizu djelovanja i postupka proračuna armiranobetonskih elemenata konstrukcije
 • dimenzionirati poprečni presjek opterećen savijanjem i na poprečnu silu
 • opisati zidove prema raziličitim podjelama
 • nabrojati mehanička i deformacijska svojstva nearmiranoga ziđa
 • prepoznati uzroke sloma zidanih zgrada pod potresnih djelovanjem i opisati kako se osigurava otpornost građevine na potres
 • provjeriti tlačnu i posmičnu nosivost nearmiranog zida

 

Sadržaj predmeta
 • Armiranobetonske konstrukcije
 • Kratki povijesni osvrt. Prednosti i mane armiranobetonskih konstrukcija. Koncept armiranog betona. Vrste betona.
 • Čvrstoće betona. Deformabilnost betona pri kratkotrajnom, cikličnom i dugotrajnom opterećenju (puzanje).
 • Volumenske deformacije betona (skupljanje i temperaturne). Vrste betonskog čelika (geometrijska, fizikalna svojstva i mehanička svojstva). Veza beton-čelik (prianjanje). Metoda graničnih stanja nosivosti (parcijalni koeficijenti sigurnosti). Faze projektiranja i proračuna. Faze proračuna koje prethode dimenzioniranju. Analiza konstrukcije i analiza opterećenja. Idealizacija konstrukcije „statički sustav“. Izrada dispozicijskih rješenja jednostavnijih tlocrtnih dispozicija konstrukcija. Jednostruko i dvostruko armirani pravokutni presjek. T presjek opterećen savijanjem. Dimenzioniranje na poprečnu silu.
 • Zidane konstrukcije
 • Povijesni pregled zidanih konstrukcija; Građevni materijali zidanih konstrukcija: -elementi (blokovi) za zidanje. Mort, vrste mortova; Vrste zidova prema ulozi u konstrukciji, s obziron na način zidanja i izvođenja. Mehanička svojstva nearmiranog ziđa; Deformacijska svojstva ziđa; Tehnički propisi za zidane konstrukcije; Zidane konstrukcije u seizmički aktivnim područjima; Prikaz norme EN 1996.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
X ostalo: program

 

Obveze studenata
 • prisutnost na vježbama i predavanjima: vježbe su obvezne i izostanak se mora opravdati, dok se na predavanjima izostanak do 30%
 • pozitivno ocijenjeni program koji se izrađuje na vježbama

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0
Pismeni ispit (1,0)
Usmeni ispit (2,0)
Kontinuirana ili završna provjera znanja 3,0

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra predviđena su TRI (3) kolokvija.

Kolokviji će se održati nakon što se obrade pripadajuće nastavne cjeline, a točan termin određen je u izvedbenom planu. Kolokviji se polažu pismeno.

Kolokvij su položili svi studenti koji imaju 14 i više bodova.

Ukupan broj bodova koji student može postići, polaganjem kolokvija i izradom programa, je 100.

U sklopu vježbi studenti izrađuju program.

Uspješnost i aktivnost pri samostalnoj izradi programa, na kraju semestra, ocijenit će se bodovima u rasponu od 0 do 10. Pozitivna ocjena je 5 i više (50%).

 

Kolokvij 1 (ab konstrukcije): Teorijska pitanja. Najveći broj bodova na prvom kolokviju je 30. Kolokvij su položili svi studenti koji su dobili 14 i više bodova.

Kolokvij 2 (ab konstrukcije): 2 teorijska pitanja i 1 numerički zadatak. Teorijska pitanja (postupci dimenzioniranja) nose 15 bodova, a zadatak također 15 bodova. Najveći broj bodova na drugom kolokviju je 30. Kolokvij su položili svi studenti koji su dobili 7 i više bodova za teorijska pitanja i 7 i više bodova za zadatak.

Kolokvij 3 (zidane konstrukcije): teorijska pitanja i 1 numerički zadatak. Teorijska pitanja nose 15 bodova, a zadatak također 15 bodova. Najveći broj bodova na trećem kolokviju je 30. Kolokvij su položili svi studenti koji su dobili 7 i više bodova za teorijska pitanja i 7 i više bodova za zadatak.

 

Pitanja za svaki kolokvij su postavljena na stranici predmeta.

 

Nužni uvjeti da student može biti oslobođen ispita je:

 • svaki od kolokvija 14 ili više bodova
 • broj bodova kojim je ocijenjen predani program 5 ili više.

 

Kriteriji ocjenjivanja:

 • dovoljan (2)................................ 61 - 70
 • dobar (3)..................................... 71 - 80
 • vrlo dobar (4)............................ 81 - 90
 • izvrstan (5)................................. 91 - 100

 

 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • I. Tomičić, “Betonske konstrukcije”, Školska knjiga Zagreb 1988
 • I. Tomičić, “Priručnik za proračun armiranobetonskih konstrukcija;” DHGK, Zagreb 1993.
 • Zorislav Sorić (2004.) – Zidane konstrukcije 1, drugo izdanje, udžbenici sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • J.Radić i suradnici, Betonske konstrukcije- Priručnik, Andris 2006.
 • J.Radić i suradnici, Betonske konstrukcije- Primjeri, Andris 2006.
 • Jure Radić i suradnici (2007.) – Zidane konstrukcije – priručnik, udžbenici sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • Stjepan Takač (2000.) – Zidane konstrukcije, Građevinski fakultet Osijek, Osijek

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
I. Tomičić, “Betonske konstrukcije”, ŠK Zagreb 1988. 22  
I. Tomičić, “Priručnik za proračun armiranobetonskih konstrukcija;” DHGK, Zagreb 1993. 10  
Zorislav Sorić – Zidane konstrukcije 1, udžbenici sveučilišta u Zagrebu, 1999. i 2004. 20+5  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Sustavom bodovanja na kolokvijima i/ili rezultatom na ispitu.