Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Enterijer (PSS-ARH)


EnterijerOZNAKA
Nositelj Doc. dr. sc. Luca Fabris dipl. ing. arh.
Asistenti MARIJA KRAJNOVIĆ, mag.ing,arch.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 0
ECTS 3,0

 

Ciljevi predmeta
 • Prepoznati enterijer kao temeljnu odrednicu arhitekture
 • Procijeniti vrijednost pojedinih rješenja enterijera
 • Dizajnirati enterijer

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Primijeniti stečena teoretska znanja o enterijeru na vlastiti projekt enterijera
 • Kreirati projekt enterijera
 • Dizajnirati elemente enterijera

 

Sadržaj predmeta

Razmatranjem unutrašnjeg prostora kao jedne od osnovnih odrednica arhitekture analizira se doživljaj unutrašnjeg prostora u uspjelim ostvarenjima enterijera 20. i 21. stoljeća, razmatrajući pritom elemente kojima se ostvaruje taj doživljaj, kao i njihov međuodnos.

To se znanje primjenjuje na projekt enterijera (na vježbama).

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje; projekt enterijera

 

Praćenje rada studenta
Usmeni ispit 1
Projekt 2

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Redovito pohađanje nastave, projekt enterijera, završna prezentacija projekta

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Johannes Itten: Umjetnost boje, Beograd, 1973.
 • Arnold Friedmann: Interior Design, Elsevier, New York, 1973.
 • Anne Massey: Interior Design of the 20th Century, Thames&Hudson, London, 1990
 • Adolf Loos: Ornament i zločin, Meandar, Zagreb, 2003.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • Analiza projekata studenata; završne prezentacije uz sudjelovanje gostiju-kritičara
 • Kontinuirano praćenje rada i napredovanja studenta tijekom semestra, analiza projekta studenta iz vježbi u vježbe, korekcije projekta i konzultacije.
 • Studentska evaluacija kvalitete rada nastavnika primjenom anonimne ankete.