Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Energetski učinkovita i održiva arhitektura (PSS-ARH)


euoa-i-2018-2.pdf

Energetski učinkovita i održiva arhitektura OZNAKA
Nositelj

Izv.prof.dr.sc. KOŠKI ŽELJKO, dipl.ing.arh.

Izv.prof.dr.sc. HRVOJE KRSTIĆ dipl.ing.građ.

Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Izborni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati osnovne zakone vezane uz energetsku učinkovitost u zgradarstvu i njihovu primjenu. Naučiti metodologiju proračuna koeficijenta prolaska topline. Upoznavanje s karakteristikama energetski učinkovitih zgrada. Detaljno upoznavanje s elementima i funkcioniranjem pasivne kuće i zgrada gotovo nulte energije. Znati izračunati potrebnu količinu energije za potrebe grijanja i hlađenja stambenih građevina. Naučiti vrednovati različita rješenja detalja zgrade na osnovi ekonomske analize isplativosti. Naučiti ispravno primjenjivati termokameru u svrhu određivanja toplinskih mostova na građevini. Naučiti ispravno primjenjivati uređaj BlowerDoor u svrhu određivanja zrakopropusnosti zgrade.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema dodatnih uvjeta.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Primijeniti tehničku regulativu iz područja energetske učinkovitosti.
 • Izračunati koeficijent prolaska topline.
 • Primijeniti arhitektonske detalje izvedbe energetski učinkovitih zgrada.
 • Procijeniti potrebnu količinu energije za potrebe grijanja i hlađenja stambenih zgrada.
 • Primijeniti tehnološke mjere i potrebne zahvate na zgradama za povećanje energetske učinkovitosti.
 • Vrednovati različita rješenja građevina na osnovi ekonomske analize isplativosti.
 • Primijeniti termokameru u svrhu određivanja toplinskih mostova zgrada.
 • Primijeniti uređaj Blower Door u svrhu određivanja zrakopropusnosti zgrada.

 

Sadržaj predmeta
Osnovni koncept energetske učinkovitosti u zgradama. Zakonodavni okvir za realizaciju energetski učinkovite i održive arhitekture. Energija i izvori energije. Prijenos energije, toplinski gubici, koeficijent prolaska topline, toplinski mostovi. Ovojnica zgrade. Faktor oblika zgrade. Osnovni principi i mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije (sunčeva energija, energija biomase i energija vjetra). Temeljna načela projektiranja i izvedbe pasivnih kuća i zgrada gotovo nulte energije (orijentacija, spremanje sunčeve energije, oblik zgrade, tehnologija gradnje, prozori i vrata, projektiranje detalja, zrakopropusnost, vjetropropusnost, ventilacija, grijanje). Primjeri projektantske realizacije energetski učinkovite i održive arhitekture. Osnove pravne regulative na području energetske učinkovitosti građevina, zakonodavni okvir za provedbu energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Energetski certifikati građevina, energetski razredi građevina, nacionalna metodologija energetskih pregleda zgrada. Pregled normi. Potrošnja energije u zgradarstvu, energija potrebna za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, potrošnja vode, prikupljanje podataka o potrošnji energije i vode. Metodologija proračuna potrošnje energije u zgradarstvu. Metodologija proračuna gubitaka i dobitaka topline. Mjere za povećanje energetske učinkovitosti građevina. Ekonomski aspekti energetske učinkovitosti. Isplativost sanacije. Načini financiranja energetski učinkovite sanacije i povrat ulaganja. Termografija. Analiza termograma i primjena termografije u zgradarstvu. Mjerenje zrakopropusnosti zgrada. Primjena računalnih alata za određivanje energetskog razreda građevine. Interpretacija rezultata.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
X laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada programskih zadataka.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,80
Aktivnost u nastavi 0,20
Eksperimentalni rad 0,20
Pismeni ispit 0,40
Usmeni ispit 0,20*
Kontinuirana ili završna provjera znanja 0,60
Terenska nastava 0,20
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave - pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, terenska nastava, kolokvij prema tablici:

 

AKTIVNOST AKTIVNOST STUDENTA BODOVI RASPON % ocjene
Prisustvo na nastavi 91% i više 10 0-10 5%
70% - 90% 5
Manje od 70% 0
Aktivnost studenta na nastavi Učestalo sudjelovanje, diskusija 10 0-10 5%
Povremeno sudjelovanje, pitanja 5
Ne sudjeluje aktivno u nastavi 0
Terenska nastava Aktivno sudjelovanje na terenskoj nastavi 0-20 10%
Kolokviji Kolokvij 1 0-80 0-160 80%
Kolokvij 2 0-80
UKUPNO 0-200 0-100%

 

 

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu (pismeno i usmeno prema skali):

 

% Broj bodova Ocjena
0-30 0-60 Izgubljeno pravo na potpis
31-59 61-118 Nedovoljan (1)
60-69 119-138 Dovoljan (2)
70-79 139-158 Dobar (3)
80-89 159-178 Vrlo dobar (4)
90-100 179-200 Izvrstan (5)

 Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je uspješno položen pismeni dio ispita (min. 59%).

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • UNDP, Priručnik za energetsko certificiranje zgrada 2 DIO, Zagreb, 2012.
 • UNDP, Priručnik za energetsko certificiranje zgrada 1 DIO, Zagreb, 2010.
 • Fülöp, L.; Koški, Ž.; Ištoka Otković, I.; Krstić, H.; Magyar, Z.; Španić, M.: Istraživanje zrakonepropusnosti prostorija u zgradama sa stajališta potrošnje energije i toplinskog komfora, Znanstvena publikacija Projekta HUHR/1001/2.1.3/0009, Osijek, 2013.
 • UNDP, Tipske mjere za povećanje energetske efikasnosti u kućanstvima, Zagreb, 2012.
 • Zbašnik Senegačnik, M.: Pasivna kuća, SUN ARH, 2009.
 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 48/14, 150/14)

 

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Koški, Ž.: Pasivni solarni energetski sustavi u ruralnim kućama regije, Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009, 2012.
 • Lončar-Vicković, S.: Energetske značajke povijesnih zgrada,Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009,2012.
 • Pavković, B.: Primjena sustava s dizalicama topline za nove i obnovljene zgrade, Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009,2012.
 • Stojkov, M. i koautori: Energetski efikasna rasvjeta, Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009, 2012.
 • László, F.: Aktivni solarni i fotonaponski sustavi, Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009, 2012.
 • Magyar, Z.: Kvaliteta ambijenta u interijeru i EPBD (Direktiva o energetskim svojstvima zgrada), Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009, 2012.
 • Barótfi, I. ; Halász, G.: Energetika uredskih zgrada u kontekstu građevinskih i strojarskih sustava, Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009, 2012.
 • Szabó, M.: Niskoenergetske zgrade i troškovno optimalne razine u energetici zgrada, Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009, 2012.
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 101/13, NN 14/14)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada, (NN 81/12, NN 64/13)
 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, NN 79/13)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14, NN 130/14)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13)

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Priručnik za energetsko certificiranje zgrada 1. dio 5 15
Priručnik za energetsko certificiranje zgrada 2. dio 7 15
Istraživanje zrakonepropusnosti prostorija u zgradama sa stajališta potrošnje energije i toplinskog komfora 10 15
Tipske mjere za povećanje energetske efikasnosti u kućanstvima neograničeno 15
Pasivna kuća 8 15
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13) neograničeno 15

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:

 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.