Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Menadžment u arhitekturi (PSS-ARH)


Menadžment u arhitekturiOZNAKA
Nositelj Prof.dr.sc. Ksenija Čulo, dipl.oec.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati se s temeljnim pojmovima menadžmenta u procesu projektiranja, gradnje i održavanja arhitektonskih građevina i usvojiti znanja iz područja upravljanja projektima i poslovnog upravljanja.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Prepoznati svrhu, strukturu i funkcije strateškog, taktičkog i operativnog menadžmenta.
 • Izračunati cijenu koštanja i tržišnu ponudbenu/prodajnu cijenu učinka.
 • Primijeniti naučene metode upravljanja projektima.
 • Usporediti sličnosti i razlike marketinških strategija u menadžmentu.
 • Prepoznati značaj etičkog poslovanja i poslovnog komuniciranja.
 • Koristiti rad u skupinama za postizanje sinergije u povećanju poslovne uspješnosti.
 • Primijeniti važeću regulativu u vođenju poslovnog procesa/projekta.

 

Sadržaj predmeta
 • Uvod u menadžment.
 • Teorije menadžmenta.
 • Planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje, kontrola.
 • Upravljanje projektima.
 • Marketing u arhitekturi.
 • Poslovno komuniciranje.
 • Upravljanje ljudskim potencijalima.
 • Analiza troškova i koristi.
 • Osnove građevne regulative.
 • Upravljanje procesom projektiranja.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Obveze studenata su ujedno i uvjeti za potpis:

 • nazočnost i aktivno sudjelovanje na predavanjima: dopušta se opravdani izostanak do 25% satnice

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,8
Aktivnost u nastavi 0,2
Usmeni ispit 0,2
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 0,8

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

1. Kolokviji

Tijekom semestra predviđena su dva (2) kolokvija. Kolokviji se održavaju nakon što se obrade pripadajuće nastavne cjeline, a točan datum oba kolokvija određuje se početkom semestra. Kolokviji se polažu pismeno. Uvjet za pristupanje drugom kolokviju jest položen prvi kolokvij. Svaki kolokvij sastoji se od dva dijela. Prvi dio je teorijski i čine ga pitanja na koja studenti odgovaraju zaokruživanjem ponuđenih odgovora, nadopunjavanjem napisanih tvrdnji ili samostalnim upisivanjem odgovora na pitanje. Kod pitanja sa zaokruživanjem odgovora moguće je da je točno više od jednog ponuđenog odgovora. Sva pitanja boduju se 1 (jednim) bodom, iznimno je odgovor moguće bodovati s pola boda. Drugi dio kolokvija je analiza konkretnog slučaja (case study). Broj bodova ovisi o broju podzadataka

Prvi i drugi dio kolokvija ocjenjuju se odvojeno i studentima se dodjeljuju dvije odvojene ocjene. Da bi se kolokvij smatrao položenim potrebno je imati obje ocjene pozitivne, što znači 50% ili više točnih odgovora i iz teorije i iz zadataka. Ocjene se određuju kako slijedi:

 • dovoljan (2)................................ 50% - 64%
 • dobar (3).................................... 65% - 79%
 • vrlo dobar (4).............................. 80% - 89%
 • izvrstan (5)................................. 90% - 100%

 

2. Nužni uvjeti za oslobađanje od ispita i upis ocjene

Nužni uvjeti za oslobađanje ispita su:

 • ispunjene gore navedene obveze studenata
 • položena oba kolokvija.

Ukoliko student zadovoljava oba nužna uvjeta može biti oslobođen polaganja ispita i dobiti konačnu ocjenu. U tom slučaju, konačna ocjena izračunava se kao aritmetička sredina sve 4 ocjene iz kolokvija. Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocjenom, a ispunio je nužne uvjete za oslobađanje od ispita, može pristupiti ispitu kao da nije kolokvirao.

 

3. Ispit

Ispit polažu svi studenti koji nisu ostvarili oslobađanje od ispita i upis ocjene na kraju semestra, a zadovoljili su uvjete za potpis. Ispit se sastoji od pismenog dijela koji je koncipiran i vrednuje se jednako kao i kolokviji te od usmenog dijela.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki Vokić, N.: Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Architectural Management: International Research and Practice; Stephen Emmitt, Matthijs Prins, Ad den Otter John Wiley & Sons, 13. tra 2009.
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK(R) Guide Paperback – January 1, 2013 (prijevod dostupan na internetu).

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki Vokić, N.: Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, 2008. 0  
Architectural Management: International Research and Practice; Stephen Emmitt, Matthijs Prins, Ad den Otter John Wiley & Sons, 13. tra 2009. 0  
A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK(R) Guide Paperback, 2013 Dostupno na Internetu.  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Analiza kvalitete kroz samostalni i timski rad studenata, analiza rezultata anketiranja studenata, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata.