Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Stambene zgrade I (PSS-ARH)


STAMBENE ZGRADE I OZNAKA
Nositelj Izv. prof. art. Ivana Ergić, dipl. ing. arh
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 45 + 0
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
Razumijevanje potreba čovjeka u svakodnevnim životnim prostorima, napose u stambenoj arhitekturie – od uporabnih prostora, elemenata organizacije stambenih jedinica, dispozicije stambenih prostora prema fizičkim zahtjevima (dimenzioniranje prostora), zahtjevima zdravog života, provjetravanja, insolacije, orijentacije… Analiza i shvaćanje bitnih elemenata pri projektiranju slobodnostojećih obiteljskih kuća. Odnos s okolinom, pristup kući… Primjena kroz rad studenata na vježbama i samostalno – projektiranje pojedinih dijelova stambene jedinice (spavaći, gospodarski, dnevni trakt, komunikacije…) Odnosom čovjeka i stanovanja obrađuje se arhitektonska problematika stambenih prostora, elementi, organizacija, dispozicija, standard prostora, veza stambenog prostora sa njegovom užom okolinom, te daje uvod u arhitektonsko projektiranje stambenih zgrada. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa svim bitnim čimbenicima pri projektiranju slobodnostojećih obiteljskih kuća i ostalih tipova individualne stambene izgradnje, objašnjenje raznovrsnih pristupa projektiranju te unapređivanje znanja o karakterističnim i antologijskim primjerima iz ovog arhitektonskog područja. Važan cilj predmeta je projektiranje obiteljske kuće i primjena stečenih znanja u rješavanju integriranog urbanističkoprojektnog zadatka koji se zadaje u predmetu Urbanizam 1.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Razumjeti čovjekove potrebe u stambenoj arhitekturi kroz analizu primjera i primjenu kroz projektiranje. Pripremiti znanja za projektiranje sve složenijih zgrada (tijekom studija). Projektirati pojedine funkcionalne dijelove stambene jedinice, te projektirati obiteljsku kuću. Kritički analizirati predloženi projekt obiteljske kuće za integrirani projektni zadatak.

 

Sadržaj predmeta
Kolegij daje uvod u projektiranje najrasprostranjenijeg, temeljnog tipa zgrada: stambene arhitekture, i to analizom čovjekovih osnovnih potreba i načina njihova ostvarenja u prostoru. Nakon analize funkcije pojedinih sklopova koji tvore stambenu jedinicu (spavaći, gospodarski, dnevni trakt, te kominikacijska okosnica) studenti primjenjuju to znanje projektiranjem tih dijelova stambene jedinice. Zatim se analizira i projektira obiteljska kuća kao cjelina, njezin odnos s okolinom, oblikovanje itd., primjenjujući znanje stečeno na predavanjima i tijekom izrade „malih“ projekata, te valoriziraju i oblikovne komponente stambene arhitekture u sklopu rješavanja integriranog urbanističko-projektnog zadatka povezanog sa predmetom Urbanizam 1.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Projekt sklopova stambene jedinice; te projekt obiteljske kuće

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5
Pismeni ispit 0,5
Usmeni ispit 1,5
Projekt 4
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Redovito pohađanje nastave, redovite korekcije, konzultacije

Završni ispit: provjera teoretskog znanja i praktične primjene bitnih postavki projektiranja stambenih zgrada

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Biondić, Lj.: Uvod u projektiranje stambenih zgrada, Zagreb, 2011., Golden marketing - Tehnička knjiga
  • Strižić, Z.: Arhitektonsko projektiranje 1 i 2, Zagreb, 1956. Školska knjiga
  • Neufert: Elementi arhitektonskog projektiranja Golden Marketing, Zagreb, 2002

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Analiza projekata studenata; završne prezentacije s gostima-kritičarima