Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam

Tehnička mehanika (PSS-ARH)


TEHNIČKA MEHANIKA OZNAKA
Nositelj Doc.dr.sc. Goran Gazić, dipl.ing.građ.
Asistenti Kristina Strukar, mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Ovladati pojmovima naprezanja i deformacija te zakonima, veličinama i metodama rješavanja zadaća u otpornosti materijala. Prepoznati naprezanja nastala različitim opterećenjima te prikazati pripadne deformacije i razdiobe naprezanja. Ovladati osnovama stabilnosti. Izračunati reakcije i unutrašnje sile metodom sila i metodom pomaka.

 

Uvjeti za upis predmeta
Poznavati osnovni diferencijalni i integralni račun te osnovne konstrukcijske sustave, izračunati i nacrtati dijagrame unutrašnjih sila.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Student će moći:

  • Izračunati naprezanja i deformacije u štapnim konstrukcijskim elementima opterećenim uzdužnom silom, smicanjem, savijanjem i torzijom.
  • Dimenzionirati jednostavne štapne elemente konstrukcija.
  • Odrediti momente tromosti i momente otpora za složeni poprečni presjek.
  • Izračunati i objasniti kritičnu silu za pojedini slučaj izvijanja.
  • Prepoznati i izračunati jednostavne statički neodređene linijske konstrukcijske sustave metodom sila i metodom pomaka.

 

Sadržaj predmeta
Praktično upoznavanje s osnovnim mehaničkim karakteristikama deformabilnog tijela , (ad.a.). Pojam naprezanja i deformacija, (ad.a.). Osnovne karakteristike materijala i Hookeov zakon pri vlaku i smicanju, (ad.a.). Dopušteno naprezanje i koeficijenti sigurnosti, (ad.b.). Jednoosno opterećenje štapnog elementa, (uzdužna sila, Mohrova kružnica, utjecaj vlastite težine i utjecaj temperature) (ad.aib.). Smicanje (posmik ili odrez), spojevi i spojna sredstva, (ad. aib.). Geometrijske karakteristike poprečnih presjeka štapnih elemenata, (ad.c.). Torzija (uvrtanje) štapnih elemenata, (ad. aib). Savijanje ravnih štapnih elemenata (čisto savijanje, savijanje poprečnom silom, savijanje uzdužnom silom, koso savijanje, naprezanja i deformacije, (ad.a.). Stabilnost štapnih elemenata, (ad.d.). Statički neodređene konstrukcije - metoda sila i metoda pomaka (određivanje reakcija i unutrašnjih sila), (ad.e.).

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave, program, ispit.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0
Kontinuirana ili završna provjera znanja 2,5
Program 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
U sklopu vježbi studenti pišu dva kolokvija. Student može kolokvirati cijeli predmet te dobiti konačnu ocjenu prema ukupnom broju bodova (%), ili djelomično, odnosno, steći uvjet za usmeni ispit. Najveći broj bodova po kolokviju je 50, odnosno ukupno 100. Od ukupnog broja bodova (%) iz kolokvija vrijedi: 40-49,9% - uvjet za usmeni, 50-59,9% - dovoljan (2), 60-69,9% - dobar (3), 70-79,9% - vrlo dobar (4), 80-100% - izvrstan (5). Student ispit može polagati kroz pismeni i usmeni ispit. Položen pismeni ispit je s najmanje 50%. Uz uvjet da je ocjena usmenog ispita pozitivna, konačna ocjena je prosječna ocjena pismenog i usmenog ispita.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Tehnička Mehanika II - Đ. Matošević, Građevinski fakultet Osijek, 2007. - Sveučilišni udžbenik.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Otpornost materijala I , V. Šimić, ŠK Zagreb, 1992.
  • Nauka o čvrstoći - I. Alfirević, ŠK Zagreb, 1995;
  • Nauka o čvrstoći - J. Brnić, ŠK Zagreb, 1991;
  • Građevna statika II – M. Anđelić, Građevinski fakultet Zagreb.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Tehnička Mehanika II 10 -

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Provjera pohađanja nastave, program, ispit.