Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Terenska nastava I (PSS-ARH)


Važno: ispit je potrebno prijaviti na rok na koji student želi izaći, ali se ne pristupa usmenom, nego se

kada nastavnik oglasi dođe na upis ocjene u kabinet!

Upis ocjene TERENSKA NASTAVA 1 je u utorak, 4.2.2020., od 11-13 sati, u kabinetu III.21!

 


TERENSKA NASTAVA I
OZNAKA
Nositelj dr. sc. Željka Jurković, dipl. ing. arh., viši predvač
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 0 + 10 + 20
ECTS  1,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim karakteristikama tradicijske arhitekture Slavonije i Baranje te sa suvremenim arhitektonskim i urbanističkim realizacijama u prostornoj cjelini Slavoniji i Baranji.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave studenti će moći:

 • Uočiti posebnosti arhitektonskog djela u lokalnom povijesnom i prostornom kontekstu.
 • Prepoznati osnovne karakteristike tradicijske arhitekture Slavonije i Baranje.
 • Analizirati elemente Moderne i recentne arhitekture.
 • Stvoriti vlastiti kritički stav prema izazovima i problematici prostornog planiranja, urbanizma i arhitekture u prostoru Slavonije i Baranje.

 

Sadržaj predmeta
Razvijanje neposrednog opažajnog spoznajnog uvida u urbanistička i arhitektonska ostvarenja. Predavanja na licu mjesta („in situ“) u tijeku vođenih stručnih obilazaka. Razgled urbane, ruralne i arhitektonske baštine Slavonije i Baranje na licu mjesta („in situ“). Sagledati u prostornom i vremenskom kontekstu najznačajnija urbanistička i arhitektonska ostvarenja u prostornoj cjelini Slavonije i Baranje. Upoznavanje s bitnim karakteristikama prostora, urbanih i ruralnih ambijenata te pojedinačnih zgrada. Tumačenje tradicijskih arhitektonskih oblika gradnje i tradicijskih materijala te analiza funkcionalne i prostorne organizacije tradicijske slavonske kuće. Upoznavanje s obilježjima Moderne te s recentnim arhitektonskim realizacijama u gradovima. Analiza zgrade, njezinog položaja na lokaciji te odnosa s okolnom izgradnjom. Analiza prometnog pristupa zgradi, prepoznavanje konstrukcije zgrade, analiza oblika (izgleda) zgrade te pojedinih specifičnih oblikovnih ili funkcionalnih elemenata. Osobni doživljaj zgrade, ambijenta te urbane / ruralne strukture, memoriranje mjesta i ambijenata.

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
x seminari i radionice
 x vježbe
  obrazovanje na daljinu
x terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Uredno prisustvovanje terenskoj nastavi.

Predan Seminarski rad s temom iz terenske nastave.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5
Seminarski rad 0,5
VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rad na vježbama, izrada Seminara:
  Aktivnost na terenskoj nastavi Seminarski rad UKUPNO
Mogući raspon bodova 0-5 0-5 0-10
Minimalni broj bodova 3* 3* 6
*uvjet za potpis: 3+3=6 bodova
 

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu: 

 • 0-5 nedovoljan  (1)
 • 6 dovoljan (2)
 • 7 dobar (3)
 • 8 vrlo dobar (4)
 • 9-10 izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Lončar-Vicković S., Stober D., Tradicijska kuća Slavonije i Baranje – priručnik za obnovu, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Građevinski fakultet Osijek, Zagreb, 2011.
 • Grupa autora, Osječka arhitektura 1918.-1945., HAZU Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Osijek, 2006.
 • Jurković Ž., Koški Ž., Lovoković D., Urbanistički i arhitektonski natječaji u Osijeku 1994.-2014., Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2015.
 • Uchytil A., Barišić Marenić Z., Kahrović E., Leksikon arhitekata, Atlas hrvatske arhitekture XX. stoljeća, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2009.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Grupa autora, Srednjevjekovni i turski Osijek, HAZU Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Osijek, 1994.
 • Grupa autora, Od turskog do suvremenog Osijeka, HAZU Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Osijek, 1996.
 • Grupa autora, Secesija slobodnog i kraljevskog grada Osijeka, HAZU Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Zagreb – Osijek, 2001.
 • Koški, Ž., doktorska disertacija Model slavonske obiteljske prigradske kuće utemeljen na analizi tradicijskog iskustva, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 1997.
 • Šmit K, magistarski rad Urbanistička obilježja širenja Osijeka od 18. do kraja 20. stoljeća, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2002.
 • Karač Z., doktorska disertacija Analiza urbanističko-arhitektonskog razvoja grada Vukovara – s težištem na urbanom razvoju tijekom srednjovjekovnoga i turskog razdoblja do 1700. godine, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2010.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Lončar-Vicković S., Stober D., Tradicijska kuća Slavonije i Baranje – priručnik za obnovu, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Građevinski fakultet Osijek, Zagreb, 2011. 6 40
Grupa autora, Osječka arhitektura 1918.-1945., HAZU Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Osijek, 2006. 6 40
Jurković Ž., Koški Ž., Lovoković D., Urbanistički i arhitektonski natječaji u Osijeku 1994.-2014., Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2015. 6 40
Uchytil A., Barišić Marenić Z., Kahrović E., Leksikon arhitekata, Atlas hrvatske arhitekture XX. stoljeća, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2009. 6 40

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • prisustvovanje terenskoj nastavi
 • izrada seminarskog rada