Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Građevinska fizika (PSS-GRAD)


GRAĐEVINSKA FIZIKAOznaka: 2.01–105
Nositelj Izv.prof.dr.sc. ŽELJKO KOŠKI
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim područjima građevinske fizike, uštedama toplinske energije i energetskoj učinkovitosti u zgradama, te pripadajućim važećim zakonskim propisima.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Po završetku nastave iz predmeta student će moći::
  • Analizirati zgradu sa stajališta potrošnje energije za grijanje i hlađenje
  • Definirati osnovne pojmove u području građevinske fizike
  • Primijeniti osnovne postupke proračuna gubitaka topline i difuzije vodene pare u zgradama
  • Koristiti važeće propise iz područja fizike zgrade

 

Sadržaj predmeta
Predmet istraživanja i ciljevi znanstvene discipline građevinske fizike. Osnovni pojmovi i fizikalne veličine znanosti o toplini. Oblici prenošenja topline. Koeficijent toplinske vodljivosti građevinskih materijala. Sistematizacija materijala za toplinsku izolaciju. Toplinska izolacija građevinskih elemenata. Izračun vrijednosti koeficijenta prolaska topline «U». Linijski koeficijent prolaza topline. Koeficijent prolaska topline «U» za cijelu građevinu. Temperaturna krivulja. Akumulacija topline. Svojstva vlažnog zraka. Kondenzacija vodene pare. Toplinski mostovi. Difuzija vodene pare kroz građevinske elemente. Djelovanje sunčevog zračenja na građevinske elemente. Zaštita od sunca. Načini korištenja sunčevog zračenja u visokogradnji. Toplinska stabilnost vanjskih građevinskih elemenata u ljetnom periodu. Temperaturni rad i temperaturna naprezanja. Akustika. Fizikalne (objektivne) karakteristike zvuka. Buka. Fiziološke (subjektivne) karakteristike zvuka. Zvučni valovi u zatvorenom prostoru. Prenošenje zvuka iz prostorije u prostoriju. Prenošenje zvuka udara iz prostorije u prostoriju. Sanacija i rekonstrukcija zgrada u funkciji poboljšanja fizikalnih svojstava građevina.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
X mentorski rad
  ostalo

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,1
Aktivnost u nastavi 0,3
Seminarski rad Ne
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit 1,6
Usmeni ispit Da
Esej Ne
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
  Prisustvo na nastavi Aktivnost na nastavi Pismeni ispit UKUPNO
Mogući raspon bodova 0 - 5 0 - 15 0 - 80 0 - 100
Minimalni broj bodova 1 0 41 42
0-41 nedovoljan (1); 42-55 dovoljan (2); 56-68 dobar (3); 69-80 vrlo dobar (4); 81-100 izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Ž.Koški: Građevinska fizika (interna skripta na web stranicama) 2012.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • V.Šimetin: Građevinska fizika, Građevinski institut-Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1983.
  • Dijelovi projektne dokumentacije o fizikalnim svojstvima zgrada

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Ž.Koški: Građevinska fizika (interna skripta na web stranicama) 2012. Dostupno svima na web stranici predmeta 58

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Mjerenje sposobnosti odgovaranja na pitanja i vođenje rasprave tijekom nastave. Bodovanje temeljeno na kriterijima za kolokvije i pismeni ispit. Studentska anketa.