Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Inženjerska ekonomija (PSS-GRAD)


INŽENJERSKA EKONOMIJA Oznaka: 5.01–101
Nositelj Izv.prof.dr.sc. Ivana Šandrk Nukić dipl.oec.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 30
ECTS 4,0

 

Ciljevi predmeta
Spoznati zakonitosti business-a te razumjeti značaj planiranja, upravljanja i kontrole troškova u odnosu na koristi svake pojedine poslovne odluke. Osposobiti studente za sudjelovanje u svim poslovima menadžmenta, samostalno ili u radnoj skupini.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Upotrijebiti stečena znanja u vezi različitih zakonskih mogućnosti registracije trgovačkih društava i obrta
 • Shvatiti sredstva za rad i predmete rada
 • Analizirati direktne i indirektne troškove
 • Izračunati faktor i primijeniti ga za raspodjelu indirektnih troškova
 • Izračunati cijenu koštanja
 • Izračunati ponudbenu cijenu
 • Razlikovati osnovne kategorije poslovne uspješnosti: prihode, rashode i poslovni rezultat
 • Utvrditi mrtvu točku rentabiliteta i razumjeti opravdanost investicijskih projekata iskazanu osnovnim mjerilima uspješnosti poslovanja

 

Sadržaj predmeta
Značaj ekonomskih znanja u poslovanju građevinskih inženjera. Pojam i uloga menadžmenta i menadžera. Strategijski menadžment. Činitelji učinkovitosti menadžmenta. Osobitosti područja graditeljstva (Nacionalna klasifikacija djelatnosti) i organizacije građevinskog poslovanja. Sudionici u gradnji. Zakon o gradnji. Trgovačko društvo: vrste, osnivanje, stečaj, likvidacija. Zakon o trgovačkim društvima. Građevinski učinci, kapital, sredstva i njihov tijek u proizvodnom procesu, robno-novčani ciklus, koeficijent obrtanja. Troškovi: pojam utrošaka i troškova, vrste troškova, otpisivanje vrijednosti osnovnih sredstava, međuovisnost troškova i stupnja korištenja kapaciteta, kretanje troškova i kritične točke, praćenje i računovodstveno razvrstavanje troškova. Kalkulacija cijene koštanja te prodajne i ponudbene cijene. Metode kalkulacije. Raščlamba odnosa: učinak-tržište-prihod-cijena-troškovi-dobitak/gubitak. Financijski rezultat poslovanja. Mjerila uspješnosti poslovanja. Račun dobitka i gubitka.Osnove menadžmenta. Organizacijska kultura i poslovni uspjeh. Organizacija koja uči. Norme. Pojam i značaj vrednovanja investicijskih varijanti.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Obveze studenata su ujedno i uvjeti za potpis:
 • prisutnost na predavanjima: tolerira se izostanak do 25% satnice
 • prisutnost na seminarima: tolerira se izostanak do 25% satnice
 • pozitivno ocijenjen i prezentiran seminarski rad koji je nastavnici dostavljen e-mailom

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0
Aktivnost u nastavi 0,2
Seminarski rad 0,8
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit 0,8
Usmeni ispit 0,2
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

1. Kolokviji

Tijekom semestra predviđena su dva (2) kolokvija. Kolokviji se održavaju nakon što se obrade pripadajuće nastavne cjeline, a točan datum kolokvija određuje se početkom semestra. Kolokviji se polažu pismeno. Kolokvij se može sastojati od teorijskog dijela i računskih zadataka. Studenti na pitanja odgovaraju zaokruživanjem ponuđenih odgovora, nadopunjavanjem napisanih tvrdnji ili samostalnim upisivanjem odgovora na pitanje. Kod pitanja sa zaokruživanjem odgovora moguće je da je točno više od jednog ponuđenog odgovora. Ocjene se određuju kako slijedi: 

 • dovoljan (2).................................50% - 64%
 • dobar (3)....................................65% - 79%
 • vrlo dobar (4)...............................80% - 89%
 • izvrstan (5).................................90% - 100%

2. Nužni uvjeti za oslobađanje od ispita i upis ocjene su:

 • ispunjene gore navedene obveze studenata
 • položeni svi kolokviji

Ukoliko student zadovoljava oba nužna uvjeta može biti oslobođen polaganja ispita i dobiti konačnu ocjenu. U tom slučaju konačna ocjena izračunava se kao srednja vrijednost svih ocjena iz kolokvija i ocjene iz seminarskog rada. Ako je pisan popravni kolokvij, u prosjek ulaze i nedovoljna i ispravljena ocjena. Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocjenom, a ispunio je nužne uvjete za oslobađanje od ispita, može na prvom ispitnom roku pristupiti samo usmenom ispitu. Alternativno, može na bilo kojem roku pristupiti pismenom ispitu i time zanemariti svoj uspjeh sa kolokvija.


3. Ispit

Ispit polažu svi studenti koji nisu ostvarili oslobađanje od ispita na kraju semestra, a zadovoljili su uvjete za potpis. Ispit se sastoji od pismenog dijela. Usmeni ispit održava se samo za studente čija je ocjena na granici, one koji izraze želju za većom ocjenom te one koji imaju medicinskih poteškoća s pismenim izražavanjem. Konačna ocjena donosi se samo temeljem ostvarenog rezultata na ispitu, prema sljedećoj skali:

 • dovoljan (2).................................50% - 64%
 • dobar (3)....................................65% - 79%
 • vrlo dobar (4)...............................80% - 89%
 • izvrstan (5).................................90% - 100%

U slučaju usmenog ispita, ocjena ovisi o nastavničinoj procjeni znanja koje je iskazao student.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Medanić, B.: Management u građevinarstvu, Mladost, Zagreb, 1997.
 • Zakon o trgovačkim društvima, Narodne novine 111/93, 34/99, 52/00 –Odluka Ustavnog suda RH
 • Zakon o građenju, Narodne novine 175/03 i 100/04

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Aničić, D., Čulo,K.: Građevinski inženjeri na putu u Europu, Građevinski fakultet Osijek, 2003.
 • Santini, I.: Troškovi u poslovnom odlučivanju, HIBIS, Zabreb, 1999.
 • Blank, L.T., Tarquin, A.J.: Engineering Economy, McGraw-Hill, 1989.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Medanić, B.: Management u građevinarstvu, Mladost, Zagreb, 1997. 15  
Zakon o trgovačkim društvima na internetu  
Zakon o građenju na internetu  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:
 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.