Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Karakteristike završnog sloja kolnika


KARAKTERISTIKE ZAVRŠNOG SLOJA KOLNIKA Oznaka: 2.05–417
Nositelj izv.prof.dr.sc. Miroslav Šimun 
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – P
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + L + S = 30 + 5 + 25
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s karakteristikama završnog sloja kolnika, utjecajima na sigurnost i udobnost vožnje, te trajnosti kolničke konstrukcije, postupcima projektiranja asfaltnih mješavina, važnim svojstvima sastavnih materijala asfalta, te načinima mjerenja i ispitivanja pojedinih karakteristika vozne površine. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Student će kroz stečena znanja biti sposoban:

 • objasniti utjecaj karakterstika završnog sloja na sigurnost i udobnost vožnje,
 • objasniti načine mjerenja i ispitivanja pojedinih površinskih svojstava (hvatljivost, ravnost, bučnost)
 • interpretirati izmjerene veličine,
 • razlikovati postupke projektiranja i izbora asfaltnih mješavina za završne slojeve kolnika,
 • koristiti važeće domaće i inozemne propise i smjernice za mjerenje i ispitivanje pojedinih karakteristika vozne površine kao i za interpretaciju izmjerenih veličina.

 

Sadržaj predmeta
Uvod i opći pojmovi. Parametri vozne površine (ravnost, tekstura, hvatljivost, bučnost, kolotrazi i raspucalost). Metode mjerenja i ispitivanje vozne površine odnosno završnog sloja kolnika. Projektiranje i tipovi bitumenskih mješavina završnog sloja kolnika, površinske obrade i tankoslojne prevlake. Uvjeti kvalitete sastavnih materijala i svojstva završnog sloja kolničke konstrukcije. Utvrđivanje krutosti i otpornosti na kolotraženje završnog asfaltnog sloja. Postupci poboljšanja karakteristika vozne površine kolnika s aspekta sigurnosti, udobnosti i buke. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave i izrada semestralnog programa 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5 
Seminarski rad
Pismeni ispit
Usmeni ispit 1,5 
Kontinuirana provjera znanja

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, pitanja na pismenom dijelu ispita su u svemu koncipirana prema navedenoj literaturi i programu predavanja. Max broj bodova na pismenom ispitu iznosi 100.
KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE PISMENOG ISPITA:
Bodovi - ocjena
do 54 - nedovoljan
55-64 - dovoljan
65-74 - dobar
75-84 - vrlo dobar
85 i više - izvrstan
Predviđena su dva kolokvija tijekom semestra putem kojih student može položiti ispit iz predmeta ukoliko ostvari min 60 bodova po svakom kolokviju. Max broj bodova na kolokviju iznosi 100. Ocjena iz kolokvija se formira na temelju kriterija za ocjenu pismenog ispita. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Babić, B., Horvat, Z., Građenje i održavanje kolničkih konstrukcija, Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1984.
 • Roberts,F., i dr. Vruće asfaltne mješavine 1996. (prijevod na hrvatski jezik)
 • Henigman, S., i dr. Asfalt, Združenje asfalterjev Slovenije, Ljubljana, 2006.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Zagreb, IGH 2001.
 • Tehnički uvjeti za asfaltne kolnike, Hrvatske ceste, Zagreb, 2015.
 • Tehnički propis za asfaltne kolnike, MPGI, NN 48/2021.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Babić, B., Horvat, Z., Građenje i održavanje kolničkih konstrukcija, Fakultet građevinskih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, 1984.  20
Roberts,F., i dr. Vruće asfaltne mješavine 2003. (prijevod na hrvatski jezik)  20 
Henigman, S., i dr. Asfalt, Združenje asfalterjev Slovenije, Ljubljana, 2006. dostupno u nastavnim materijalima kolegija  20 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Kvaliteta izvedbe predmeta ocjenjuje se na temelju sljedećih kriterija:

 • rezultata analize uspješnosti polaganja ispita
 • rezultata analize pohađanja predavanja i vježbi
 • rezultata analize studentske ankete
 • rezultata analize uspješnosti provedbe laboratorijske i terenske nastave.