Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Modeliranje u hidrotehnici


MODELIRANJE U HIDROTEHNICI Oznaka: 2.05–315
Nositelj izv.prof.dr.sc. MARIJAN BABIĆ 
Asistenti doc.dr.sc.TAMARA BRLEKOVIĆ, mag.ing.aedif. 
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 40 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Sintetizirati dosada stečena znanja iz područja hidrotehnike i informacijske tehnologije i primijeniti ih u procesu modeliranja hidroloških i hidrauličkih problema 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

  • Definirati mogućnosti modeliranja u hidrotehnici, osnovne pojmove i vrste
  • objasniti faze modeliranja
  • modelirati srujanje u tlačnim sustave
  • Modelirati strujanje otvorenih vodotoke
  • modelirati strujanja na hidrotehničkim građevinama
 

 

Sadržaj predmeta
Uvod u modeliranje. Vrste modela u hidrotehnici. Scenariji. Pristup modeliranju. Hidrološki modeli. Hidraulički modeli. Modeliranje u zaštiti okoliša. Testiranje i verifikacija modela. Modeliranje vodoopskrbnih sustava. Modeliranje sustava za odvodnju. Modeliranje otvorenih vodotoka. Modeliranje podzemnih voda. Modeliranje u zaštiti okoliša

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave predavanja i vježbi je obvezno, kao i predaja programskog zadatka kojeg svaki student izrađuje individualno

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,8 
Aktivnost u nastavi 0,2 
Seminarski rad 0,5 
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Esej  
Istraživanje  
Projekt 1,5 
Kontinuirana provjera znanja (2) 
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na vježbama, izrada programa, kolokvij

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
-provodit će se na temelju cjelokupnog rada tijekom godine 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Walski,T.M,Barnard,T.E,Durrans,S.R.Meadows,M.E.(2002):Computer Applications in Hydraulic Engineering-Theory and Practice
  • Jović,V.(1993).Uvod u inženjersko modeliranje

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Walski,T.M,Chase,D.V,Savic,D.A.(2001):Water Distribution Modeling
  • Durrans,S.R. (2003):Stormwater Conveyance Modeling and Design
  • Dyhouse G.R.(2003):Floodplain Modeling Using HEC-RAS

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Walski,T.M,Barnard,T.E,Durrans,S.R.Meadows,M.E.(2002):Computer Applications in Hydraulic Engineering-Theory and Practice  27 
Jović,V.(1993).Uvod u inženjersko modeliranje  27 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Praćenje prolaznosti na kolokvijima, pismenim i usmenim ispitima. Analiza uspješnosti izrade samostalnih zadataka (programa). Praćenje pohađanja nastave i ostalih aktivnosti