Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Montažno građenje


MONTAŽNO GRAĐENJE Oznaka:
Nositelj  
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – OTM
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S =
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
 

 

Uvjeti za upis predmeta
 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 

 

Sadržaj predmeta
 

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave  
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     
     
     
     
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija