Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Simulacije prometa u gradskoj mreži


SIMULACIJE PROMETA U GRADSKOJ MREŽI Oznaka:
Nositelj Izv.prof.dr.sc. Irena Ištoka Otković 
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – P
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 45 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Detaljnije upoznavanje sa simulacijama prometa na makro i mikro razini. Primjena mikrosimulacija u analizi projektnih elemenata gradske prometne mreže sa aspekta funkcionalnih karakteristika, sigurnosti, utjecaja na okoliš i dr. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Analizirati prometne podatke prikupljene na terenu. Formirati podlogu za simulacije prometa. Primjeniti mikrosimulacije u analizi elemenata gradske prometne mreže (primjena VISSIM-a). Ocjeniti rzultate dobivene simulacijama prometa. 

 

Sadržaj predmeta
Uvod u prometno modeliranje. Teorija prometnih tokova. Vremenska i prostorna raspodjela prometnih tokova urbane mreže. Pokazatelji funkcionalnih karakteristika prometnog toka. Parametri sigurnosti prometa. Vrijeme reakcije, zaustavni put. Izbor ruta korisnika. OD matrica. Mikrosimulacijsko modeliranje. Primjeri prometnih simulacija. VISSIM. Ulazni parametri modela. Priprema podloga za modeliranje. Brojanje prometa na terenu. Analiza rezultata simulacija. kalibracija i validacija modela. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
multimedija i mreža
  laboratorij
mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Nazočnost na predavanjima i vježbama. Samostalna izrada podloga i izvođenje prometnih simulacija primjenom mikrosimulacijskog prometnih modela (VISSIM).

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,15 
Aktivnost u nastavi 0,15 
Praktičan rad - programski zadatak 0,6 
Pismeni ispit ili kolokvij 1,2
Obrana programa 0,9

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Provjera znanja kroz praktičan rad. 

aOcjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rad na vježbama, izrada programa, kolokvij, prema tablici:

AKTIVNOST

AKTIVNOST STUDENTA

BODOVI

RASPON

% ocjene

Prisustvo na nastavi (vježbe i predavanja)

·91% i više

70% - 90%

Manje od 70%

·         5

·         2

·         0

0-5

5%

Aktivnost studenta na nastavi (vježbe i predavanja)

Učestalo sudjelovanje, diskusija

Povremeno sudjelovanje, pitanja

Ne sudjeluje aktivno u nastavi

·         5

·         2

·         0

0-5

5%

Programski zadatak

Predan na vrijeme, točan

Predan na vrijeme, uočene manje pogreške

Predan na vrijeme, uočene veće pogreške

Program nije predan

·      20

·      12-19

·      8-12

·      0

0-20

20%

Kolokviji ili pismeni ispit

Kolokvij /pismeni ispit

·         0-40

0-40

40%

Obrana programa

Provjera usvojenog znanja kroz obranu programa

·         0-30

0-30

30%

UKUPNO

0-100

0-100%

Uvjet za obranu programa je prihvaćen programski zadatak (ostvareno minimalno 11 bodova)

Uvjet za pristupanje kolokviju ili pismenom dijelu ispita je uspješno obranjen programski zadatak.

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- pismeno i usmeno prema skali:

%

Broj bodova

Ocjena

0-30

0-30

Izgubljeno pravo na potpis

31-50

31-50

Nedovoljan (1)

51-63

51-63

Dovoljan (2)

64-76

64-76

Dobar (3)

77-89

77-89

Vrlo dobar (4)

90-100

90-100

Izvrstan (5)

 

 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Legac I. i suradnici: Gradske prometnice, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011.
  • Šraml, Matjaž; Jovanović, Goran: „Praktikum iz mikrosimulacija u prometu (s primjenom VISSIM-a)“, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mariboru, 2013.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • PTV Vision VISSIM USER Manual, 2008 ili kasnije

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata

Legac I. i suradnici: Gradske prometnice, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011.

Šraml, Matjaž; Jovanović, Goran: „Praktikum iz mikrosimulacija u prometu (s primjenom VISSIM-a)“, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mariboru, 2013. - dostupno on-line, na stranicama predmeta

10

on-line

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Tijekom i po završetku semestra, studenti (u osobnom kontaktu s nastavnicom i pri anonimnom anketiranju) iskazuju svoje mišljenje o sadržaju predmeta i pokrivenosti istog odgovarajućom dostupnom literaturom, kvaliteti izlaganja gradiva te o vremenu potrebnom za usvajanje gradiva s obzirom na broj ECTS-a.