PRAG

PRAG


 

 

 

Održivi model stručne prakse na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek – PRAG

 

U ožujku 2020. godine Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek započeo je provedbu projekta „Održivi model stručne prakse na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek – PRAG“. Projekt PRAG studentima Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek omogućava stjecanje izravnog radnog iskustva, aktualizaciju kompetencija iz kvalifikacije te bolju zapošljivost. Kroz projekt će se ojačati kompetencije nenastavnog osoblja za provedbu stručne prakse i razvoj karijera te kompetencije nastavnog osoblja u području pripreme i vrednovanja ishoda učenja stečenih stručnom praksom. Također, unutar projekta ostvarit će se kontinuirana interakcija akademskog i gospodarskog okruženja radi postizanja znanstvene i poslovne suradnje te definiranja realnog i praksi prihvatljivog kurikula.

Izravni cilj provedbe projekta PRAG je veća zapošljivost završenih studenata Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. Taj je cilj temeljno vezan uz rast građevinskog sektora u istočnoj Hrvatskoj te uz kvalitativnu interakciju znanja postignutih u akademskom sektoru s onima koja se stječu u praksi. Stanje i tendencije kretanja građevinskog sektora su ujedno i prvi pokazatelji napretka društva u cjelini pa su ambicije ovog projekta usmjerene k aktivaciji potencijala građevinarstva širenjem znanja u operativi, edukacijom poslodavaca/mentora te osnivanjem nastavnih baza kao spone suradnje fakulteta i gospodarstva.

 

CILJEVI PROJEKTA:

 

1. Unaprjeđenje kvalitete stručne prakse kreiranjem sadržajnog, organizacijskog i pravnog okvira održivog modela stručne prakse uz osiguranje uvjeta za siguran rad u građevinskoj praksi. Jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad putem dodatne edukacije svih ciljnih skupina i izrade programa stručnog usavršavanja mentora.

2. Stjecanje radnog iskustva studenata provedbom stručne prakse za 250 studenata preddiplomskih i diplomskih studija i terenske nastave za 240 studenata. Unaprjeđenje kvalitete stručne prakse provedbom stručnih radionica za studente, uspostavom sustava mentorstva, poticanjem poslodavaca za uključivanjem u programe stručne prakse i izradu završnih i diplomskih radova te unaprjeđivanjem sadržaja i organizacije rada studentskih službi.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 

1. Unaprijeđeni model stručne prakse na GRAFOS-u koji sadržajno obuhvaća ishode učenja stručne prakse, postupke za analizu, vrednovanje i reviziju ishoda učenja stečenih stručnom praksom, protokole, organizacije i provedbe stručne prakse i mehanizme unaprjeđenja kvalitete stručne prakse.

2. Program unaprjeđenja rada studentskih službi u području administrativne potpore provedbi stručne prakse, razvoja karijera i kompetencija studenata; uspostavljena digitalna baza stručne prakse koja obuhvaća registar poslodavaca i pozicija stručnih praksi.

 

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI FINANCIRA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA:

3.128.294,52 kuna

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

ožujak 2020. - veljača 2023.

 

KONTAKT:

Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl. ing. građ. (zlatad@gfos.hr)

 

POVEZNICE NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE:

Strukturni fondovi: https://strukturnifondovi.hr/

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/