Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Ekonomika građenja (STR-I)


EKONOMIKA GRAĐENJAOznaka: S–305
Nositelj doc.dr.sc. Ivana Šandrk Nukić
Asistenti
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: 50% od P + V + S = 30 + 10 + 5 
ECTS 4,0 

 

Ciljevi predmeta
Osposobiti buduće inženjere da razumiju planiranje, upravljanje i kontrolu troškova kako bi mogli kompetentno donositi poslovne odluke. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Razumjeti posebnost građevinarstva u smislu pojedinačnog karaktera građevinske proizvodnje, nepokretnosti građevinskih objekata kao rezultata rada, dužine proizvodnog procesa, upotrebe velikih količina materijala i sezonskog karaktera građevinske proizvodnje.
 • Razlikovati obrtna od stalnih sredstava.
 • Slijediti zakonitosti proizvodne funkcije.
 • Razumjeti elemente o kojima ovise troškovi kao i različite vrste troškova.
 • Koristiti kalkulaciju cijena.
 • Analizirati poslovni rezultat i načela uspješnosti poslovanja.
 • Predvidjeti ocjenu investicijskih projekata kroz izradu investicijske studije i primjenu različitih metoda ocjene opravdanosti investicije.
 • Identificirati najvažnije poslovne funkcije i njihovu ulogu.

 

Sadržaj predmeta
Inženjerska ekonomija u sustavu ekonomike. Osobitosti područja građevinarstva i organizacije građevinskog poslovanja. Gradevinski učinci. Osnove financijskog računa: vremenska vrijednost novca, koeficijent obrtanja. Sredstva poduzeća i njihov tijek u proizvodnom procesu. Troškovi u poslovnim sustavima: vrste troškova, utrošci i troškovi, otpisivanje vrijednosti osnovnih sredstava, kapacitet, kretanje troškova u odnosu na promjene stupnjeva iskorištenja kapaciteta, kretanje troškova i kritične točke u kretanju troškova, praćenje i računovodstveno razvrstavanje troškova. Račun dobiti i gubitka u poslovanju. Raščlamba odnosa: stvaranje učinaka-tržište-prihod-cijena-troškovi-dobit. Struktura cijene koštanja i prodajne cijene učinka. Pojam i metode kalkulacije. Mjerila uspješnosti poslovanja.  
Uvod u menadžment: osnove menadžmenta, strateški menadžment, optimiranje poslovnih rezultata, upravljanje kvalitetom i jamstvo kvalitete (ISO 9000) – temeljni pomovi, organizacijska kultura. Međuovisnost filozofije o cjelovitom upravljanju kvalitetom (TQM) i organizacije koja uči u podizanju nivoa organizacijske kulture. Računalne mreže i građevinsko poslovanje. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • prisutnost na predavanjima: tolerira se izostanak do 25% satnice
 • prisutnost na seminarima: tolerira se izostanak do 25% satnice
 • pozitivno ocijenjen i prezentiran seminarski rad koji je nastavnici dostavljen e-mailom

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5 
Aktivnost u nastavi 0,4 
Seminarski rad 0,9 
Pismeni ispit 0,9 
Usmeni ispit 0,2 
Istraživanje 0,1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

1. Kolokviji

Na izvanrednom studiju nisu predviđeni kolokviji.

2. Ispit

Ispitu mogu pristupiti studenti koji su ispunili gore navedene Obveze studenata. Ispit se polaže u pismenom obliku, osim ako student zatraži biti ocijenjen putem usmenog ispita. Ocjena se donosi prema sljedećoj skali:

 • dovoljan (2)................................ 50% - 62%
 • dobar (3).................................... 63% - 77%
 • vrlo dobar (4).............................. 78% - 87%
 • izvrstan (5)................................ 88% - 100%

Na usmenom ispitu ocjena je stvar procjene predmetne nastavnice, temeljem iskazanog znanja studenta.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Medanić, B.: Management u građevinarstvu, Građevinski fakultet, Osijek, Zagreb, Split i Rijeka, 1997.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Vajić i sur.: Management i poduzetništvo, Mladost, Zagreb, 1994.
 • Santini: Troškovi u poslovnom odlučivanju, HIBIS, Zagreb, 1999.
 • Blank, L. T.; Tarquin, A. J.: Engineering Economy, McGraw Hill, 1989.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Medanić, B.: Management u građevinarstvu, Građevinski fakultet, Osijek, Zagreb, Split i Rijeka, 1997.  15  32

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:

 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.