Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Elementi visokogradnje I (STR-I)


Rezultati ispita: srijeda, 10. travnja u 12 sati; usmeni ispit u petak u 12. travnja u 10 sati

rezultati-ispita-ev-i-rok-21-rujna2018-strucni-studij-za-objavu.xls

rezultati-ispita-ev-i-rok-28-lipnja2018-strucni-studij.xls

 

rezultati-ispita-ev-i-rok-8-veljaca2018-strucni-studij-1.xlsx

rezultati-ispita-ev-i-rok-23-veljaca2018-strucni-studij-2.xls 

vazna-obavijest-elementi-visokogradnje-1.docx

 

ELEMENTI VISOKOGRADNJE IOznaka: S–104
Nositelj ŽELJKA JURKOVIĆ, dipl.ing.arh.
Asistenti Juraj Kopić, mag.ing.arch.
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predavanja je upoznavanje studenata s osnovnim elementima zgrada i načinima prikaza tih elemenata u različitim vrstama projekata. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Identificirati osnovne elemente zgrade u različitim vrstama projekata.
 • Definirati i analizirati strukture osnovnih elemenata zgrade.
 • Prepoznati ulogu nosivih i nenosivih elemenata u zgradi.
 • Nacrtati dijelove idejnog, glavnog i izvedbenog projekta jednostavnih zgrada.
 • Koristiti različite projekte zgrade u stručnom radu.

 

Sadržaj predmeta
Uvod u znanstvenu disciplinu koja obrađuje elemente visokogradnje konstruirane na svojstvima građevinskih materijala, zakonima statike i fizike zgrade.
Utjecaji na trajnost građevina i vrste konstruktivnih sustava u zgradama.Vrste projektne dokumentacije, lokacijska, građevinska i uporabna dozvola.Zidovi od opeke i opekarskih blokova, vrste opeka i opekarskih blokova.Način slaganja opeke –vez opeke, engleski, poljski i nizozemski vez opeke.Pravokutan spoj, sudar i križanje zidova od opeke.Stupovi od opeke, zaobljeni i sferni zidovi od opeke.Zidovi od šupljih betonskih blokova.Dimnjaci od opeke i montažni dimnjaci, ventilacijski kanali.Lukovi od opeke – ravni, segmentni i polukružni, zidarska oplata.Mortovi i žbuke. Vapneni, produžni, cementni, sadreni i šamotni mort.Zidovi od kamena – vrste prema obliku i veličini.Lukovi u zidovima od kamena – ravni,segmentni i polukružni luk i zidarska oplata.Stupovi od kamena i oblaganje pročelja tankim kamenim pločama.Zidovi od betona i armiranog betona – vrste prema načinu izvedbe, karakteristike.
Betoniranje temelja, jednostrana i dvostrana oplata betonskih zidova.Oplata zavojite AB stijene, oplata AB potpornog zida.AB nadvoji i pripadajuća oplata i AB stupovi i oplate pravokutnih, kružnih i stupova promjenljivog presjeka.Lagani betoni, sadrene stijene, staklene stijene.Stropovi – konstrukcija, pod i podgled.Armirano-betonski stropovi – vrste. Monolitni, polumontažni i montažni AB stropovi, oplate. Armirano-betonski stropovi s ulošcima od stakla.Drveni stropovi – vrste. Drveni stropovi između čeličnih nosača. Detalji. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • Uredno pohađanje predavanja i vježbi (max. 30 % izostanaka ili 4 puta).
 • Predani svi programi u predviđenim rokovima (3 programa).

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi 0,5 
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Projekt
Kontinuirana provjera znanja 0,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
  Aktivnost na nastavi Program br.1 Program br.2 Program br.3 Kolokvij 1 ili Pismeni ispit, dio 1 Kolokvij 2 ili Pismeni ispit, dio 2 Usmeni UKUPNO
Mogući raspon bodova 0-10 0-10 0-10 0-10 0-15 0-15 0-30 0-100
Minimalni broj bodova 1 6 6 6 8 8 16 51
Bodovi/ocjena
0-50 nedovoljan (1); 51-63 dovoljan (2); 64-76 dobar (3); 77-89 vrlo dobar (4); 90-100 izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ž. Koški, N. Bošnjak, I. Brkanić: Elementi visokogradnje I, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2012. (interna skripta)
 • N. Klem, Ž. Koški, I. Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Đuro Peulić : Konstruktivni elementi zgrada, Croatia knjiga 2002. Zagreb
 • Zvonimir Vrkljan : Oprema građevnih nacrta, Građevinski institut – Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1986.
 • Ivo Kordiš: Izvedbeni nacrti, Građevinski institut – Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1986.
 • A. Štulhofer, Z. Veršić: Crtanje arhitektonskih nacrta: pribor i osnove, UPI-2M, d.o.o., Zagreb, 1998.
 • E. Neufert: Elementi arhitektonskog projektiranja, Goldeng Marketing, Zagreb, 2002.
 • Različite vrste projektne dokumentacije u visokogradnji.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
N. Klem, Ž. Koški, I. Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2008. 10  60 
Ž. Koški, N. Bošnjak, I. Brkanić: Elementi visokogradnje I, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2012. (interna skripta)  na stranicama kolegija  60 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • redovitost pohađanja vježbi i predavanja
 • izrada programa na vježbama
 • izrada programa kod kuće
 • ocjenjivanje programa
 • položen pismeni dio ispita je uvjet za pristup usmenom dijelu ispita