Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Elementi visokogradnje II (STR-I)


1-upute-korona-virus-16-3-2020-elvis-ii-upute-za-studente-izvanredni-studij.doc

ELEMENTI VISOKOGRADNJE II Oznaka: S–203
Nositelj mr. sc. DANIJELA LOVOKOVIĆ, dipl. ing. arh. 
Asistenti Ivan Cingel, dipl. ing. arh. 
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predavanja je upoznavanje studenata s osnovnim elementima zgrada i načinima prikaza tih elemenata u različitim vrstama projekata. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Odslušan predmet Elementi visokogradnje I. 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Prepoznati osnovne pojmove i veličine iz područja fizike zgrade.
 • Izvoditi osnovne proračune iz područja građevinske fizike.
 • Procijeniti funkcioniranje i ulogu nosivih i nenosivih elemenata u zgradi.
 • Definirati i analizirati strukturu svih elemenata zgrade.
 • Nacrtati izvedbeni projekt jednostavne zgrade.
 • Koristiti različite vrste projekata zgrada u stručnom radu.

 

Sadržaj predmeta
Uvod u znanstvenu disciplinu građevinske fizike. Predmet istraživanja i ciljevi građevinske fizike.Osnovni pojmovi i fizikalne veličine znanosti o toplini. Oblici prenošenja topline:vođenje, strujanje i zračenje.Koeficijent toplinske vodljivosti građevinskih materijala. Sistematizacija materijala za toplinsku izolaciju.Toplinska izolacija građevinskih elemenata. Izračun vrijednosti koeficijenta prolaza topline «k». Kondenzacija vodene pare na unutarnjoj površini vanjskih građevinskih elemenata. Toplinski mostovi.Difuzija vodene pare kroz građevinske elemente. Glaserova metoda proračuna difuzije vodene pare.Zvučna izolacija građevinskih elemenata. Zračni zvuk i zvuk udara. Plivajući podovi.Krovišta – tradicionalne i inženjerske konstrukcije. Vrste krovova prema obliku.Roženička i podroženička krovišta. Prazno krovište, visulja i stolica, detalji. Skošeni krovovi – redoslijed rješavanja, rasponi.Krovni pokrovi. Pokrov crijepom, limom, salonitom, šindrom, bitumenskom ljepenkom.Ravni krovovi – prohodni i neprohodni. Detalji.Zaštita od vlage iz zemlje – hidroizolacija. Zaštita od podzemne vode.Stubišta – armirano-betonska, drvena i čelična.Oblici, detalji i način grafičkog prikaza u tlocrtu i presjeku.Podovi. Podjela prema vrsti materijala, gubitku topline i načinu izvedbe. Vrata i prozori. Vrste prema načinu otvaranja i materijalu. Detalji. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • Uredno pohađanje predavanja i vježbi (max. 30 % izostanaka ili 4 puta).
 • Predani svi programi u predviđenim rokovima (3 programa).

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi 0,5 
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit
Projekt 1
Kontinuiranaprovjera znanja 0,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
  Aktivnost na nastavi Program br.1 Program br.2 Program br.3 Kolokvij 1 ili Pismeni ispit, dio 1 Kolokvij 2 ili Pismeni ispit, dio 2 Usmeni UKUPNO
Mogući raspon bodova 0-10 0-10 0-10 0-10 0-15 0-15 0-30 0-100
Minimalni broj bodova 1 6 6 6 8 8 16 51
Bodovi/ocjena
0-50 nedovoljan (1); 51-63 dovoljan (2); 64-76 dobar (3); 77-89 vrlo dobar (4); 90-100 izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ž. Koški, V. Slabinac, D. Stober, N. Bošnjak, I. Brkanić: Elementi visokogradnje II, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2013. (interna skripta)
 • N. Klem, Ž. Koški, I. Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Đuro Peulić : Konstruktivni elementi zgrada, Croatia knjiga 2002. Zagreb
 • Zvonimir Vrkljan : Oprema građevnih nacrta, Građevinski institut – Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1986.
 • Ivo Kordiš: Izvedbeni nacrti, Građevinski institut – Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1986.
 • A. Štulhofer, Z. Veršić: Crtanje arhitektonskih nacrta: pribor i osnove, UPI-2M, d.o.o., Zagreb, 1998.
 • V. Šimetin: Građevinska fizika, Građevinski institut – Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1983.
 • E. Neufert: Elementi arhitektonskog projektiranja, Goldeng Marketing, Zagreb, 2002.
 • Različite vrste projektne dokumentacije u visokogradnji.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
N. Klem, Ž. Koški, I. Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2008.  10 60
Ž. Koški, V. Slabinac, D. Stober, N. Bošnjak, I. Brkanić: Elementi visokogradnje II, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2013. (interna skripta)  dostupna u nastavnim materijalima kolegija 60 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • redovitost pohađanja vježbi i predavanja
 • izrada programa na vježbama
 • izrada programa kod kuće
 • ocjenjivanje programa
 • studenti imaju mogućnost polaganja dva kolokvija koji ih oslobađaju pismenog dijela ispita

3. upute korona

Datum objave: 20.05.2020.

Opširnije

upute - korona - izvanredni studij

Datum objave: 20.03.2020.

Opširnije