Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Engleski jezik (STR-I)


ENGLESKI JEZIK Oznaka: S–106
Nositelj LIDIJA KRALJEVIĆ, prof., viši predavač 
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 30 + 0
ECTS 3,0 

 

Ciljevi predmeta
Dodatno usvajanje i proširenje općeg vokabulara, s naglasko na vokabular struke, razvijanje vještine prevođenja na engleski i s engleskog jezika, razvijanje vještina razumijevanja pisanog stručnog teksta i snalaženje u radu s rječnicima, te ponavljanje i usavršavanje osnovnih gramatičkih struktura. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Osnovno znanje gramatike i općeg vokabulara. 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Studenti će nakon odslušanog kolegija moći:

 • Pravilno prepoznavati i razlikovati gramatičke strukture engleskog jezika na razini sintagme (kolokacija) i rečenice.
 • Uspješno razumijevavati stručne tekstove na stranom jeziku u svrhu brzog pronalaženja činjenica, izvođenja zaključaka ili vođenja bilježaka.
 • Pratiti i za svoje potrebe interpretirati stručnu literaturu na engleskom jeziku.
 • Razviti i usavršiti pismeno prevođenje stručnih tekstova.
 • Naučiti se koristiti i snalaziti u radu s rječnicima.

 

Sadržaj predmeta
 • Introductiory part (3)
 • The Mystery yet Unsolved (3)
 • The Majestic Taj Mahal (3)
 • Astonishing Cathedral (3)
 • Steel and Structures Never Possible Before (3)
 • 1. preliminary exam (3)
 • From Vision to Reality (3)
 • Dams-lords of Water (3)
 • Three Georges – The Biggest Dam in the World (3)
 • Canals & Aqueducts (3)
 • Imposing Bridges (3)
 • The AKB (3)
 • Tunnels (3)
 • 2. preliminary exam (3)
 • Revision (3)

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • Redovito pohađanje predavanja i vježbi.
 • Redovito rješavanje gramatičkih vježbi, vježbi vokabulara
 • Pismeni prijevodi stručnih tekstova.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,1  
Aktivnost u nastavi 0,15 
Kontinuirana provjera 1,, 75 
   

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

1.PISMENI ISPIT

 

a)) Polaganjem kolokvija

10 % redovito pohađanje nastavre, prijevodi, vježbe

45% 1. kolokvij

45 % 2. kolokvij

 

 1. b) Predajom seminarskog rada

10 % redovito pohađanje nastave, prijevodi, vježbe

90 % seminarski rad uz provjeru stručnog vokabulara

 

 1. c) Polaganjem pismenog ispita:

10 % redovito pohađanje nastave, prijevodi, vježbe

90% pismeni ispit

 

 1. USMENI ISPIT

Usmeni ispit nije obvezan osim za ocjenu izvrstan

 

Konačna ocjena se definira prema zborju svih ostvarenih bodova tijeom semestra prema sljedećim kriterijaima:

50 – 63 – dovoljan (2)

64 – 78 – dobar (3)

79 – 89 – vrlo dobar (4)

90 – 100 – izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • L. Kraljević: Structures in Time & Space II, Civil engineering faculty, J.J. Strossmayer University Osijek, 2002.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • A. Kralj-Štih: English in Civil Engineering, Croatian university edition 2004.
 • internet sources

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
L. Kraljević: Structures in Time & Space II, Civil engineering faculty, J.J. Strossmayer University Osijek, 2002.     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Vođenje evidencije o pohađanju predavanja i aktivnostima studenata
Pismene vježbe (prijevodi, sažetci, vježbe vokabulara i gramatike
Usmeno izražavanje (čitanje, usmena komunikacija)