Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Geodezija (STR-I)


GEODEZIJAOznaka: S–204
Nositelj mr.sc. VLADIMIR MOSER, dipl.ing.geod., viši predavač
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 30 + 0
ECTS 3,5 

 

Ciljevi predmeta
Stjecanje saznanja o geodetskoj djelatnosti s posebnim naglaskom na primjenu u građevinarstvu. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

 • objasniti pojam geodezija, te sve njene djelatnosti i primjene,
 • objasniti oblike Zemlje te različite koordinatne sustave,
 • objasniti metode satelitske geodezije s njihovim primjenama,
 • objasniti vrste kartografskih projekcija,
 • objasniti vrste i svrhu horizontalnih i visinskih mreža,
 • objasniti metode horizontalnog i visinskog premjera,
 • objaniti osnovne pojmove vezane uz fotogrametriju, te njenu primjenu,
 • objasniti vrste iskolčenja, te njihovu primjenu u građevinarstvu.

 

Sadržaj predmeta
Definicija geodezije. Podjela geodezije. Satelitske geodezija. Koordinatni sustavi. Kartografske projekcije. Gauss-Krügerova projekcija. Horizontalne i visinske geodetske mreže. Geodetski instrumenti (teodolit, nivelir i daljinomjer).Mjerenje dužina. Metode horizontalnog premjera (ortogonalna, polarna, GPS metoda). Metode visnskog premjera (barometrijska, geometrijska, trigonometrijska, hidrostatska i GPS). Fotogrametrija. Karte. Metode horizontalnih i visinskih iskolčenja. Osnove teorije pogrešaka. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Uvjet za dobivanje potpisa:

 • obavezno pohađanje nastave, predavanja i vježbi ( 70% nastave);
 • na vježbama riješena 4 geodetska zadatka.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave -obavezno;
-evidencija prozivanjem 
Pismeni ispit 1,0 
Usmeni ispit 3,5 ECTS bodova (ukoliko ispit nije riješen preko kolokvija) 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjeti za oslobođenje od ispita:

 • položena oba kolokvija (dva kolokvija s maksimum100 bodova),
  1. kolokvij – 50 bodova
  2. kolokvij – 50 bodova
  Oslobođenje od ispita: minimum 50 bodova
 • program je računanje 4 geodetska zadatka na vježbama.

 

ISPIT ( u jednom danu):

 • pismeni dio: tri teoretska pitanja,
 • usmeni dio: ispravak ispita i upis ocjene.

 

Način ocjenjivanja:

 • Dovoljan (2): 50-62 bodova
 • Dobar (3): 63-75 bodova
 • Vrlo dobar (4): 76-87 bodova
 • Izvrstan (5): 88-100 bodova

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Macarol, S. (1985): Praktična geodezija, Tehnička knjiga, Zagreb
 • Pribičević, B., Medak, D. (2003): Geodezija u građevinarstvu, VBZ, Zagreb.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Janković, M. (1982): Inžinjerska geodezija I dio, SNL, Zagreb
 • Janković, M. (1981): Inžinjerska geodezija II dio, SNL, Zagreb

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Macarol, S. (1985): Praktična geodezija  6 kom. u knjižnici  58
Pribičević, B., Medak, D. (2003): Geodezija u građevinarstvu, VBZ, Zagreb  10 kom. u knjižnici  58 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Za vrijeme izvođenja nastave provode se dva kolokvija s teoretskim pitanjima, dok se na vježbama rješavaju 4 geodetska zadatka u svrhu kontinuiranog praćenja kvalitete.