Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Inženjerska grafika (STR-I)


INŽENJERSKA GRAFIKAOznaka: S–109
Nositelj Mr.sc. IVANKA STIPANIČIĆ-KLAIĆ, dipl.ing.mat., v.pred. 
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 15 + 0
ECTS 2,0 

 

Ciljevi predmeta
Student upoznaje metode projiciranja kao što su metoda ortogonalnog projiciranja, aksonometrijske metode i metoda kotirane projekcije s ciljem da 3-dimenzionalni objekt može predočiti u ravnini crtnje i obratno, kako da iz crteža sagleda objekt u prostoru, te zaključuje o odnosima i veličinama prikazanih objekata. Cilj je kod studenta razvijati prostorni zor, tako važan za ovu struku.
Također, se studenta uči logički razmišljati i zaključivati, dok rješavajući zadatke kombinira zadane i tražene elemente povezane zakonitostima (geometrijskim svojstvima i teoremima).
Nadalje, cilj je učiti studenta urednosti, preglednosti i organizaciji prostora, što pokazuje izradom programa 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješnog dovršenja kolegija student će biti sposoban:

 • nacrtati projekcije geometrijskog tijela zadanog u općoj ravnini
 • protumačiti odnose i udaljenosti danih objekata na temelju crteža
 • konstruirati projekcije geometrijskih likova i tijela zadanih u općoj ravnini u ortogonalnoj projekciji
 • odrediti presjek tijela ravninom,
 • konstruirati Eckhartovom metodom sliku drvenog veza
 • i riješiti u kotiranoj projekciji jednostavnu cestu.

 

Sadržaj predmeta
Elementarne konstrukcije.. Konstrukcije krivulja 2. stupnja. Perspektivna kolineacija u ravnini. Perspektivna afinost u ravnini. Mongeova ortogonalna projekcija. Bokocrt. Stranocrt. Rotacija. Projekcije geometrijskih tijela. Aksonometrijske metode. Eckhartov postupak. Kotirana projekcija. Metoda slojnica i primjena. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave (predavanja i vježbi) te izrada semestralnih programa. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,30 
Aktivnost u nastavi 0,30 
Domaća zadaća 0,08
Pismeni ispit 1,10 
Usmeni ispit 0,30 
Izrada postera 0,08 
Kolokvij 1,10 
Izrada modela 0,06
Program 0,60 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave 2%, aktivnost na nastavi 2%, izrada postera 4%, domaća zadaća 4%, izrada modela 3%, izrada programa 30%, kolokvij 55%

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- pismeno 55%, usmeno 15% ( + programi 30%) 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • I. Babić, S. Gorjanc, A. Slijepčević, V. Szirovicza: Nacrtna Geometrija-zadaci, HDKGIKG, Zagreb, 2007.
 • E. Jurkin, V.Szirovicza: Deskripriptivna geometrija, CD, HDKGIKG, Zagreb, 2005.
 • K. Horvatić-Baldasar, I. Babić: Nacrtna geometrija SAND d.o.o., Zagreb, 2007.
 • www.gfos.hr

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • V. Niče: Deskriptivna geometrija, Školska knjiga, Zagreb 1992.
 • D. Palman: Geometrijske konstrukcije,Element, Zagreb, 1996.
 • I. Pal:Nacrtna geometrija u anaglifskim slikama, Tehnička knjiga, Zagreb, 1966.
 • www.gradri.hr
 • www.grad.hr