Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Masivne konstrukcije I (STR-I)


MASIVNE KONSTRUKCIJE I Oznaka: S–404
Nositelj Prof.dr.sc. MARIJANA HADZIMA-NYARKO, dipl.ing.građ.
Asistenti Izv.prof.dr.sc. HRVOJE DRAGANIĆ, dipl.ing.građ. 
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 35 + 10
ECTS 6,0 

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente o osnovama dimenzioniranja armiranobetonskih elemenata i konstrukcija,
 • osposobiti studente za primjenu praktičnih znanja pri dimenzioniranja armiranobetonskih elemenata i konstrukcija, te izradi planova oplate i armature za te elemente i konstrukcije.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • objasniiti mehanička svojstava gradiva armiranobetonskih konstrukcija
 • izraditi dispozicijsko rješenje jednostavnijih tlocrtnih dispozicija konstrukcija i provesti analizu djelovanja i postupka proračuna armiranobetonskih elemenata konstrukcije
 • dimenzionirati poprečni presjek opterećen savijanjem, savijanjem i uzdužnom silom, uzdužnom centričnom silom, te poprečnom silom
 • primijeniti načela armiranja konstrukcijskih elemenata na rezultatima dimenzioniranja

 

Sadržaj predmeta
Kratki povijesni osvrt. Prednosti i mane armiranobetonskih konstrukcija. Koncept armiranog betona. Osnovni pojmovi konstrukterskog inženjersta. Faze projektiranja i proračuna. Normativni dokumenti za projektiranje i izvedbu betonskih konstrukcija. Vrste betona. Tlačna čvrstoća, Marka betona, Klasa betona. Kriterij prihvaćanja. Vlačna čvrstoća betona. Čvrstoće na odrez i posmik . Čvrstoće na udar i zamor . Energija sloma. Čvrstoće u konstrukcijama. Deformabilnost betona pri kratkotrajnom tlačnom opterećenju. Deformabilnost betona pri kratkotrajnom vlačnom opterećenju. Deformabilnost betona pri kratkotrajnom brzom promjenjivom i cikličnom opterećenju. Deformabilnost betona pri dugotrajnom opterećenju (puzanje). Volumenske deformacije betona (skupljanje i temperaturne). Vrste betonskog čelika (geometrijska, fizikalna svojstva i mehanička svojstva). Veza beton-čelik (prianjanje). Armiranobetonski elementi u uvjetima opterećenja. Metoda graničnih stanja nosivosti (parcijalni koeficijenti sigurnosti). Mehanizmi otkazivanja nosivosti. Moguća naprezanja i relativne deformacije. Koncept dimenzioniranja presjeka nepravilnog oblika. Jednostruko armiran pravokutni presjek. Dvostruko armiran pravokutni presjek opterećen savijanjem. T presjek opterećen savijanjem. Centrički vlak. Ekscentrični tlak – Metoda Wuchovsky. Ekscentrični tlak – Interakcijski dijagrami. Ekscentrični vlak. Posmična naprezanja u naponskom stanju I i II. Grede peomijenjive visine. Proračunski modeli. Analogija rešetke po Moerschu. Poboljšana metoda rešetke. Postupak dimenzioniranja. Konstruktivna pravila. Kratke konzole. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Obveze studenata (UVJETI ZA POTPIS)
- Prisutnost na vježbama i predavanjima: Vježbe su obvezne i izostanak se mora opravdati, dok se na predavanjima izostanak do 30%
- Pozitivno ocijenjeni program koji se izrađuje na vježbama.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,5 
Seminarski rad 0,5 
Pismeni ispit 1,0 
Usmeni ispit 2,0 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra predviđena su TRI (3) kolokvija.
Kolokviji će se održati nakon što se obrade pripadajuće nastavne cjeline, a točan termin određen je u izvedbenom planu.
Kolokviji se polažu pismeno.
Kolokvij su položili svi studenti koji imaju 14 i više bodova.
Ukupan broj bodova koji student može postići, polaganjem kolokvija i izradom programa, je 100.
U sklopu vježbi studenti izrađuju program.
Uspješnost i aktivnost pri samostalnoj izradi programa, na kraju semestra, ocijenit će se bodovima u rasponu od 0 do 10. Pozitivna ocjena je 5 i više (50%).

Kolokvij 1.: Teorijska pitanja. Najveći broj bodova na prvom kolokviju je 30. Kolokvij su položili svi studenti koji imaju 14 i više bodova.
Kolokvij 2: 2 teorijska pitanja i 1 numerički zadatak. Teorijska pitanja (postupci dimenzioniranaj) nose 15 bodova, a zadatak također 15 bodova. Najveći broj bodova na drugom kolokviju je 30. Kolokvij su položili svi studenti koji su dobili 7 i više bodova za teorijska pitanja i 7 i više bodova za zadatak.
Kolokvij 3: teorijska pitanja i 1 numerički zadatak. Teorijska pitanja (postupci dimenzioniranaj) nose 15 bodova, a zadatak također 15 bodova. Najveći broj bodova na drugom kolokviju je 30. Kolokvij su položili svi studenti koji su dobili 7 i više bodova za teorijska pitanja i 7 i više bodova za zadatak.

Pitanja za svaki kolokvij su postavljena na stranici predmeta.

Nužni uvjeti da student može biti oslobođen ispita je:

 • svaki od kolokvija 14 ili više bodova
 • broj bodova kojim je ocijenjen predani program 5 ili više.

Kriteriji ocjenjivanja:

 • dovoljan (2)................................ 61 - 70
 • dobar (3)..................................... 71 - 80
 • vrlo dobar (4)............................ 81 - 90
 • izvrstan (5)................................. 91 - 100
 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • I. Tomičić, “Betonske konstrukcije”, Školska knjiga Zagreb 1988
 • I. Tomičić, “Priručnik za proračun armiranobetonskih konstrukcija;” DHGK, Zagreb 1993.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • J.Radić i suradnici, Betonske konstrukcije- Priručnik, Andris 2006.
 • J.Radić i suradnici, Betonske konstrukcije- Primjeri, Andris 2006.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
I. Tomičić, “Betonske konstrukcije”, ŠK Zagreb 1988.  22 37 
I. Tomičić, “Priručnik za proračun armiranobetonskih konstrukcija;” DHGK, Zagreb 1993.  10  37

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Sustavom bodovanja na kolokvijima i/ili rezultatom na ispitu.