Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Menadžment u građevinarstvu (STR-I)


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOznaka: S–508
Nositelj prof.dr.sc. KSENIJA ČULO
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Izborni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Osposobiti buduće inženjere za suvremeno upravljanje građevinskim poduzećima. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Shvatiti menadžment u građevinarstvu kao vještinu obavljanja poslova pomoću drugih ljudi radi ostvarivanja ciljeva poduzeća uz racionalno korištenje ekonomskih sredstava i prilagođavanje promjenjivoj okolini.
 • Vrjednovati financiranje i marketing kao posebne poslovne funkcije koje su od velikog značaja za menadžment građevinskih poduzeća.
 • Nabrojati različite vrste organizacijske strukture i njihovu primjenu.
 • Razumjeti važnost i elemente planiranja nabave i poslovnog planiranja općenito.
 • Primijeniti procese logistike u građevinarstvu.
 • Prilagoditi se aktivnostima upravljanja ljudskim resursima, od planiranja kadrova i uvođenja novih kandidata u posao, do njihove motivacije, razvoja i timskog rada.
 • Predložiti primjenu informatičkih tehnologija u poslovanju.
 • Razumjeti važnost istraživačko-razvojnog rada.

 

Sadržaj predmeta
Posebnosti građevinarstva. Sustavni pristupi fenomenima i građevinarstvo kao podsustav.Posebna tvrtka kao sustav i njegova analiza. Proces odlučivanja. Oblici organiziranja i odlučivanja. Poslovna strategija. Sredstva građevinske tvrtke. Formiranje, izračunavanje i korištenje kapaciteta građevinske tvrtke. Teorija proizvodnje u građevinarstvu. Inputi i outputi. Temeljne vrste troškova. Dinamika troškova. Poslovni rezultat. Prihodi. Rashodi. Dobit. Gubitak. Raspodjela dobiti. Analiza poslovanja. Faktori uspješnosti. Metode mjerenja i vrednovanja uspješnosti. Pojam, načela i vrste kalkulacije u građevinarstvu. Metodologija kalkuliranja za ponudbenu, prethodnu, medukalkulaciju i obračunsku kalkulaciju. Metode planskih, standardnih, direktnih i drugih vrsta troškova u kalkulaciji ukupnog obujma građevinskog poslovanja. Problematika indirektnih troškova. Proizvodnost, ekonomičnost i rentabilnost građevinskog poslovanja. Racionalnost i optimiranje poslovanja. Upravljanje ljudskim resursima u građevinarstvu. Motiviranje, vođenje i upravljanje grupama. Marketing u građevinarstvu. Istraživanje tržišta. Marketing miks. Marketinško planiranje i upravljanje procesom. Upravljanje financijama. Financijski rizik. Upravljanje nabavom. Planiranje, učinkovita realizacija i kontrola. Nabavni miks. Rizici u nabavi. Temeljni elementi logistike u nabavi. Razvoj novih proizvoda i usluga. Organizacija i proces istraživanja. Financiranje i učinkovitost razvojnog procesa. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Seminarski rad.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Aktivnost u nastavi 0,5 
Seminarski rad 1,0 
Pismeni ispit 1,0 
Usmeni ispit 0,25 
Istraživanje 0,25 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Karić, M.: Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet, Osijek, 2002.
 • Medanić, B.: Management u građevinarstvu, Građevinski fakultet, Osijek, Zagreb, Split i Rijeka 1997.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Douglas, E.: Managerial Economics -Analysis and Strategy, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, Third Edition, 1987.
 • Hillebrandt, P.;Cannon 1.: The Modern Construction Firm, The Macmillan Press, London, 1990.
 • Leschke, H.: Rechnungswesen im Planungsunternehmen, Ein Leitfaden fur beratende Ingenieure und Architekten, Deutscher Consulting Verlag, Essen, 1981.
 • Arnat,G., Quast, D.; Westphal, K: Kalkulation van Bauleistungen, Bremen, 1976.
 • Medanić, B.: Poslovanje građevinskog poduzeća, Građevinski fakultet, Osijek, 1993.
 • Lacković, Z.: Malo poduzeće u uvjetima tranzicije, Veleučiliste u Požegi, 2000.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Management u građevinarstvu  15  31

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:

 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.