Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Prostorno planiranje i zaštita okoliša (STR-I)


PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA Oznaka: S–509
Nositelj

IVAN CINGEL, dipl. ing. arh


mr.sc. SINIŠA MARIČIĆ 

Asistenti Ivan Cingel, dipl.ing.arh.  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Izborni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Upoznati povijest prostornog planiranja. Naučiti načela i karakteristike prostornog planiranja. Znati temeljne elemente koji utječu na prostorno planiranje. Upoznavanje s osnovnim zakonskim propisima iz prostornog planiranja. Upoznavanje s vrstama, obuhvatima i sadržajem prostornih planova. Naučiti stručne i zakonske etape izrade i donošenja prostornih planova. Znati sastav stručnog tima i djelokrug stručnjaka u izradi prostornih planova. Znati izraditi dio sadržaja detaljnog urbanističkog plana.
Upoznavanje s pojmovima i važnostima okoliša, kao i utjecajima građ. zahvata u okoliš. Podizanje svijesti o važnosti okoliša, a ne stjecanje formalnih znanja. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Opisati povijesni razvoj prostornog planiranja i urbanizma.
 • Razumjeti temeljna načela i karakteristike prostornog planiranja.
 • Razlikovati vrste i obuhvat prostornih planova.
 • Organizirati i osmisliti dio detaljnog plana za stambeno naselje.
 • Razlikovati osnovne sastavnice okoliša
 • Prepoznati potencijalne utjecaje na okoliš
 • Imati razvijeniju svijest o ugroženosti okoliša
 • Prepoznati utjecaje građevinskih zahvata na okoliš

 

Sadržaj predmeta
Povijest prostornog planiranja i urbanizma. Temeljna načela prostornog planiranja. Karakteristike prostornog Planiranja. Elementi koji imaju presudan utjecaj na prostorno planiranje. Podjela prostornih planova. Dokumenti prostornog uređenja. Prostorni plan uređenja i Generalni urbanistički plan Osijeka. Stručni tim za izradu prostornih planova. Dijelovi prostornog plana. Etape u izradi prostornog plana. Zakonski propisi za područje prostornog planiranja u Republici Hrvatskoj. Zakon o prostornom uređenju. Dokumenti praćenja stanja u prostoru. Odluka o izradi prostornog plana. Što je okoliš i koje su njegove sastavnice. Zrak, voda, tlo, živi svijet . Primjena koncepta održivog razvoja. Zakonska osnova. Utjecaji građevinskih zahvata na prirodne resurse.Studije utjecaja na okoliš. Posebno osjetljive građevine. Održivo građenje- moguća rješenja u zaštiti okoliša.Koristi i troškovi u zaštiti okoliša.Stanje okoliša u Hrvatskoj i Europi. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada programa – dio detaljnog plana za stambeno naselje.
Izrada seminarskog rada. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5 
Aktivnost u nastavi 0,5 
Seminarski rad
Pismeni ispit 2* 
Projekt
Kontinuirana provjera znanja
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave - pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rad na vježbama, izrada Programa, izrada Seminara, kolokvij prema tablici:
  Aktivnost na predavanjima pp Aktivnost na vježbama pp Aktivnost na predavanjima zo Aktivnost na vježbama zo Program iz pp Seminar iz zo Kolokvij ili pismeni ispit UKUPNO
Mogući raspon bodova 0-5 0-5 0-5 0-5 0-25 0-25 0-30 0-100
Minimalni broj bodova 2* 2* 2* 2* 13* 13* 16 50
*uvjet za potpis: 2+2+2+2+13+13=34 bodova
 
b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu - pismeno i usmeno prema gornjoj tablici i skali:
Bodovi / ocjena:
35-49 nedovoljan (1)
50-62 dovoljan (2)
63-75 dobar (3)
76-88 vrlo dobar (4)
89-100 izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Građevinski fakultet Osijek; Prostorno planiranje, skripta
 • Marinović-Uzelac, A; Prostorno planiranje, Dom & svijet, Zagreb 2001.
 • Prinz, D; Urbanizam-Svezak 1. – Urbanističko planiranje, Golden marketing –Tehnička knjiga i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.
 • Milić, B; Razvoj grada kroz stoljeća I, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/2013)
 • Program prostornog uređenje Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 50/1999, 84/2013)
 • Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj (www.mzopu.hr)
 • Ekološki leksikon , MZOPU 2001
 • Tadić.L(2003): Strategija zaštite okoliša i uloga građevinarstva,Građevinski inženjeri na putu u Europu, poglavlje u knjizi 362-380,Osijek

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/1998, 39/2004, 45/2004, 163/2004)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/2013)
 • Martinović, J.:Tloznanstvo u zaštiti okoliša , Zagreb, 1997
 • Bonacci, O.: Ekohidrologija, Split, 2003

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Građevinski fakultet Osijek; Prostorno planiranje, skripta  1 (skriptarnica)  13 
Marinović-Uzelac, A; Prostorno planiranje, Dom & svijet, Zagreb 2001.  13 
Prinz, D; Urbanizam-Svezak 1. – Urbanističko planiranje, Golden marketing –Tehnička knjiga i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.  13 
Milić, B; Razvoj grada kroz stoljeća I, Školska knjiga, Zagreb, 1994. 13 
Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/2013)  neograničeno  13 
Program prostornog uređenje Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 50/1999, 84/2013)  neograničeno  13 
Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj  www.mzopu.hr  13 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • redovitost pohađanja vježbi i predavanja iz prostornog planiranja
 • izrada programa na vježbama i kod kuće iz prostornog planiranja
 • ocjenjivanje programa iz prostornog planiranja i seminarskog rada iz zaštite okoliša
 • provedba pismenog ispita iz prostornog planiranja