Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Tehnička mehanika II (STR-I)


TEHNIČKA MEHANIKA IIOznaka: S–202
Nositelj Izv.prof.dr.sc. ALEKSANDAR JURIĆ, dipl.ing.građ.
Asistenti Filip Anić, mag.ing.aedif
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznavanje s općim pojmovima naprezanja i deformacija elastičnog tijela, te prihvaćanje formulacije Hookeovog pravila. Prikaz razdiobe naprezanja nastalih uzdužnom silom, torzijom, savijanjem i smicanjem. Definiranje složenih geom., karakteristika ravnih ploha. Određivanje veličine deformacija. Određivanje reakcija i unutrašnjih sila statički neodređenih nosača. 

 

Uvjeti za upis predmeta

za uspješno savladavanje predmeta student treba znati

 • proračunati i skicirati dijagrame unutarnjih sila
 • prepoznati osnovne konstruktivne sustave
 • primjeniti jednostavni diferencijalni i integralni račun

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave kolegij student će moći:

 • Objasniti osnovna načela mehanike deformabilnih tijela
 • Razlikovati normalna od posmičnih deformacija i naprezanja
 • Izračunatii veličine naprezanja u pojedinim dijelovima štapnih konstrukcija uslijed djelovanja uzdužnih sila, torzije i savijanja
 • Prepoznati situacije izvijanja u štapnim konstrukcijama
 • Razlikovati konstruktivne sustave prema stupnju statičke neodređenosti

 

Sadržaj predmeta
Praktična svrha poznavanja mehaničkog ponašanja čvrstih tijela; pojam naprezanja, pomaka i deformacija. Hookeov zakon za izotropno homogeno tijelo pri jednoosnom stanju naprezanja i pri čistom posmiku; plastični i krhki materijali; Poissonov omjer; veza modula posmika i modula elastičnosti; St. Venantov princip; princip superpozicije. Djelovanje uzdužne sile; utjecaj vlastite težine štapa; djelovanje promjene temperature; koncentracija naprezanja pri promjeni presjeka. Analiza jednoosnog stanja naprezanja; jednadžbe transformacija; Mohrova kružnica. Posmik; proračun spojeva i spojnih sredstava. Torzija štapa kružnog poprečnog presjeka. Čisto savijanje ravnih štapova. Geometrijske karakteristike ravnih površina; glavne osi i glavni momenti tromosti. Koso savijanje. Savijanje uzdužnom silom; jezgra presjeka. Savijanje s poprečnom silom; trajektorije glavnih naprezanja. Izvijanje; izvod Eulerove kritične sile; granice primjene; način proračuna u plastičnom području. Statički neodređeni sustavi – općenito. Osnovni teoremi o elastičnim sustavima - rad vanjskih i unutamjih sila na deformaciji idealno elastičnog tijela; princip virtualnog rada; određivanje pomaka za statički određene sustave Mohr-Maxwellovom jednadžbom. Metoda sila-određivanje reakcija i dijagrama unutamjih sila kontinuiranih nosača. Koeficijent sigurnosti i novija tumačenja sigurnosti konstrukcije. Matrični formalizam u metodi sila; metoda konačnih elemenata. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Komentari
Tijekom semestra se samostalno rješava dva složenija zadatka.

 

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave predavanja i vježbi, aktivno sudjelovanje u nastavi kroz diskusije, samostalno rješavanje dijelova zadataka i nastavnih listića, vođenje bilješki s predavanja i vježbi, predan uredan i točan samostalni rad. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 2,5 
Program 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
tijekom nastave: U sklopu vježbi pišu se dva kolokvija. Student može kolokvirati cijeli predmet (ocjena) ili djelomično (pismeni ispit). Najveći broj bodova po kolokviju je 40, a zalaganjem na vježbama moguće je ostvariti još 20 bodova. Od ukupnog broja bodova: 40-49,9% - usmeni, 50-59,9 – dovoljan, 60-69,9 – dobar, 70-79,9 – vrlodobar, 80-100 – izvrstan. Ocjenjivanje pismenog ispita : 50-59,9 – dovoljan, 60-69,9 – dobar, 70-79,9 – vrlodobar, 80-100 – izvrstan. Konačna ocjena ispita dobiva se kao aritmetička sredina ocjena pismenog i usmenog ispita uz uvjet da je usmeni ocjenjen najmanje ocjenom dovoljan. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Matošević, Đ.: Tehnička mehanika II- Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 2007.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Šimic V.: Otpomost materijala I, Školska knjiga Zagreb, 1992.
 • Alfirević I.: Nauka o čvrstoći I, Školska knjiga Zagreb,1995.
 • Brnić J.: Nauka o čvrstoći, Školska knjiga Zagreb, 1991.
 • Đurić M.: Statika konstrukcija, Građevinska knjiga Beograd, 1983.
 • Higdon A., Ohlsen E. : Mechanics of Materials, Yohn Wiley & Sons, 1985.
 • Beer F., Johnston R.: Problems Supplement to Accompany Vector Mechanics for Engineers, Statics; Mc Graw-Hill New York, 1992.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Matošević, Đ.: Tehnička mehanika II- Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 2007.  10  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Provjera redovitosti i aktivnosti na nastavi vježbi i predavanja, izrada samostalnog proračuna naprezanja u konstrukciji, 2 kolokvija, pismeni ispit, usmeni ispit. 

Rezultati ispita održanog 19.2021. godine

Datum objave: 25.02.2021.

Poštovani,

Nitko nije položio ispit održan 19.2.2021. godine.

Lijep pozdrav,

Filip Anić

Opširnije