Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Tehničko crtanje / CAD (STR-I)


TEHNIČKO CRTANJE / CADOznaka: S–110
Nositelj mr.sc. VLADIMIR MOSER, dipl.ing.geod., viši predavač 
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 3,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznavanje sa elemenatima tehničkog crteža. Upoznavanje sa osnovnim dokumentima prostornog uređenja. Upoznavanje sa razinama i osnovninm sadržajem projektne dokumentacije. Učenje i primjena programskog paketa AutoCAD za crtanje u 2D. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Analizirati elemente tehničkog crteža. Primjeniti stečena znanja u crtanju tehničkog crteža. Koristiti AutoCAD 2D. 

 

Sadržaj predmeta
Zadatak tehničkog crtanja. Pribor. Formati papira. Slaganje nacrta. Mjerila tehničkog crteža.Osnovni prikaz dokumenata prostornog uređenja i projektne dokumentacije. Projekti niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje. Oprema crteža. Debljina i tipovi linija. Šrafiranje. Kotiranje nacrta. Zaglavlje i sastavnica. Kvaliteta tehničkog crteža. Grafičke oznake.Osnovni pojmovi i principi računalne grafike. Program AutoCAD - 2D. 

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Nazočnost na vježbama. Samostalno rješavanje zadanih zadataka. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi 0,3
Pismeni ispit 1,2 
Usmeni ispit 0,5 
Kontinuirana provjera znanja 1,2 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Teorijski dio ispita polaže se pismeno. Praktični dio ispita se polaže na računalima.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Nikola Klem, Željko Koški, Irena Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Građevinski fakultet, Osijek, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Margareta Trconić, Tehničko crtanje s primjerima tehničkih crteža, Vinkovci, 2007.
  • Zvonimir Vrkljan, Oprema građevinskih nacrta, Zagreb, 1986.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Nikola Klem, Željko Koški, Irena Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Građevinski fakultet, Osijek, 2008.  10   

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Tijekom i po završetku semestra, studenti (u osobnom kontaktu s nastavnicom i pri anonimnom anketiranju) iskazuju svoje mišljenje o sadržaju predmeta i pokrivenosti istog odgovarajućom dostupnom literaturom, kvaliteti izlaganja gradiva te o vremenu potrebnom za usvajanje gradiva s obzirom na broj ECTS-a.