Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Tehničko crtanje/CAD (STR-R)


TEHNIČKO CRTANJE / CADOznaka: S–110
Nositelj mr.sc. VLADIMIR MOSER, dipl.ing.geod., viši predavač
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 3,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznavanje sa elemenatima tehničkog crteža. Upoznavanje sa osnovnim dokumentima prostornog uređenja. Upoznavanje sa razinama i osnovninm sadržajem projektne dokumentacije. Učenje i primjena programskog paketa AutoCAD za crtanje u 2D.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Analizirati elemente tehničkog crteža. Primjeniti stečena znanja u crtanju tehničkog crteža. Koristiti AutoCAD 2D.

 

Sadržaj predmeta
Zadatak tehničkog crtanja. Pribor. Formati papira. Slaganje nacrta. Mjerila tehničkog crteža.Osnovni prikaz dokumenata prostornog uređenja i projektne dokumentacije. Projekti niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje. Oprema crteža. Debljina i tipovi linija. Šrafiranje. Kotiranje nacrta. Zaglavlje i sastavnica. Kvaliteta tehničkog crteža. Grafičke oznake.Osnovni pojmovi i principi računalne grafike. Program AutoCAD - 2D.

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
X multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Nazočnost na vježbama. Samostalno rješavanje zadanih zadataka.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave X
Aktivnost u nastavi 0,3
Pismeni ispit 1,2
Usmeni ispit 0,5
Kontinuirana provjera znanja 1,2

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Teorijski dio ispita polaže se pismeno. Praktični dio ispita se polaže na računalima.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Nikola Klem, Željko Koški, Irena Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Građevinski fakultet, Osijek, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Margareta Trconić, Tehničko crtanje s primjerima tehničkih crteža, Vinkovci, 2007.
  • Zvonimir Vrkljan, Oprema građevinskih nacrta, Zagreb, 1986.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Nikola Klem, Željko Koški, Irena Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Građevinski fakultet, Osijek, 2008. 10  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Tijekom i po završetku semestra, studenti (u osobnom kontaktu s nastavnicom i pri anonimnom anketiranju) iskazuju svoje mišljenje o sadržaju predmeta i pokrivenosti istog odgovarajućom dostupnom literaturom, kvaliteti izlaganja gradiva te o vremenu potrebnom za usvajanje gradiva s obzirom na broj ECTS-a.

Nastava 5 tjedan

Datum objave: 23.03.2020.

Tjedan 5

Predavanje i vježbe za 23.03.2020.

 Poštovani studenti

Vježbe:

U nastavnim materijalima nalazi seGeodezijageodezija-vjezba-2.pdf Vježba 3 u kojoj je primjer rješenog zadatka za Vježbu 3. Na kraju Vježbe 3 nalazi se primjer za samostalni rad. Rješenu vježbu treba uslikati ili skenirati i poslati na moju mail adresu.

Molio bi da to napravite u sljedeća dva tjedna.

Predavanja.

Za predavanja molio bi da samostalno obradite predavanje broj 4 cjelina geodetske mreže stalnih točaka.

Predavanje se sastoji od 14 slajdova. 

Sa štovanjem,

V. Moser

Tjedan 6

Predavanja.

Za predavanja molio bi da samostalno obradite predavanje broj 5 cjelina geodetski instrumenti - teodolit.

Predavanje se sastoji od 10 slajdova. 

Sa štovanjem,

V. Moser

Tjedan 7 (06.04.2020)

Predavanja.

Za predavanja molio bi da samostalno obradite predavanje broj 5  do kraja ( konstrukcija durbina, libela i mjerenje duljina).

Predavanje se sastoji od 11 slajdova. 

Vježbe:

 

Sa štovanjem,

V. Moser

Opširnije