Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Arhitektonska računalna grafika II (PSS-ARH)


ARHITEKTONSKA RAČUNALNA GRAFIKA II OZNAKA
Nositelj doc.dr.sc. Ivana Brkanić Mihić, mag.ing.arch.
Asistenti Juraj Kopić, mag.ing.arch.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 0 + 15 + 0
ECTS 1,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznavanje sa programskim paketom AutoCAD za crtanje u 2D.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
  • Koristiti programski paket AutoCAD.
  • Nacrtati kompleksan tehnički crtež sa svim potrebnim elementima primjenom AutoCAD-a.
  • Razvijati sposobnosti timskog rada u zajedničkom rješavanju zadataka u grupama.

 

Sadržaj predmeta
Program AutoCAD - 2D. Složeni objekti – polylinija i blok. Uzimanje podataka sa crteža. Tekst. Šrafiranje. Kotiranje. Kompleksni nacrti. Plot.

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Nazočnost na vježbama. Samostalno rješavanje zadanih zadataka.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5
Kontinuirana provjera znanja 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit se polaže na računalima. Nema usmenog ispita.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Nikola Klem, Željko Koški, Irena Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Građevinski fakultet, Osijek, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Margareta Trconić: Tehničko crtanje s primjerima tehničkih crteža, Vinkovci, 2007.
  • Zvonimir Vrkljan: Oprema građevinskih nacrta, Zagreb, 1986.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Nikola Klem, Željko Koški, Irena Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Građevinski fakultet, Osijek, 2008. 10  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Tijekom i po završetku semestra, studenti (u osobnom kontaktu s nastavnicom i pri anonimnom anketiranju) iskazuju svoje mišljenje o sadržaju predmeta i pokrivenosti istog odgovarajućom dostupnom literaturom, kvaliteti izlaganja gradiva te o vremenu potrebnom za usvajanje gradiva s obzirom na broj ECTS-a.