Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Arhitektonske konstrukcije I (PSS-ARH)


ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I OZNAKA
Nositelj Doc.dr.sc. Ivana Brkanić Mihić, mag.ing.arch.
Asistenti Mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS  5,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predavanja je upoznavanje studenata s osnovnim elementima zgrada i načinima prikaza tih elemenata u različitim vrstama projekata.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Identificirati osnovne elemente zgrade u različitim vrstama projekata.
 • Definirati i analizirati strukture osnovnih elemenata zgrade.
 • Prepoznati ulogu nosivih i nenosivih elemenata u zgradi.
 • Nacrtati dijelove idejnog, glavnog i izvedbenog projekta jednostavnih zgrada.
 • Koristiti dijelove različitih projekata zgrada u stručnom radu.

 

Sadržaj predmeta
Uvod u znanstvenu disciplinu koja obrađuje elemente visokogradnje konstruirane na svojstvima građevinskih materijala, zakonima statike i fizike zgrade. Utjecaji na trajnost građevina i vrste konstruktivnih sustava u zgradama.Vrste projektne dokumentacije, lokacijska, građevinska i uporabna dozvola.Zidovi od opeke i opekarskih blokova, vrste opeka i opekarskih blokova.Način slaganja opeke –vez opeke, engleski, poljski i nizozemski vez opeke.Pravokutan spoj, sudar i križanje zidova od opeke.Stupovi od opeke, zaobljeni i sferni zidovi od opeke.Zidovi od šupljih betonskih blokova.Dimnjaci od opeke i montažni dimnjaci, ventilacijski kanali.Lukovi od opeke – ravni, segmentni i polukružni. Mortovi i žbuke. Vapneni, produžni, cementni, sadreni i šamotni mort. Zidovi od kamena – vrste prema obliku i veličini.Lukovi u zidovima od kamena – ravni,segmentni i polukružni luk. Stupovi od kamena i oblaganje pročelja tankim kamenim pločama.Zidovi od betona i armiranog betona – vrste prema načinu izvedbe, karakteristike. Pregradni zidovi. Lagani betoni, sadrene stijene, staklene stijene. Pročelja zgrada: vrste materijala i obloga. Toplinska izolacija. Staklena pročelja. Stropovi – konstrukcija, pod i podgled.Armirano-betonski stropovi – vrste. Monolitni, polumontažni i montažni AB stropovi. Armirano-betonski stropovi s ulošcima od stakla. Ravni krovovi – prohodni, neprohodni. Detalji. Drveni stropovi – vrste. Drveni stropovi između čeličnih nosača. Detalji. Čelični stropovi – vrste. Detalji. Spušteni strop.

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Uredno pohađanje predavanja i vježbi (max. 30 % izostanaka ili 4 puta). Predani svi programi u predviđenim rokovima (3 programa).

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi 0,5 
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Projekt
Kontinuirana provjera znanja 0,5 
VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
  Aktivnost na nastavi Program br. 1 Program br. 2 Program br. 3 Kolokvij 1 ili Pismeni ispit, dio 1 Kolokvij 2 ili Pismeni ispit, dio 2 Usmeni UKUPNO
Mogući raspon bodova 0-10 0-10 0-10 0-10 0-15 0-15 0-30 0-100
Minimalni broj bodova 1 6 6 6 8 8 16 51
 

Bodovi/ocjena

0-50 nedovoljan (1); 51-63 dovoljan (2); 64-75 dobar (3); 76-87 vrlo dobar (4); 88-100 izvrstan (5)


 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Skripta
 • N. Klem, Ž. Koški, I. Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Đuro Peulić : Konstruktivni elementi zgrada, Croatia knjiga 2002. Zagreb
 • Zvonimir Vrkljan : Oprema građevnih nacrta, Građevinski institut – Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1986.
 • Ivo Kordiš: Izvedbeni nacrti, Građevinski institut – Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1986.
 • A. Štulhofer, Z. Veršić: Crtanje arhitektonskih nacrta: pribor i osnove, UPI-2M, d.o.o., Zagreb, 1998.
 • E. Neufert: Elementi arhitektonskog projektiranja, Goldeng Marketing, Zagreb, 2002.
 • Različite vrste projektne dokumentacije u visokogradnji.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
N. Klem, Ž. Koški, I. Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2008. 10  30
Skripta (interna skripta) na stranicama http://www.gfos.unios.hr/ 30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • redovitost pohađanja vježbi i predavanja
 • izrada programa na vježbama
 • izrada programa kod kuće
 • ocjenjivanje programa
 • studenti imaju mogućnost polaganja dva kolokvija koji ih oslobađaju pismenog dijela ispita