Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Arhitektonske konstrukcije II (PSS-ARH)


ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE II OZNAKA
Nositelj Doc.dr.sc. Ivana Brkanić Mihić, mag.ing.arch.
Asistenti Ivan Cingel, dipl.ing.arh.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS  5,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predavanja je upoznavanje studenata s osnovnim elementima zgrada i načinima prikaza tih elemenata u različitim vrstama projekata. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Odslušan predmet Arhitektonske konstrukcije I

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Identificirati osnovne elemente zgrade u različitim vrstama projekata.
 • Analizirati strukturu svih masivnih elemenata zgrada.
 • Provjeriti funkcioniranje svih vrata i prozora u zgradi.
 • Nacrtati dijelove izvedbenog projekta.
 • Koristiti dijelove različitih projekata zgrada u stručnom radu

 

Sadržaj predmeta
Materijali za izvedbu temelja i vrste temeljenja. Iskop. Plitko i duboko temeljenje. Potporni zidovi i oplate. Zaštita od vlage iz zemlje – hidroizolacija. Drenaža. Zaštita od podzemne vode. Jednostrana i dvostrana oplata betonskih zidova.Oplata zavojite AB stijene, oplata AB potpornog zida.AB nadvoji i pripadajuća oplata i AB stupovi i oplate pravokutnih, kružnih i stupova promjenljivog presjeka. Oplate monolitnih AB stropova. Stubišta – armirano-betonska, drvena i čelična.Oblici, detalji i način grafičkog prikaza u tlocrtu i presjeku. Vrata i prozori. Vrste prema načinu otvaranja i materijalu. Detalji. Podovi. Podjela prema vrsti materijala, gubitku topline i načinu izvedbe. Plivajući podovi. Uredski pod.

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Uredno pohađanje predavanja i vježbi (max. 30 % izostanaka ili 4 puta).

Predani svi programi u predviđenim rokovima (3 programa)

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Aktivnost u nastavi 0,5
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit 1
Projekt 1
Kontinuirana provjera znanja 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
  Aktivnost na nastavi Program br.1 Program br.2 Program br.3 Kolokvij 1 ili Pismeni ispit, dio 1 Kolokvij 2 ili Pismeni ispit, dio 2 Usmeni UKUPNO
Mogući raspon bodova 0-10 0-10 0-10 0-10 0-15 0-15 0-30 0-100
Minimalni broj bodova 1 6 6 6 8 8 16 51

Bodovi/ocjena

0-50 nedovoljan (1); 51-63 dovoljan (2); 64-75 dobar (3); 76-87 vrlo dobar (4); 88-100 izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Skripta
 • N. Klem, Ž. Koški, I. Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Đuro Peulić : Konstruktivni elementi zgrada, Croatia knjiga 2002. Zagreb
 • Zvonimir Vrkljan : Oprema građevnih nacrta, Građevinski institut – Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1986.
 • Ivo Kordiš: Izvedbeni nacrti, Građevinski institut – Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1986.
 • A. Štulhofer, Z. Veršić: Crtanje arhitektonskih nacrta: pribor i osnove, UPI-2M, d.o.o., Zagreb, 1998.
 • E. Neufert: Elementi arhitektonskog projektiranja, Goldeng Marketing, Zagreb, 2002.
 • Različite vrste projektne dokumentacije u visokogradnji.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
N. Klem, Ž. Koški, I. Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2008. 10 30
Skripta (interna skripta) na stranicama http://www.gfos.unios.hr/ 30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • redovitost pohađanja vježbi i predavanja
 • izrada programa na vježbama
 • izrada programa kod kuće
 • ocjenjivanje programa
 • studenti imaju mogućnost polaganja dva kolokvija koji ih oslobađaju pismenog dijela ispita