Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Crtanje II (PSS-ARH)


CRTANJE IIOZNAKA
Nositelj Doc.dr. art. Ines Matijević Cakić
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 30 + 0
ECTS  3,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj je ovoga kolegija vizualno, osnovnim likovnim elemetima (crtom, točkom i plohom), prema promatranju, izraziti prostornu kompoziciju unutar zadanog kadra.

 

Uvjeti za upis predmeta
Redovito pohađanje predavanja i vježbi.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Primjeniti osnovne metode komponiranja i izražavanja prostorne kompozicije u crtačkim tehnikama primijenjujući različite vrste crteža.
 • Razlikovati i primjeniti vrste kompozicije, kompozicijska načela, prikaz perspektive i upotrebu tradicionalnih crtačkih tehnika.
 • Razviti percepciju i vlastiti likovni govor kroz crtanje prema promatranju.

 

Sadržaj predmeta
Kolegij Crtanje 2 bazira se na upoznavanju i izražavanju vrsta kompozicija i kompozicijskih načela kroz osnovne likovne elemente i crtačke tehnike prema promatranju. Sadržaj: KOMPOZICIJA; vrste kompozicija, kompozicijska načela, LIKOVNI ELEMENTI; crta, vrste crta, crte po toku, crte po karakreru, konturno crtanje, linearno crtanje, crtačka tekstura, strukturne crte, teksturne crte, ploha, tonsko crtanje, CRTAČKE TEHNIKE; olovka, tuš, ugljen, bojice, flomaster.

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Obaveza je studenta na kolegiju Crtanje 2 redovito pohađati nastavu, kroz aktivnost na nastavi prema zadanom motivu izražavati zadane likovne crtačke probleme i kompozicijska načela. Na kraju semestra student je dužan arhivirati crteže realizirane za vrijeme predavanja u preglednu crtačku mapu. Obaveza je studenta posjetiti jednu izložbu semestralno, prema dogovoru, te interpretirati sadržaj izložbe kroz esej.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5
Usmeni ispit 0,5
Esej 0,5
Praktični rad 0,5
VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kroz ovaj kolegij vrednovanje tijekom nastave izvodi se periodično, nakon usvojenih nastavnih jedinica. Vrednovanje se izvodi kroz razgovor prilikom kojeg se student upućuje na kritički osvrt prema vlastitim radovima i radovima kolega. Ocjena koju student dobije na ovom kolegiju na kraju semestra sinergija je procesa napredovanja i usvajanja zadanih zadataka.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Bačić M., Mirenić Bačić J. (1998) Uvod u likovno mišljenje. Zagreb: Školska knjiga
 • Peić M. (1971) Pristup likovnom djelu, Zagreb: Školska knjiga
 • Jakubin, M. (1999) Likovni jezik i likovne tehnike. Zagreb: Educa
 • Tanay, E. R., i Kučina, V. (1995) Tehnike likovnog izražavanja. Zagreb: Naklada Zakej

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • by Editors of Phaidon (2013) Vitamin D2: New Perspectives in Drawing. NYC: Phaidonby Editors of Phaidon (2013) Vitamin D (2002): New Perspectives in Drawing. NYC: Phaidon
 • Grgurić, N. i Jakubin, M. (1996) Vizualno likovni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa
 • Damjanov, J. (1991) Vizualni jezik i likovna umjetnost. Zagreb: Školska knjiga
 • Ivančević, R. (1997) Likovni govor. Zagreb: Profil
 • Ivančević, R. (1996) Perspektive. Zagreb: Školska knjiga 1.12. Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija pohađanja nastave. Procjena aktivnosti na predavanjima i analiza individualnih esejskih i praktičnih radova.