Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Engleski jezik za arhitekte (PSS-ARH)


ENGLESKI JEZIK ZA ARHITEKTE OZNAKA
Nositelj Viši predavač Lidija Kraljević, prof.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 15 + 15
ECTS  3,0

 

Ciljevi predmeta
Dodatno usvajanje i proširenje općeg vokabulara s naglaskom na usvajanje vokabulara struke, razvijanje vještine prevođenja na engleski i s engleskog jezika, razvijanje vještina razumijevanja pisanog stručnog teksta, te ponavljanje i usavršavanje osnovnih gramatičkih struktura.

 

Uvjeti za upis predmeta
Osnovno znanje gramatike i općeg vokabulara.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Studenti će nakon odslušanog kolegija moći:

 • Usvojiti i razumijeti temeljnu terminologiju vezanu za arhitektonsku struku.
 • Znati definirati i objasniti riječi iz pročitanog strukovnog teksta.
 • Prepoznati i razlikovati osnovne gramatičke strukture engleskog jezika u pisanom tekstu.
 • Pismeno prevoditi jednostavnije stručne tekstove.
 • Parafrazirati rečenice ili dijelove teksta.

 

Sadržaj predmeta
 • Building in general
 • Ancient geniuses
 • Arches and vaults
 • Dome
 • Building Materials
 • Concrete
 • Steel
 • Skyscrapers I
 • Skyscrapers II
 • Tunnels

 

Vrste izvođenja nastave
 * predavanja
  seminari i radionice
 * vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • Redovito pohađanje predavanja i vježbi.
 • Redovito rješavanje gramatičkih vježbi, vježbi vokabulara.
 • Pismeni prijevodi stručnih tekstova.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5 ECTS
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 1,5 ECTS
VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

PISMENI ISPIT: 

a) Polaganjem kolokvija

10 % redovito pohađanje nastave, predani prijevodi, riješene vježbe

45 % 1. kolokvij

45 % 2. kolokvij

 

b) Predajom i obranom seminarskog rada:

10% redovito pohađanje nastave, prijevodi tekstova, riješene vježbe vokabulara i gramatike

90% seminarski rad uz provjeru stručnog vkabulara

c) Polaganjem ispita:

10 % redovito pohađanje nastave, predani prijevodi, riješene vježbe

90 % pismeni ispit

USMNEI ISPIT: 

Usmeni ispit nije obvezan osim za ocjenu izvrstan.

Konačna ocjena se definira prema zbroju svih ostvarenih bodova tijekom semestra prema sljedećom kriterijima:

50 - 63 % - dovoljan (2)

64 - 78 - dobar (3)

79 - 89 - vro dobar (4)

90- 100  - izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
L. Kraljević: Architecture in English (interna skripta)

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
L.Kraljević: Structures in Time & Space I, Civil engineering faculty, J.J. Strossmayer University Osijek, 2002

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
L. Kraljević: Architecture in English 30 30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • Vođenje evidencije o pohađanju predavanja i aktivnostima studenata
 • Pismene vježbe (prijevodi, sažetci, vježbe vokabulara i gramatike
 • Usmeno izražavanje (čitanje, usmena komunikacija)