Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Geometrija u arhitekturi (PSS-ARH)


GEOMETRIJA U ARHITEKTURIOZNAKA
Nositelj Viši predavač mr. sc. Ivanka Stipančić-Klaić, dipl.ing.mat
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma
Status predmeta  Obvezni
Godina  1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS  5,0

 

Ciljevi predmeta
 • razvijati sposobnost prostorne percepcije
 • naučiti metode predočavanja geometrijskih objekata crtežom
 • naučiti zaključivati o položaju i veličini objekta u prostoru iz crteža 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • definirati geometrijske objekte i opisati njihove moguće položaje prema ravninama projiciranja
 • odrediti položajne i metričke odnose geometrijskih objekata i raspravljati o njima
 • definirati i primijeniti metode projiciranja
 • prikazati pravilno geometrijsko tijelo u ortogonalnoj i kosoj projekciji

 

Sadržaj predmeta
Temeljne geometrijske konstrukcije. Transformacije ravnine. Konstrukcija krivulja 2. stupnja. Ortogonalno projiciranje na dvije ravnine. Položajni i metrički odnosi. Bokocrt i stranocrt. Rotacija ravnine i primjena afinosti. Projiciranje geometrijskih tijela. Ravninski presjeci. Metode kosog projiciranja.

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave, kolokviji, ispit (tijekom semestra kontinuirana provjera znanja ili na kraju semestra pismeni i usmeni ispit).

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Provjera znanja
Usmeni ispit
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja (3)

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave - pohađanje nastave, aktivnosti na nastavi, rad na vježbama, kolokviji

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu - pismeno / usmeno / u skupini / javno

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Babić,I., Gorjanc, S.,Sliepčević, A., Szirovicza, V.: Konstruktivna geometrija-zadaci, HDKGIKG, Zagreb, 2005.
 • Horvatić-Baldasar, K., Babić, I.: Nacrtna geometrija, SAND d.o.o., Zagreb, 2007.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Niče, V.: Deskriptivna geometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 • Jurkin, E., Szirovicza, V.: Deskriptivna geometrija, cd-rom, HDKGIKG, Zagreb, 2005.
 • Pal, I. : Geometrija u anaglifskim slikama, Tehnička knjiga, Zagreb, 1966.
 • Kurnik, Z., Palman, D., Pavković, B.: Zadaci iz Nacrtne geometrije, Tehnička knjiga, Zagreb, 1966.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Horvatić-Baldasar, K., Babić, I.: Nacrtna geometrija, SAND d.o.o., Zagreb, 2007. 10  
Babić,I., Gorjanc, S.,Sliepčević, A., Szirovicza, V.: Konstruktivna geometrija-zadaci, HDKGIKG, Zagreb, 2005. 13  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Provjera pohađanja nastave, kolokviji, ispit.