Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Javni infrastrukturni sustavi (PSS-ARH)


Javni infrastrukturni sustavi OZNAKA
Nositelj izv.prof.dr.sc. Ivana Barišić, dipl.ing.građ.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 0
ECTS 3,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s planiranjem, koncipiranjem i projektiranjem gradskih prometnih podsustava, odabirom elemenata poprečnog presjeka, posebnostima odvodnje gradskih prometnica, komunalnom infrastrukturom te načinom osiguranja pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

 

Uvjeti za upis predmeta
-

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Student će biti sposoban:

 • objasniti osnovna načela odvijanja prometa u gradovima kroz različite gradske prometne podsustave,
 • definirati i opisati elemente poprečnog presjeka gradske ceste u definiranim uvjetima,
 • definirati koridore komunalne infrastrukture u poprečnom presjeku gradske ceste,
 • izraditi idejno rješenje prometnih površina u gradu obzirom na zahtjeve lokacije i prometne uvjete,
 • projektirati jednostavno parkiralište uz poštivanje dimenzija parkirnih mjesta i širina prometnica.

 

Sadržaj predmeta
Uvod, promet i prometnice u gradovima. Gradski prometni podsustavi. Projektni elementi za ceste i ulice. Sekundarne i posebne prometnice. Prometnice za bicikle i pješake. Parkirališta i garažni prostori. Osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Gradski tračnički sustavi. Odvodnja gradskih prometnica. Koridori i raspored komunalne infrastrukture u gradskoj prometnici. Sustavi cestovne rasvjete. Oprema prometnica u gradovima.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave i izrada semestralnog programa

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5
Pismeni ispit 0,5
Usmeni ispit 0,5
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja (1,0)
Izrada programa 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, pitanja na pismenom dijelu ispita su u svemu koncipirana prema navedenoj literaturi i programu predavanja. Max broj bodova na pismenom ispitu iznosi 100.

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE PISMENOG ISPITA:

 • do 54 nedovoljan
 • 55-64 dovoljan
 • 65-74 dobar
 • 75-84 vrlo dobar
 • 85 i više izvrstan

 

Predviđena su dva kolokvija tijekom semestra putem kojih student može položiti ispit iz predmeta ukoliko ostvari min 60 bodova po svakom kolokviju. Max broj bodova na kolokviju iznosi 100. Ocjena iz kolokvija se formira na temelju kriterija za ocjenu pismenog ispita.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Legac I. i suradnici: Gradske prometnice, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, Narodne novine br.151/05.
 • Nyvig, A. et al.: Urban Traffic Areas-Part 10, The Visual Environment, Danish Vejdirektoratet-Vejregeludvalget, 1993.
 • Neufert, E.: Elementi arhitektonskog projektiranja, 36. prošireno i prerađeno izdanje, Golden marketing, Zagreb, 2002

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Legac I. i suradnici: Gradske prometnice, Fakultet prometnih znanosti,Zagreb, 2011. 10 30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Kvaliteta izvedbe predmeta ocjenjuje se na temelju sljedećih kriterija:

 • rezultata analize uspješnosti polaganja ispita (prolaznost na kolokvijima i ispitu)
 • rezultata analize pohađanja predavanja i vježbi
 • rezultata analize studentske ankete
 • rezultata analize uspješnosti provedbe terenske nastave