Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Metalne i drvene konstrukcije (PSS-ARH)


Metalne i drvene konstrukcijeOZNAKA
Nositelj Doc.dr.sc. Ivan Radić, dipl.ing.građ.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 5
ECTS  5,0

 

Ciljevi predmeta
 • upoznavanje studenata s prednostima i nedostatcima čelika i drva kao građevinskih materijala
 • stjecanje teorijskih znanja o proizvodnji i vrstama čelika i drva, njihovim mehaničkim karakteristikama, proizvodima od čelika i drva, označivanju prema suvremenoj regulativi
 • stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o postupku proračuna čeličnih i drvenih presjeka, elemenata i spojeva
 • stjecanje praktičnih znanja o prostornoj stabilizaciji čeličnih i drvenih konstrukcija

 

Uvjeti za upis predmeta

Nema

Preporuka – položeni predmeti Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije i Statika

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • objasniti mehaničke karakteristike čeličnog i drvenog materijala
 • razlikovati probleme stabilnosti čeličnih i drvenih presjeka i elemenata
 • primijeniti postupak klasifikacije čeličnih poprečnih presjeka
 • klasificirati drvenu građu
 • proračunati čelične i drvene štapne elemente izložene uzdužnoj sili ili momentu savijanja i poprečnoj sili
 • oblikovati i proračunati jednostavnije detalje spojeva u čeličnim i drvenim konstrukcijama
 • riješiti stabilizaciju čeličnih i drvenih konstrukcija
 • izraditi radioničku dokumentaciju

 

Sadržaj predmeta
Općenito o čeličnim konstrukcijama: razvoj kroz povijest, trenutno stanje, trendovi. Značajke čelika kao građevinskog materijala. Proizvodnja, svojstva i označivanje građevinskih čelika. Zaštita čelika od korozije i od požara. Klasifikacija i redukcija čelilnih poprečnih presjeka. Proračuni otpornosti čeličnih presjeka prema HRN EN 1993. Problemi stabilnosti čeličnih konstrukcijskih elemenata. Konstrukcijsko oblikovanje i proračun spojeva u čeličnim konstrukcijama. Osnovni elementi konstrukcijskog sustava tvorničkih hala - temeljni pojmovi. Izrada i montaža čelične konstrukcije. Izrada radioničke dokumentacije. Općenito o drvenim konstrukcijama: razvoj kroz povijest, trenutno stanje, trendovi. Značajke drva kao građevinskog materijala – puno drvo, lijepljeno lamelirano drvo, pločasti drveni elementi. Tehnologije proizvodnje drvenih elemenata. Tipovi drvenih konstrukcija, suvremene drvene konstrukcije. Klasifikacija drvene građe. Proračuni otpornosti drvenih presjeka i elemenata prema HRN EN 1995. Konstrukcijsko oblikovanje i proračun spojeva u drvenim konstrukcijama. Trajnost, vremenska i protupožarna zaštita drvenih konstrukcijskih elemenata.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
X ostalo: program

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi (min. 70% od ukupne satnice) te uspješno izrađen, obranjen i predan semestarski rad

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0
Pismeni ispit 1,5
Usmeni ispit 1,0
Kontinuirana ili završna provjera znanja (1,5)
Program 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

 • putem kolokvija: predviđena su tri kolokvija koja ravnomjerno obuhvaćaju planirano gradivo a sastoje se od teorijskog i praktičnog dijela; rezultatima kolokvija pribraja se ocjena semestarskog rada (nužni uvjet) te je ukupni broj bodova koji se može skupiti 100; uvjet za izlazak na naredni kolokvij je uspješno položen prethodni kolokvij
 • putem pismenog ispita: pismeni dio ispita sastoji se iz dva dijela – teorijskog dijela s 6 pitanja i praktičnog dijela s 1 zadatkom. Praktični dio ispita piše se 120 minuta, tijekom kojih student smije koristiti svu raspoloživu (tiskanu) literaturu. Nakon praktičnog dijela piše se teorijski dio ispita, u trajanju 70 minuta, tijekom kojega nije dozvoljeno korištenje literature. Ispit se boduje s ukupno 100 bodova, a za ocjenu dovoljan student mora imati najmanje 30 bodova iz pojedinog dijela ispita.

 

Sustav bodovanja:

 • 60-70 bodova: dovoljan (2)
 • 71-80 bodova: dobar (3)
 • 81-90 bodova: vrlo dobar (4)
 • 91-100 bodova: izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, GF Osijek, 2008.
 • Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Čelične konstrukcije 1, IA Projektiranje, Zagreb, 2009.
 • Takač, S.: Novi koncept sigurnosti drvenih konstrukcija, Sveučilišni udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, 1997.
 • Bjelanović, A., Rajčić, V.: Drvene konstrukcije prema europskim normama, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2005.
 • Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Metalne konstrukcije II, lA Projektiranje, Zagreb, 1995.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Metalne konstrukcije III, lA Projektiranje, Zagreb, 1997.
 • HRN EN 1993-1-1:2008 Eurokod 3 - Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade
 • Žagar, Z: Drvene konstrukcije I-IV, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999.
 • HRN EN 1995-1-1:2008 Eurokod 5 - Projektiranje drvenih konstrukcija - Dio 1-1: Općenito –Opća pravila i pravila za zgrade

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1 20  
Čelične konstrukcije I 5  
Novi koncept sigurnosti drvenih konstrukcija 9  
Drvene konstrukcije prema europskim normama 19  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija i analiza prisustva na predavanjima i vježbama, ocjena seminarskog rada, analiza aktivnog sudjelovanja studenata na nastavi te prolaznosti na kolokvijima i ispitu.