Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Osnove prostornog planiranja (PSS-ARH)


Osnove prostornog planiranjaOZNAKA
Nositelj Doc.dr.sc. Borislav Puljić, dipl.ing.arh.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s terminologijom prostornog planiranja. Studentima se kontinuirano razlaže multidisciplinarni pristup u prostornom planiranju. Kroz pregled i analizu elemenata u prostoru i pregled zakonodavnog okvira studenti spoznaju načela za oblikovanje i izradu prostornih planova. Osvješćivanje značenja sudjelovanja javnosti u postupku donošenja prostornih planova.

 

Uvjeti za upis predmeta
nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
  • Prepoznati i opisati strateške prostorno planske dokumente
  • Nabrojati i interpretirati načela prostornog planiranja kroz razine planiranja i kroz hrvatski zakonodavni okvir
  • Poznavati i razlikovati uloge različitih disciplina i subjekata u procesu izrade i donošenja prostornih dokumenata
  • Poznavati alate za komunikaciju sa zainteresiranom javnosti u postupku izrade i donošenja plana

 

Sadržaj predmeta
Definicija pojma prostorno planiranje, razine i načini planiranja. Subjekti izrade prostornih planova. Vrste prostornih planova. Regionalno planiranje. Postupak izrade, sastavni dijelovi i procedura donošenje planova. Strateški i provedbeni prostorni planovi – pregled i upoznavanje s hrvatskim prostornim dokumentima. Gradovi i regije: Uloga gradova u prostoru, utjecajne zone gradova. Zakonska regulativa prostornog planiranja i uređenja prostora. Sudjelovanje javnosti u izradi i donošenju prostornih planova – alati i najbolji primjeri.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi min 70%, aktivno uključivanje u nastavu.Pohađanje terenske nastave.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 0,5
Domaći radovi 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ocjenjivanje tijekom nastave:

Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, aktivno sudjelovanje u terenskoj nastav

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Marinović-Uzelac, A. 2001. Prostorno planiranje, Dom i svijet, Zagreb
  • Šimunović, I. 1996. Grad u regiji ili regionalni grad, Logos, Split

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Prostorno planiranje u Primorsko-goranskoj županiji, Zavod za prostorno uređenje primorsko-goranske županije, rijeka 2011.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Marinović-Uzelac, A. 2001. Prostorno planiranje, Dom i svijet, Zagreb   30
Šimunović, I. 1996. Grad u regiji ili regionalni grad, Logos, Split   30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Procjena sposobnosti odgovaranja na pitanja i vođenje rasprave tijekom nastave.

Samoevaluacija i studentska anketa.