Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Plastično oblikovanje I (PSS-ARH)


PLASTIČNO OBLIKOVANJE IOZNAKA
Nositelj Izv.prof.art. Božica Dea Matasić
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 30 + 0
ECTS  3,0

 

Ciljevi predmeta
Kroz likovne medije s naglaskom na trodimenzionalno oblikovanje, istražuju se zakonitosti osnovnih modela kompozicije. Apstraktnim promišljanjem i razvijanjem spoznaja o koherentnim strukturama, dolazi se do individualnih rješenja na temu zadanih istraživanja. Naglašavanjem intermedijalnosti osnovnih likovnih pravila, studente se potiče na prepoznavanje i analizu raznih medija, od kiparstva, slikarstva, fotografije, filma itd, te sintezu kvalteta odnosno principa, primjenjivih na arhitektonska rješenja i kompozicije. Cilj predmeta je apstraktna i individualno oblikovana dopuna fonda utisaka i znanja svakog studenta kao dio opsežne pripreme za budući kreativni proces arhitektonskog stvaranja.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 

 

Sadržaj predmeta
Predmet kroz teoretski i praktični dio nudi osnove trodimenzionalnog oblikovanja kroz upotrebu likovnih elemenata i postupaka (točka, linija, ploha, boja, ton, oblik, prostor, umnažanje, kompozicija, omjeri, ritam itd.) sukladnih i kompatibilnih arhitektonskom promišljanju i praksi.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
X samostalni zadaci
X multimedija i mreža
  laboratorij
X mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave, redovita predaja radova i domaćih zadaća. Vođenje zapisa sa predavanja te bilježenje vlastitih opažanja, skica i ideja. Analitičko praćenje događanja u kulturi.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5
Aktivnost u nastavi 0,5
Eksperimentalni rad 0,5
Istraživanje 0,5
Praktični rad 0,5
Praktikum 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjena se daje na temelju aktivnosti u nastavi i kvalitete predanih programa.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Rudolf Arnheim: Umetnost i vizuelno opažanje, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1981.
 • E.H. Gombrich: Umetnost i iluzija, Nolit, Beograd, 1984.
 • Gillo Dorfles: Kič, Golden marketing, Zagreb, 1997.
 • C.G. Jung: Čovjek i njegovi simboli, Mladost, Zagreb, 1974.
 • Rosalind Krauss: The originality of avantgarde an other modernist myths, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • N. Miščević, M. Zinaić: Plastični znak, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1982.
 • H.W. Janson: Povijest umjetnosti (hrvatsko prošireno izdanje), Stanek, Varaždin, 2003.
 • J. Itten: Umetnost boje, priručnik, Umetnička akademija u Beogradu, Beograd, 1973.
 • Josep Lluis Mateo, Florian Sauter: Natural metaphor, ETH Zurich, 2007. (zbirka eseja)
 • Paul Overy: De Stijl, Thames&Hudson World of Art, London, 1991., 2000.
 • Collins. J., Sculpture Today, Phaidon, 2007.
 • Vitamin 3-D; New Perspectives in Sculpture and Installation, Phaidon, 2009

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija