Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Plastično oblikovanje II (PSS-ARH)


PLASTIČNO OBLIKOVANJE IIOZNAKA
Nositelj Izv.prof.art. Božica Dea Matasić
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 30 + 0
ECTS 3,0

 

Ciljevi predmeta
Kroz trodimenzionalne oblike istražuju se, pokazuju i primjenjuju zakonitosti i elementi likovnosti. Odnosi volumena i svjetla, detalja i cjeline dodatno se produbljuju radom na tonskim i kolorističkim zadacima. Istražuje se njihovo djelovanje u odnosu na prostornost te ukupni arhitektonski doživljaj. Kroz faze izrade završnog rada, studenti savladavanju principe jasne i cjelovite prezentacije arhitektonskih projekata. Cilj predmeta je apstraktna i individualno oblikovana dopuna fonda utisaka i znanja svakog studenta kao dio opsežne pripreme za budući kreativni proces arhitektonskog stvaranja.

 

Uvjeti za upis predmeta
 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 

 

Sadržaj predmeta
Kroz prepoznavanje, vrednovanje i praktičnu primjenu likovnih elemenata i postupaka, predmet likovno kultivira i dopunjuje inženjersku komponentu arhitektonske misaone cjeline. Razvija se osjetljivost za odnose vizualnih elemenata te stvaraju predispozicije za njihovu ispravnu primjenu tijekom projektiranja.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
X samostalni zadaci
multimedija i mreža
  laboratorij
mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave, redovita predaja radova i domaćih zadaća. Vođenje zapisa sa predavanja te bilježenje vlastitih opažanja, skica i ideja. Analitičko praćenje događanja u kulturi. Izrada završnog rada.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5
Aktivnost u nastavi 0,5
Eksperimentalni rad 0,5
Istraživanje 0,5
Praktični rad 0,5
Praktikum 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjena se daje na temelju aktivnosti u nastavi i završnog rada.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Rudolf Arnheim: Umetnost i vizuelno opažanje, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1981.
 • Juhani Pallasmaa: The thinking hand, Wiley&Sons ltd., 2009.
 • Christian Norberg- Schulz: Intencije u arhitekturi, Jesenski i Turk, Zagreb, 2009.(hrvatsko izdanje)
 • Nikola Tanhofer: O boji: na filmu i srodnim medijima, Novi Liber, Zagreb 2000.
 • Rosalind Krauss: Passages in modern sculpture, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts., 1977.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • H.W. Janson: Povijest umjetnosti (hrvatsko prošireno izdanje), Stanek, Varaždin, 2003.
 • J. Itten: Umetnost boje, priručnik, Umetnička akademija u Beogradu, Beograd, 1973.
 • Steven Holl: Intertwining, Princeton arch.press., 1996.
 • B. Tchumi: Arhitektura i disjunkcija, AGM, Zagreb, 2001.
 • Naoto Fukasawa, Jasper Morrison: Supernormal-sensations of the ordinary, Lars Mueller, Baden, 2008.
 • Tania Kovatch: The Drawing book, Black dog, London 2007.
 • Šuvaković: Pojmovnik suvremene umjetnosti, 2005., Horetzky, Zagreb
 • Milllet, C. , Suvremena umjetnost, Zabreb, 2004.
 • Smith, L.E., Umjetnost danas, Zagreb, 1978.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija