Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Poslovne zgrade (PSS-ARH)


Poslovne zgrade OZNAKA
Nositelj Prof. dr. sc. Jaroslav Vego, dipl.ing.arh.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 45 + 0
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta stjecanje znanja i umjeća za programiranje i projektiranje poslovnih zgrada.

 

Uvjeti za upis predmeta
nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave studenti će moći:

 • Upoznati i razlikovati različite vrste poslovnih zgrada.
 • Prepoznati konstruktivne, funkcionalne i oblikovne specifičnosti poslovnih zgrada, industrijskih i poljoprivrednih zgrada.
 • Definirati, razlikovati i analizirati funkcionalne i prostorne cjeline poslovnih zgrada, industrijskih i poljoprivrednih zgrada.
 • Steći znanja i vještine potrebne za projektiranje poslovnih zgrada.

 

Sadržaj predmeta
Povijesni pregled razvoja poslovnih zgrada (industrijska revolucija, razvoj konstrukcija velikih raspona – željezni i čelični skelet, arhitektura svjetskih izložbi, futurizam XX. stoljeća, arhitektura Moderne, veliki sustavi poslovnih kompleksa, megastrukture, metabolizam, simbolika i identitet poslovne arhitekture - brendiranje, integralni sustavi, ekologija radnog mjesta). Analiza osnovnih elemenata i uvjeta za programiranje i projektiranje poslovnih zgrada. Prostorno-funkcionalne karakteristike poslovnih zgrada s naglaskom na zgrade uredske i trgovačke namjene, kao i na zgrade s više namjena. Upoznavanje s osnovnim prostorno-funkcionalnim karakteristikama zgrada za industriju i poljoprivredu. Funkcionalni, oblikovni, konstruktivni, antropometrijski i socijalni faktori oblikovanja radnih prostora. Fleksibilnost korištenja i univerzalnost konstruktivnog sistema poslovnih zgrada. Društveni, gospodarski, znanstveni i tehnološki faktori koji utječu na organizaciju i oblikovanje radnog prostora u zgradama upravne i trgovačke namjene. Fizikalni uvjeti oblikovanja čovjekovog radnog okruženja, instalacije, upravljanje, održavanje. Vizualna i estetska komponenta oblikovanja radnog prostora. Ćelijski i „open-space“ radni prostori. Analiza elemenata pojedinačnog radnog mjesta i radnog prostora u radnim procesima. Trgovački prostori: robne kuće, trgovački i opskrbni centri, specijalizirane trgovine, supermarketi, tržnice, trgovački pasaži. Razvoj trgovačke djelatnosti i utjecaj na strukturiranje prodajnog prostora. Odnos tijeka robe i tijeka komuniciranja kupca. Novi izazovi: ateritorijski ured, satelitski ured, radno mjesto bez adrese, telekomunikacijski rad. Pregled i analiza relevantnih poslovnih zgrada u Hrvatskoj i svijetu. Ekološki i energetski zahtjevi za zgrade poslovne namjene. Industrijske i poljoprivredne zgrade: odabir lokacije, konstruktivni sistemi, funkcionalna organizacija vezana uz tehnološki proces, uvjeti zaštite okoliša.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Uredno pohađanje nastave.

Predan Seminarski rad.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5
Seminarski rad 0,5
Pismeni ispit 1,0
Usmeni ispit 1,0

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rad na vježbama, izrada Seminarskog rada:
  Aktivnost na predavanjima Seminarski rad Pismeni ispit Usmeni ispit UKUPNO
Mogući raspon bodova 0-20 0-20 0-30 0-30 0-100
Minimalni raspon bodova 10* 10* 15* 15 50
*uvjet za potpis:10+10+15+15=50 bodova

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu - pismeno i usmeno prema gornjoj tablici i skali:

 

Bodovi/ocjena

 • 0-49 - nedovoljan (1)
 • 50-64 - dovoljan (2)
 • 65-78 - dobar (3)
 • 79-90 - vrlo dobar (4)
 • 91-100 - izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Neufert, E.; Elementi arhitektonskog projektiranja, Tehnička knjiga, Zagreb, 2002.
 • Knežević, G.; Kordiš, I.; Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.
 • Frampton, K.; Moderna arhitektura - kritička povijest, Globus, Zagreb, 1992.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Becker, F., Steele, F.; Workplace by design, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1994.
 • Becker, F.; The total workplace-facilities management and the elastic organization, Van Nostrand Reinhold, New York, 1990.
 • Architecture for the retail trade - Department stores, Shopping Centers, Arcades, History and Current Tendencies, with a Work Report of RKW Architects, with a contributions by Wolfgang Hocquel et al., Birkhaeuser, Basel, 1996.
 • Coleman, P., Shopping Environments, Evolution, Planning and Design, Elsevier - Architectural Press, 2006.
 • Van Uffelen, C., Offices, Braun publishing AG, 2010, ISBN 13
 • Frampton, K.; Moderna arhitektura - kritička povijest, Globus, Zagreb, 1992.
 • Radović-Mahečić D., Moderna arhitektura u Hrvatskoj 30-ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, Zagreb, 2007.
 • Grupa autora, Arhitektura u Hrvatskoj 1945-1985., br.196-199, Zagreb, 1986.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Neufert, E.; Elementi arhitektonskog projektiranja, Tehnička knjiga, Zagreb, 2002. - 30
Knežević, G.; Kordiš, I.; Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987. - 30
Frampton, K.; Moderna arhitektura - kritička povijest, Globus, Zagreb, 1992. - 30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Redovitost pohađanja vježbi i predavanja.

Evaluacija seminarskog rada.