Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Povijest umjetnosti I (PSS-ARH)


POVIJEST UMJETNOSTI IOZNAKA
Nositelj Doc. dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS  2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznavanje s najznačajnijim pojavama i djelima svjetske i hrvatske povijest umjetnosti, umjetnicima i osnovnim obilježjima stilskih pojava te kulturno-povijesnim uvjetima u kojima nastaju.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
  • prepoznati i interpretirati djela svjetske i nacionalne umjetnosti i njihove stvaratelje od pretpovijesnog razdoblja do početka 15. stoljeća
  • objasniti kulturno-povijesne okolnosti nastanka umjetničkih djela od pretpovijesnog razdoblja do početka 15. stoljeća
  • analizirati djela likovne umjetnosti koristeći se osnovnom povijesno-umjetničkom terminologijom i metodama

 

Sadržaj predmeta
Pregled najznačajnijih spomenika, razvoj i karakteristike stilskih pojava u umjetnosti prapovijesnog doba, egipatske umjetnosti, umjetnosti starog Istoka, egejske, grčke i rimske umjetnosti, ranokršćanske i bizantske umjetnosti, umjetnosti ranog srednjeg vijeka, umjetnosti romanike i gotike. Uz primjere svjetske i europske umjetničke baštine, posebno će se istaknuti primjeri iz Hrvatske i njezinog okružja.

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Minimalno 70% pohađanja nastave, izvršeni samostalni zadaci, 2 kolokvija ili završni pismeni ispit

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi 0,1 
Pismeni ispit 0,7 
Samostalni zadaci 0,2

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Redovitost i aktivnost na nastavi, samostalni zadaci, učenje na daljinu (Loomen), 2 kolokvija ili završni pismeni ispit

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Penelope J. E. Davies; Walter B.Denny; Frima Fox Hofrichter; Joseph Jacobs; Ann M. Roberts; David L. Simon, Jansonova povijest umjetnosti: zapadna tradicija, 7. izdanje, Varaždin, 2008.
  • H. W. Janson, Povijest umjetnosti, 2005.
  • Milan Pelc, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb, 2012.
  • nastavni materijal dostupan na Loomenu

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici, Zagreb, 2010.
  • Slavonija, Baranja, Srijem – vrela europske civilizacije, sv. 1, Zagreb, 2009.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evaluacijski upitnik