Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Prostorni prikazi u arhitekturi (PSS-ARH)


PROSTORNI PRIKAZ U ARHITEKTURIOZNAKA
Nositelj Viši predavač mr. sc. Ivanka Stipančić-Klaić, dipl.ing.mat.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 0
ECTS  3,0

 

Ciljevi predmeta
 • razvijati sposobnost prostornog zora
 • naučiti rješavati jednostavnu cestu
 • naučiti rješavati krovne plohe i izrađivati modele krovnih ploha
 • naučiti određivati sjenu predmeta
 • naučiti crtati perspektivne slike

 

Uvjeti za upis predmeta
nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • odrediti položajne i metričke odnose geometrijskih objekata i raspravljati o njima
 • prikazati pravilno geometrijsko tijelo u ortogonalnoj i kosoj projekciji

 

Sadržaj predmeta
Kotirana projekcija: topografske plohe, plato, pristupna cesta. Krovne plohe. Presjeci rotacijskih ploha. Svjetlo i sjene. Perspektiva: metode konstrukcije perspektivnih slika, izbor parametara, sjene kod paralelne rasvjete,mjerenje u horizontalnoj ravnini.

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave, kolokviji, ispit (tijekom semestra kontinuirana provjera znanja ili na kraju semestra pismeni i usmeni ispit).

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5
Provjera znanja 1
Usmeni ispit 0,5 
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja (1,5) 
VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave

 • pohađanje nastave, aktivnosti na nastavi, rad na vježbama, kolokviji

 

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu

 • pismeno / usmeno / u skupini / javno

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Kurilj, P., Sudeta, N., Šimić, M.: Perspektiva, Golden marketing-Tehn. Knjiga, Zagreb, 2005.
 • Babić,I., Gorjanc, S.,Sliepčević, A., Szirovicza, V.: Konstruktivna geometrija-zadaci, IGH, Zagreb, 2000.
 • Horvatić-Baldasar, K., Babić, I.: Nacrtna geometrija, SAND d.o.o., Zagreb, 2007.
 • www.gfos.unios.hr, radni materijali

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Niče, V.: Deskriptivna geometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 • Jurkin, E., Szirovicza, V.: Deskriptivna geometrija, cd-rom, HDGG i GF Zagreb, 2005.
 • Palman, D.: Nacrtna geometrija, Element, Zagreb, 2002.
 • Brauner, H., Kickinger, W.: Geometrija u graditeljstvu; Školska knjiga, Zagreb, 1980

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Horvatić-Baldasar, K., Babić, I.: Nacrtna geometrija, SAND d.o.o., Zagreb, 2007. 10  
Babić,I., Gorjanc, S.,Sliepčević, A., Szirovicza, V.: Konstruktivna geometrija-zadaci, HDGIKG, Zagreb, 2000. 13  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Provjera pohađanja nastave, kolokviji, ispit.