Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam

Rurizam (PSS-ARH)


Rurizam OZNAKA
Nositelj izv.prof.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 0 + 0
ECTS 1,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s prostornim, funkcionalnim i društvenim značajkama ruralnih naselja. Student će se upoznati s različitim fizičkim uzorcima ruralnih naselja i uzrocima i posljedicama suvremenih promjena na primjerima iz regionalnog obuhvata.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
  • Nabrojati i interpretirati vrijednosti kulturnog krajolika.
  • Identificirati i opisati različite tipologije ruralnih naselja.
  • Objasniti načela organizacije ruralnog naselja.
  • Identificirati uzroke i posljedice u suvremenim promjenama ruralnog naselja.

 

Sadržaj predmeta
Obrazloženje pojma ruralno planiranje u kontekstu prostornog planiranja. Vrednovanje kulturnog krajolika. Otvoreni prostori i ruralna naselja, funkcije u ruralnom prostoru. Proces urbanizacije u ruralnim prostorima, ruralni uzorci – naselje, selo, pustara, seosko gospodarstvo – primjeri iz regije. Sektorski interesi u ruralnom prostoru: poljoprivreda, šumarstvo, vodoprivreda, promet, turizam. Suvremeni trendovi u razvoju ruralnog prostora, socioekonomske, prostorne, funkcionalne i vizualne promjene. Suvremena seoska kuća.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi min 70%, aktivno uključivanje u nastavu.Pohađanje terenske nastave.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5
Usmeni ispit 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ocjenjivanje tijekom nastave:

Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Marinović-Uzelac, A. 2001. Prostorno planiranje, Dom i svijet, Zagreb
  • Prostor iza – kako modernizacija mijenja hrvatsko selo, 2002., ur. Štambuk, M.; Rogić, I.; Mišetić, A., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Gabrijelčić, P.; Fikfak A. 2002. Rurizem in ruralna arhitektura, Ljubljana
  • Ruralni razvoj u Hrvatskoj, Izvještaj EU-Hrvatska, Zajednički savjetodavni odbor, http://www.odraz.hr/

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Marinović-Uzelac, A. 2001. Prostorno planiranje, Dom i svijet, Zagreb   30
Prostor iza – kako modernizacija mijenja hrvatsko selo, 2002., ur. Štambuk, M.; Rogić, I.; Mišetić, A., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb   30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Procjena sposobnosti odgovaranja na pitanja i vođenje rasprave tijekom nastave.

Samoevaluacija i studentska anketa.