Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Stambene zgrade II (PSS-ARH)


Stambene zgrade II OZNAKA
Nositelj Doc. dr. sc. Luka Korlaet, dipl. ing. arh.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 45 + 0
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
 • Razumjeti potrebe čovjeka u suvremenom stanovanju.
 • Analizirati mogućnosti rješenja stambenog prostora u višestambenim zgradama i Razlikovati tipove višestambenih zgrada – od stambenog niza do većih objekata
 • Usporediti prednosti i loše strane tipoloških rješenja (stanovi orijentirani na stubište / galerija)
 • Primijeniti stečena znanja na vlastiti projekt višestambene zgrade
 • Kreirati vlastiti projekt višestambene zgrade
 • Važan cilj predmeta je projektiranje višestambene zgrade i primjena stečenih znanja u rješavanju integriranog urbanističkoprojektnog zadatka koji se zadaje u predmetu Urbanizam 2.

 

Uvjeti za upis predmeta
Odslušan kolegij Stambene zgrade I; predani i pozitivno ocijenjeni programi kolegija Stambene zgrade 1 (projekt sklopova stambene jedinice; te projekt obiteljske kuće

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Objasniti zakonitosti projektiranja višestambenih zgrada (ergonomske, sigurnosne, zahtjeve insolacije…)
 • Dati primjere dobrih i loših rješenja u višestambenim zgradama te ih obrazložiti
 • Primijeniti stečena znanja i iskustva iz vlastitog procesa projektiranja na buduće projekte
 • Kritički analizirati predloženi projekt višestambene zgrade za integrirani projektni zadatak.

 

Sadržaj predmeta
Analiza raznih tipova višestambenih zgrada (prema tipovima: nekoliko stanova na stubište, galerija (unutarnja / vanjska) kao uvod u projektiranje suvremene višestambene zgrade kroz rad na vježbama. Ergonomski i higijenski zahtjevi, orijentacija u odnosu na insolaciju; specifični zahtjevi lokacije (vjetrovi, smještaj u urbanom tkivu…), sigurnosni zahtjevi… Oblikovanje višestambenih zgrada. Pritom se primjenjuju znanja i iskustva stečena na kolegiju Stambene zgrade 1, te drugih kolegija (urbanističkih, konstrukterskih, tehničkih i projektantskih) u sklopu rješavanja integriranog urbanističko-projektnog zadatka povezanog sa predmetom Urbanizam II.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Projekt višestambene zgrade

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5
Pismeni ispit 0,5
Usmeni ispit 1,5
Projekt 3
Kontinuirana ili završna provjera znanja 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 • Redovito pohađanje nastave, redovite korekcije, konzultacije
 • Projekt – vrednovanje rješenja
 • Završni ispit: provjera teoretskog znanja i praktične primjene bitnih postavki projektiranja stambenih zgrada

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Knežević, G. Višestambene zgrade, Zagreb, Tehnička knjiga, 1986.
 • Knežević, G., Kordiš, I., Stambene i javne zgrade, Zagreb, Tehnička knjiga, 1972.
 • Strižić, Z.: Arhitektonsko projektiranje 1 i 2, Zagreb, 1956. Školska knjiga
 • Neufert: Elementi arhitektonskog projektiranja, Zagreb, Golden Marketing, 2002.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • Analiza projekata studenata; završne prezentacije uz sudjelovanje gostiju-kritičara
 • Kontinuirano praćenje rada i napredovanja studenta tijekom semestra, analiza projekta studenta iz vježbi u vježbe, korekcije projekta i konzultacije.
 • Studentska evaluacija kvalitete rada nastavnika primjenom anonimne ankete.