Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Tehnologija građenja (PSS-ARH)


TEHNOLOGIJA GRAĐENJAOZNAKA
Nositelj Izv.prof.dr.sc. HRVOJE KRSTIĆ dipl.ing.građ.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s klasičnim i suvremenim tehnologijama građenja

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema dodatnih uvjeta.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Definirati i razlikovati tehnologije zemljanih radova.
 • Definirati i razlikovati betonske radove u suvremenoj gradnji.
 • Definirati i razlikovati zidarske radove u suvremenoj gradnji.
 • Analizirati postupak proizvodnje, dostave i montaže prefabriciranih elemenata.
 • Izračunati potrebe za strojevima i opremom za različite varijante tehnologija u ovisnosti o količini i namjeni radova za jednostavnije primjere.
 • Izabrati optimalnu kombinaciju strojeva i opreme za jednostavan primjer.

 

Sadržaj predmeta
Uvod u tehnologiju građenja. Klasične metode građenja. Geotehnički radovi. Izvedba i zaštita građevnih jama. Armirano betonske konstrukcije. Postupci za ubrzano očvršćivanje betona (tvorničko i gradilišno zaparivanje). Betoniranje vrlo velikih presjeka. Pojmovi i upotreba prskanog betona. Tehnologija izvođenja zidanih konstrukcija. Tehnologija izvođenja prefabriciranih konstrukcija. Tehnologije montaže. Transport elemenata. Sigurnosne mjere na gradilištu. Tehnologija izvođenja suvremenih čeličnih konstrukcija. Tehnologija izvođenja suvremenih drvenih konstrukcija. Konstrukcije od stakla. Alternativne tehnologije građenja.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i predaja samostalnog zadatka u roku.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,00
Aktivnost u nastavi 0,20
Pismeni ispit 0,40*
Usmeni ispit 0,20*
Kontinuirana ili završna provjera znanja 0,60
Samostalni zadaci 0,20
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave

- pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, samostalni zadaci, kolokviji prema tablici:

 

AKTIVNOST AKTIVNOST STUDENTA BODOVI RASPON % ocjene
Prisustvo na nastavi
 • 91% i više
 • 70% - 90%
 • Manje od 70%
 • 10
 • 5
 • 0
0-10 5%
Aktivnost studenta na nastavi
 • Učestalo sudjelovanje, diskusija
 • Povremeno sudjelovanje, pitanja
 • Ne sudjeluje aktivno u nastavi
 • 10
 • 5
 • 0
0-10 5%
Samostalni zadatak
 • Predan na vrijeme, točan
 • Predan na vrijeme, uočene manje pogreške
 • Predan na vrijeme, uočene veće pogreške
 • Program nije predan
 • 20
 • 15
 • 10
 • 0
0-20 10%
Kolokvij
 • Kolokvij 1
 • Kolokvij 2
 • 0-80
 • 0-80
0-160 80%
UKUPNO 0-200 0-100%

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu

- pismeno i usmeno prema skali:

 

% Broj bodova Ocjena
0-30 0-60 Izgubljeno pravo na potpis
31-59 61-118 Neodovljan (1)
60-69 119-138 Dovoljan (2)
70-79 139-158 Dobar (3)
80-89 159-178 Vrlo dobar (4)
90-100 179-200 Izvrstan (5)

 Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je uspješno položen pismeni dio ispita (min. 59%).

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Arizanović, D.: Tehnologija građevinskih radova, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 • Gorazd Bučar: Tesarski i armirački radovi na gradilištu, GF Osijek, 1997.
 • Lončarić, R.: Organizacija izvedbe građevinskih projekata, Zagreb, 1995.
 • Zdravko Linarić: Učinak građevinskih strojeva, interna skripta
 • Rex,S: Industrijski način građenja, II dio, GF Zagreb, 1983.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Daniels (2003.) Advanced building systems, Birkhauser, Basel
 • Addington, Schodek (2004.) Smart materials and technologies in architecture, Architectural Press
 • David M. Gann (2000.) Building innovation, Thomas Telford Publishing, London
 • Bennett (1997.) Exploring concrete architecture, Birkhauser, Basel
 • Le Cuyer (1999.) Steel and beyond, Birkhauser, Basel
 • Weber, Steiger, Hugues (2004.) Timber construction, Birkhauser, Basel

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Tehnologija građevinskih radova 0 15 
Tesarski i armirački radovi na gradilištu 5 15
Organizacija izvedbe građevinskih projekata 8 15
Učinak građevinskih strojeva Neograničeno 15
Industrijski način građenja, II dio 2 15

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:

 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.