Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Terenska nastava II (PSS-ARH)


Terenska nastava IIOZNAKA
Nositelj Predavač Željka Jurković, dipl.ing.arh.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 0 + 0 + 30
ECTS 1,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s urbanističkim i arhitektonskim karakteristikama prostorne cjeline grada Zagreba.

 

Uvjeti za upis predmeta
nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave studenti će moći:

 • Uočiti posebnosti arhitektonskog djela u lokalnom povijesnom i prostornom kontekstu.
 • Uočiti osnovne karakteristike urbanog razvoja grada Zagreba.
 • Analizirati elemente Moderne i recentne arhitekture.
 • Stvoriti vlastiti kritički stav prema izazovima i problematici urbanizma i arhitekture u prostoru grada Zagreba

 

Sadržaj predmeta
 • Razvijanje neposrednog opažajnog spoznajnog uvida u urbanistička i arhitektonska ostvarenja.
 • Predavanja na licu mjesta („in situ“) u tijeku vođenih stručnih obilazaka.
 • Razgled zagrebačke urbanističke i arhitektonske baštinu na licu mjesta („in situ“).
 • Sagledati u prostornom i vremenskom kontekstu najznačajnija urbanistička i arhitektonska ostvarenja u prostornoj cjelini grada Zagreba.
 • Upoznavanje s bitnim karakteristikama prostora, ambijenata i urbanih cjelina u gradu Zagrebu.
 • Upoznavanje s razvojnim urbanističkim obilježjima grada Zagreba.
 • Upoznavanje s interpolacijama u periodu Moderne te s recentnim interpolacijama.
 • Urbanistička i arhitektonska analiza novih naselja u gradu Zagrebu.
 • Upoznavanje s industrijskim naslijeđem grada Zagreba i revitaliziranim lokacijama / pojedinačnim zgradama.
 • Analiza pojedinačnih zgrada, položaja na lokaciji te odnosa s okolnom izgradnjom. Analiza prometnog pristupa zgradi, prepoznavanje konstrukcije zgrade, analiza oblika (izgleda) zgrade te pojedinih specifičnih oblikovnih ili funkcionalnih elemenata.
 • Osobni doživljaj zgrade i urbane strukture, memoriranje mjesta i urbanih ambijenata.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Uredno prisustvovanje terenskoj nastavi.

Predan Seminarski rad s temom iz terenske nastave.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5
Seminarski rad 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rad na vježbama, izrada Programa:
 
  Aktivnost na terenskoj nastavi Seminarski rad UKUPNO
Mogući raspon bodova 0-5 0-5 0-10
Minimalni broj bodova 3* 3* 6
*uvjet za potpis: 3+3=6 bodova

 

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu, prema gornjoj tablici i skali:

 

Bodovi/ocjena

 • 0-5 - nedovoljan (1)
 • 6 - dovoljan (2)
 • 7 - dobar (3)
 • 8 - vrlo dobar (4)
 • 9-10 - izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Kampuš, I., Karaman I., Tisućljetni Zagreb, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 • Knežević, S., Zagrebačka zelena potkova, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Premerl T., Hrvatska moderna arhitektura između dva rata, Matica Hrvatska, Zagreb, 1990.
 • Laslo, A., Arhitektonski vodič, Zagreb 1898.-2010., Profil, Zagreb, 2011.
 • Jukić, T., Mlinar I., Smokvina, M., Zagreb – Stanovanje u gradu i stambena naselja, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2011.
 • Uchytil A., Barišić Marenić Z., Kahrović E., Leksikon arhitekata, Atlas hrvatske arhitekture XX. stoljeća, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2009.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Grupa autora, Arhitektura / Interpolacija, 184-185, Zagreb, 1983.
 • Grupa autora, Arhitektura / Zagrebretro, 200-203, Zagreb, 1987.
 • Grupa autora, Werk, bauen + wohnen / Zagreb Agram, 09, Zürich, 2001.
 • Radović-Mahečić D., Moderna arhitektura u Hrvatskoj 30-ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, Zagreb, 2007.
 • Grupa autora, Arhitektura u Hrvatskoj 1945-1985., br.196-199, Zagreb, 1986.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Kampuš, I., Karaman I., Tisućljetni Zagreb, Školska knjiga, Zagreb, 1994. 6 30
Knežević, S., Zagrebačka zelena potkova, Školska knjiga, Zagreb, 1996. 6 30
Laslo, A., Arhitektonski vodič, Zagreb 1898.- 2010., Profil, Zagreb, 2011. 6 30
Premerl, T., Hrvatska moderna arhitektura između dva rata, Matica Hrvatska, Zagreb, 1990. 6 30
Jukić, T., Mlinar I., Smokvina, M., Zagreb – Stanovanje u gradu i stambena naselja, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2011. 6 30
Uchytil A., Barišić Marenić Z., Kahrović E., Leksikon arhitekata, Atlas hrvatske arhitekture XX. stoljeća, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2009. 6 30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • prisustvovanje terenskoj nastavi
 • izrada seminarskog rada